WITAMY NA NASZEJ STRONIE - ŁĄCZY NAS CIĘŻKA PRZERÓBKARSKA PRACA - NIC O NAS BEZ NAS - PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ...

KRAJOWE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE ZZ "P R Z E R Ó B K A"

http://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Jo.jpgW dniach 23-24 czerwca br. w Spale, odbyło się Krajowe Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Związku, które dokonało podsumowania minionej kadencji oraz wybrało nowe władze Związku V - kadencji, przypadającej na lata 2009 - 2013. Gościem zaproszonym zebrania, był przewodniczący OPZZ, kol. Jan Guz, który uczestniczył w drugim dniu obrad w dyskusji nad Strategią Programową Związku na lata 2009 - 2013.

Delegacji mieli więc doskonałą okazję zadania przewodniczącemu OPZZ szereg bezpośrednich pytań. Choć nie były one łatwe, to przewodniczący OPZZ nie tylko starał się na wszystkie odpowiedzieć, ale również przy okazji naświetlił, czym obecnie zajmuje się OPZZ.

Przy okazji wyjaśnił, że faktycznie OPZZ został przez Sojusz Lewicy Demokratycznej oszukany, bo jeszcze w trakcie manifestacji pod Sejmem RP w dniu 17 grudnia 2008 r., Grzegorz Napieralski, zapewniał, że SLD, będzie głosować przeciwko odrzuceniu weta Prezydenta, a 19 grudnia 2009 r. stało się zgoła inaczej. Wówczas całe odium tego perfidnego głosowania spadło na OPZZ. Przy czym przewodniczący OPZZ przypomniał, że w roku 1998 r. kiedy uchwalana była ustawa reformująca system emerytalny, która zakładała zastąpienie emerytur wcześniejszych emeryturami pomostowymi, to u władzy była Akcja Wyborcza "Solidarność", czyli NSZZ "Solidarność" z Marianem Krzaklewskim na czele, który sterował wówczas z tzw. tylnego siedzenia. Warto zatem dzisiaj pamiętać - kto zaczął odbieranie uprawnień emerytalnych i kto je zakończy. Obecnie ustawa o emeryturach pomostowych jest zaskarżona również przez OPZZ w Trybunale Konstytucyjnym. Walka na tym polu wciąż trwa i trwać będzie, póki będzie wola walki - mówił przewodniczący OPZZ.  

http://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/glosowanie.jpgZ kolei w pierwszym dniu obrad Krajowi Delegaci dokonali podsumowania minionej kadencji oraz wybrali nowe władze Związku. W wyniku których kolejny raz powierzyli sprawowanie funkcji przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku kol. Sławomirowi Łukasiewicz, a na przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku ponownie wybrali kol. Janinę Musiał. Wcześniej jednak zgodnie z nową Ordynacją Wyborczą Delegaci z poszczególnych okręgów wyborczych dokonali wyboru swych przedstawicieli do Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku. Dzięki czemu każda ze struktur organizacyjnych Związku ma swych reprezentantów, a tym samym składy tych dwóch najważniejszych organów Związku zaraz po Krajowym Zebraniu Delegatów, stanowią reprezentatywny przekrój całego Związku. Co dodatkowo podkreśla fakt, iż Delegacji pomimo nieobecności na Krajowym Zebraniu w Spale, Delegatów z kopalń "Borynia", "Budryk", "Jas - Mos" oraz "Krupiński", postawili podjąć decyzję o pozostawieniu wakatu w Zarządzie Krajowym dla przedstawiciela tych kopalń.

Nowy Zarząd Krajowy Związku tworzą:

 1. 1. Sławomir Łukasiewicz - przewodniczący (KWK "Bobrek - Centrum" > Kompania Węglowa S.A.),

 2. 2. Roman Gorczyca - wiceprzewodniczący (KWK "Staszic" > Katowicki Holding Węglowy S.A.),

 3. 3. Dariusz Burda - wiceprzewodniczący (KWK "Ziemowit" > KW S.A.),

 4. 4. Ryszard Jędyk - sekretarz (KWK "Mysłowice - Wesoła" > KHW S.A.),

 5. 5. Mirosław Mróz - skarbnik (KWK Knurów" > KW S.A.),

 6. 6. Mirosław Foszmańczyk - członek (KWK "Bobrek - Centrum > KW S.A.),

 7. 7. Krzysztof Dopart - członek (KWK "Pniówek" > Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.),

 8. 8. Krzysztof Targosiński - członek (KWK "Halemba - Wirek > KW S.A.),

 9. 9. Ryszard Bronisz - członek (LW "Bogdanka" S.A.),

 10. 10. Krystian Mendla - członek (KWK "Marcel" > KW S.A.),

 11. 11. Grzegorz Zaic - członek (KWK "Staszic" > KHW S.A.),

 12. 12. Iwona Gadomska - członek (Zakład Odsalania "Dębieńsko" > Pozaspółkowi),

 13. 13. Wakat dla JSW S.A.

 14.  

Skład Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku przedstawia się następująco:

 1. 1. Janina Musiał - przewodnicząca (KWK "Murcki" > KHW S.A.),

 2. 2. Urszula Lenik - wiceprzewodnicząca (KWK "Szczygłowice" > KW S.A.),

 3. 3. Władysław Mucha - wiceprzewodniczący (KWK "Wujek" > KHW S.A.),

 4. 4. Roman Janosz - członek (KWK "Pniówek" > JSW S.A.),

 5. 5. Robert Kucharczyk - członek (KWK "Rydułtowy-Anna" > KW S.A.).

Równocześnie Delegaci wypracowali i przyjęli "Strategię programową", której treść przedstawiamy poniżej:

STRATEGIA PROGRAMOWA

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW

PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA W POLSCE „PRZERÓBKA NA LATA 2009-2013

           Statutowym celem Związku jest godne reprezentowanie interesów i praw zarówno zbiorowych jak i indywidualnych wszystkich członków Związku poprzez ustawiczne prezentowanie ich żywotnych problemów przy każdej sposobności na wszystkich szczeblach działalności Związku zgodnie ze Statutem oraz obowiązującym prawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej, a także Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz prawem Unii Europejskiej.

ZAMIERZENIA REALIZACYJNE ZWIĄZKU NA LATA 2009 – 2013:

           Podstawowymi zadaniami Związku jest maksymalizacja działań na rzecz ochrony i bezpieczeństwa zatrudnienia oraz poprawy warunków pracy i płacy, a także uprawnień emerytalno – rentowych. Do realizacji tego podstawowego założenia konieczne jest bezwzględne współdziałanie wszystkich struktur organizacyjnych Związku w celu doprowadzenia w latach 2009-2013 do:

 1. 1. Zagwarantowania ciągłości zatrudnienia dla pracowników w przypadku likwidacji całkowitej lub częściowej zakładów oraz restrukturyzacji i prywatyzacji.

 2.  

 3. 2. Dążenia do obniżenia wieku emerytalnego dla pracowników zakładów przeróbczych, wzbogacania rud i odsalania wód dołowych, a także doprowadzenie do uznania jak największej ilości stanowisk i miejsc pracy zaliczanych do pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przy równoczesnym dążeniu do uznania pracy wykonywanej przy przeróbce mechanicznej węgla i wzbogacania rud do pracy górniczej lub przynajmniej równorzędnej z pracą górniczą.

 4.  

 5. 3. Dążenia do utrzymania obiektów i urządzeń przeróbki w definicji „zakładu górniczego” w ustawie Prawo geologiczne i górnicze lub rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 6.  

 7. 4. Zwiększenia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach, a w szczególności w oddziałach przeróbczych poprzez dążenie do optymalnego zatrudnienia i zmniejszenia luki pokoleniowej oraz zmniejszenia uciążliwości i szkodliwości pracy, a także dbanie o odpowiednią jakość i ilość środków ochrony indywidualnej, a w szczególności właściwego dokapitalizowania zakładów przeróbczych.

 8.  

 9. 5. Osiągnięcia i przestrzegania odpowiedniej relacji płacowej pomiędzy pracownikami zatrudnionymi ogółem w zakładzie przeróbczym, a pracownikami zatrudnionymi pod ziemią gwarantującej, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zakładów przeróbczych, będzie się kształtować na poziomie od 70 do 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych ogółem pod ziemią.

 10.  

 11. 6. Zwiększenia procentowego wymiaru specjalnego wynagrodzenia z Karty Górnika dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej i wzbogacania rud, a w przypadku pracowników odsalania wód dołowych wymiaru stażowego.

 12.  

 13. 7. Organizowania tematycznych szkoleń i konferencji oraz spotkań dyskusyjnych.

 14.  

 15. 8. Doskonalenia systemu wzajemnej komunikacji poprzez zwiększenie przepływu informacji bezpośredniej w zakładach pracy na zasadzie organizowania cyklicznych spotkań z załogą (przynajmniej raz w miesiącu) oraz internetowej w formie częstego aktualizowania strony, odbierania i przesyłania poczty elektronicznej, a także aktywnego uczestniczenia w forach i komentarzach internetowych.

 16.  

 17. 9. Dążenia do integracji górniczego i zawodowego ruchu związkowego, przy zachowaniu autonomiczności i samorządności w formie wypracowania zasad współdziałania i reprezentacji z równoczesnym dostosowaniem struktur organizacyjnych, a w dalszej kolejności formalnego łączenia się w celu utworzenia jednej organizacji związkowej, gwarantującej reprezentację praw i interesów załóg zakładów przeróbczych i innych grup pracowniczych w formie statutowych struktur np. sekcji zawodowych lub pracowniczych.

 18.  

 19. 10. Przeciwstawienia się jakimkolwiek próbą prywatyzacji bez zgody załóg oraz utarty kontrolnego udziału skarbu państwa i podjęcia wszelkiego rodzaju działań zabezpieczających interesy i prawa załóg ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji pracy i płacy oraz świadczeń socjalnych i akcji pracowniczych lub rekompensat.

 20.  

 21. 11. Uczestniczenia w pracach opiniodawczych projektów aktów prawnych krajowych i międzynarodowych oraz negocjacyjnych nad ustanowieniem wewnątrzzakładowego i ponadzakładowego prawa pracy poprzez aktywne uczestniczenie w negocjacjach nad zawarciem i zmianą Zakładowych i Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz Paktów Społecznych i Programów Motywacyjnych.

 22.  

 23. 12. Realizacji wszystkich uchwał i wniosków w sprawach związanych z bieżącą działalnością Związku.

 24.  

 25. Strategia Programowa Związku na lata 2009-2013 jest dokumentem otwartym na wszelkiego rodzaju aktualizacje, zmiany czy uzupełnienia natomiast stopień jej realizacji oceniać będą członkowie naszego Związku.

Oto krótka foto galeria z Krajowego Zebrania:

http://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Jadalnia.jpghttp://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Jadalnia2.jpghttp://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Jdalnia3.jpghttp://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Jadalnia_Bytom.jpghttp://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Obrady.jpghttp://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Grzes.jpghttp://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Obrady3.jpghttp://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Obrady4.jpghttp://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Obrady5.jpghttp://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Obrady6.jpghttp://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Rysie-Darek.jpghttp://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Rysiek.jpghttp://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Rysiek2.jpghttp://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Wlodek-Janek.jpghttp://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Emeryt.jpghttp://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Sala.jpghttp://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Grzes2.jpghttp://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Ula-Mirek.jpghttp://przerobka.pl/Zdjecia-Spla-2009/Janek-usmiech.jpg

 

projekt i wykonanie: ZZ "Przeróbka", Katowice 2006 - 2009