• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

O NAS

Jesteśmy organizacją związkową, która stawia na pierwszym miejscu obronę praw i interesów pracowniczych, a w szczególności członków Związku bez względu na miejsce i charakter zatrudnienia, jak również wszystkich innych osób deklarujących chęć wstąpienia do Związku.

Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „PRZERÓBKA” prowadzi działalność na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych i jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem: 0000110212.

Data dokonania wpisu: 11 maj 2002 r.

Numer wpisu w pozycji rejestru: 1

LINK DO STATUTU ZWIĄZKU 5 CZERWCA 2019 R.

STATUT

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW

PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA W POLSCE

„PRZERÓBKA”

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 

Art. 1.

Status związku

 

 1. Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla
  w Polsce ”PRZERÓBKA” zwany dalej ”Związkiem” jest dobrowolną i samorządową organizacją pracowników i innych osób, o których mowa w art. 2, niezależną w swej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz partii politycznych i innych organizacji.
 2. Dopuszcza się stosowanie skróconej nazwy Związku o brzmieniu „Związek Zawodowy ”PRZERÓBKA” lub ZZ ”PRZERÓBKA”.”
 3. Nazwa i znak graficzny Związku stanowią wyłączną własność Związku i podlegają ochronie prawnej.

 

Art. 2.

Zrzeszanie i przynależność do Związku

 

 1. Związek zrzesza wszystkie osoby wykonujące pracę zawodową lub zarobkową
  oraz inne osoby, o których mowa w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
  2 czerwca, 2015 r. sygn. akt K 1/13 na zasadach pełnej dobrowolności.
 2. Nabycie uprawnień emerytalnych i rentowych, przejście na urlop górniczy lub urlop
  dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz inne świadczenia osłonowo – socjalne, zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek i świadczenie przedemerytalne nie pozbawia prawa przynależności i wstępowania do Związku.

 

Art. 3.

Teren działalności i przystępowania oraz współdziałania Związku

 

 1. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów o przystępowaniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
 2. Związek ma prawo zrzeszania się z innymi organizacjami ogólnopolskich
  i międzynarodowych Związków Zawodowych.
 3. Związek może współpracować i współdziałać na zasadach porozumień partnerskich
  z innymi organizacjami związkowymi i społecznymi w kraju oraz za granicą.

 

Art. 4.

Siedziba Związku

 

Siedzibą Związku jest miasto Katowice.

 

Art. 5.

Zasady praworządności Związku

 

Związek realizuje cele i zadania określone w niniejszym Statucie, kierując się zasadami obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, oraz dyrektywami
i konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Związku oraz formy ich realizacji

 

Art. 6.

Cele i zadania Związku

 

Celem i zadaniem Związku jest obrona i rozszerzenie praw oraz interesów pracowniczych, materialnych i moralnych zarówno zbiorowych jak i indywidualnych, a w szczególności:

 

 1. Obrona miejsc pracy.
 2. Obrona i poprawa warunków pracy i płacy.
 3. Ochrona praw socjalno-bytowych członków Związku.
 4. Udzielanie pomocy materialnej członkom Związku i ich rodzinom.
 5. Właściwe Zarządy jednostek organizacyjnych Związku mogą poprzez uchwalenie stosownych regulaminów przyznawać swoim członkom świadczenia statutowe.
 6. Wysokość i zasady przyznawania świadczeń ustali właściwy Zarząd Związku.

 

Art. 7.

Realizacja Celów Związku

 

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Prezentowanie swojego stanowiska wobec pracodawców i ich organizacji, organów władzy państwowej i samorządowej.
 2. Prowadzenie negocjacji, wszczynanie i prowadzenie sporu zbiorowego lub strajku.
 3. Prowadzenie rokowań, zawieranie i wypowiadanie ponadzakładowych
  i zakładowych układów zbiorowych pracy oraz porozumień pomiędzy Związkiem
  a Pracodawcami.
 4. Kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy, a w szczególności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy.
 6. Współpraca z innymi organizacjami Związków Zawodowych w nadzorze nad działalnością Społecznej Inspekcji Pracy.
 7. Zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów.
 8. Prowadzenie działalności; szkoleniowej, wydawniczej, informacyjno – propagandowej, socjalnej, sanitarno – wypoczynkowej i sportowo – rekreacyjnej.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Związku

Zasady nabywania i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków

 

Art. 8.

 1. Członkostwo Związku nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Związku, i podpisaniu decyzji o przyjęciu w poczet członków przez członka właściwego Zarządu Związku.
 2. Wszyscy Członkowie Związku mają prawo do:

1) wykonywania czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Związku
na zasadach określonych w niniejszym statucie oraz w ordynacji wyborczej,

2) uczestniczenia w Krajowym Zebraniu Delegatów za pośrednictwem umocowanych przedstawicieli odpowiednio do postanowień niniejszego statutu,

3) uzyskiwanie pomocy w realizacji zadań statutowych,

4) oceny działalności władz Związku osób pełniących funkcje z wyboru na zasadach określonych w niniejszym statucie,

5) udziału swoich przedstawicieli w komisjach i zespołach i innych ciałach przedstawicielskich powołanych przez Związek.

 1. Zmiana przynależności do jednostki organizacyjnej Związku może nastąpić w wyniku zmiany pracodawcy lub wystąpienia z tej jednostki i kontynuowania członkostwa
  w innej jednostce organizacyjnej Związku, a także w wyniku zmian obszaru działania tej jednostki organizacyjnej Związku.
 2. W przypadku zmiany pracodawcy przez członka Związku, powodującej konieczność zmiany przynależności z dotychczasowej jednostki organizacyjnej, staje się on z mocy prawa członkiem jednostki organizacyjnej Związku działającej u nowego pracodawcy zgodnie z miejscem jego pracy.
 3. Deklaracja Członkostwa Członka Związku zmieniającego pracodawcę jest automatycznie przekazywana przez jednostkę organizacyjną Związku do jednostki przejmującej i odnawiana w jednostce organizacyjnej Związku u nowego pracodawcy oraz ważna do czasu złożenia pisemnej rezygnacji z przynależności do Związku.
 4. Członek Związku, podejmujący zatrudnienie u pracodawcy nieobjętego działalnością podstawowej jednostki organizacyjnej Związku pozostaje członkiem dotychczasowej jednostki organizacyjnej Związku.
 5. Organizacja dotychczasowa Członka Związku, który przeszedł do nowego pracodawcy, u którego nie działa Związek, automatycznie rozszerza zakres swojego działania
  na nowego pracodawcę.

 

Art. 9.

Utrata członkostwa i wykluczenie ze Związku

 

 1. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:

1) dobrowolnego wystąpienia ze Związku,

2) z własnej woli nie płacenia składek członkowskich przez okres, co najmniej trzech kolejnych miesięcy,

3) zgonu członka Związku.

 1. Dobrowolne wystąpienie ze Związku następuje poprzez złożenie przez członka Związku na piśmie stosownego oświadczenia do właściwego Zarządu Związku.
 2. Wykluczenie członka Związku może nastąpić z powodu:

1) niepłacenia składek członkowskich przez okres, co najmniej trzech kolejnych miesięcy,

2) nie wywiązywanie się z obowiązków członka Związku określonych w niniejszym Statucie,

3) działania na szkodę Związku,

4) rażące naruszenie zasad prawnych i koleżeńskich.

Decyzję w formie stosownej uchwały podejmuje właściwy Zarząd Związku po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego.

 1. Członek Związku ma prawo odwołania się od uchwały dotyczącej wykluczenia
  go ze Związku do właściwego Zebrania Delegatów (Członków) Związku.
 2. Zainteresowany członek Związku może złożyć odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia mu uchwały do właściwej Komisji Rewizyjnej Związku.

 

Art. 10.

Prawa członka Związku

 

 1. Uczestniczyć w zebraniu Związku zgodnie z Statutem i Ordynacją Wyborczą
  do organów Związku.
 2. Wybierać być wybieranym do organów, zgodnie z Statutem i Ordynacją Wyborczą Związku.
 3. Odwoływać być odwoływanym z organów Związku zgodnie z Statutem i Ordynacją Wyborczą Związku.
 4. Korzystać z pomocy prawnej Związku w ochronie swoich interesów i praw pracowniczych.
 5. Korzystać z pomocy materialnej i socjalnej Związku.
 6. Oceniać działalność Związku.
 7. Być na bieżąco informowanym o działaniach Związku.
 8. Brać udział (po uprzednim pisemnym powiadomieniu) w zebraniach, podczas których właściwy organ Związku podejmuje decyzje dotyczące jego osoby. W przypadku rezygnacji z tego prawa przez członka Związku właściwy organ Związku podejmuje decyzje zaocznie.
 9. Zwracać się do organów Związku z wnioskami dotyczącymi działalności Związku
  lub jego osoby.
 10. Brać udział w strajku i innych formach protestu organizowanych przez Związek.

 

Art. 11.

Obowiązki członka Związku

 

 1. Przestrzegać postanowień Statutu, Ordynacji Wyborczej Związku oraz zgodnych
  z prawem i Statutem uchwał i postanowień organów Związku.
 2. Regularnie opłacać składki członkowskie.
 3. Brać udział w pracach i działalności Związku.
 4. Przestrzegać zasady wzajemnego współdziałania, pomocy w życiu związkowym
  i na stanowiskach pracy oraz zasad koleżeńskości.
 5. Brać udział w zebraniach organów Związku, których jest członkiem.
 6. W głosowaniach zajmować zdecydowane i jednoznaczne stanowisko bez wstrzymania się od głosu.

 

Art. 12.

Nagrody i wyróżnienia Związku

 

 1. Za działalność Związkową członek Związku może być wyróżniony nagrodami związkowymi:

1) pisemną pochwałą,

2) nagrodą rzeczową lub pieniężną,

3) odznaczeniem związkowym.

 1. Uchwałę i stosowny wniosek o wyróżnienie członka Związku podejmuje właściwy Zarząd Związku i kieruje go do Krajowego Zarządu Związku.
 2. Regulamin przyznawania odznaczenia związkowego ustali Zarząd Krajowy Związku.

 

Art. 13.

Odpowiedzialność Członka Związku, Organów i Władz

 

 1. Za działalność sprzeczną ze Statutem Związku określoną w art. 11, lub postawę niegodną członka Związku, lub Członka Organu Związku członek Związku może być ukarany:

1) pisemnym upomnieniem,

2) pisemną naganą,

3) zawieszeniem w pełnionej funkcji związkowej do czasu rozpatrzenia sprawy przez właściwe Zebranie Delegatów,

4) wykluczenie ze Związku.

 1. Za naruszenie Statutu Związku członek Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej może zostać zawieszony w pełnieniu wykonywanych przez niego funkcji przez właściwy Zarząd lub Komisję Rewizyjną, której jest członkiem. Uchwałę podejmuje
  się większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy /50%/ uprawnionych
  do głosowania członków Organu.
 2. Uchwałę o ukaraniu członka Związku lub zawieszeniu w pełnieniu funkcji związkowej, po jego uprzednim wysłuchaniu, podejmuje właściwy Zarząd Związku. W przypadku odmowy złożenia wyjaśnień decyzja o ukaraniu zapada zaocznie.
 3. Ukarany członek Związku ma prawo odwołania się do właściwego Zebrania Delegatów Związku.
 4. Ukarany członek Związku składa odwołanie do właściwej Komisji Rewizyjnej Związku w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały o ukaraniu.
 5. W przypadku uznania przez właściwą Komisję Rewizyjną odwołania od nałożonej kary za zasadne, to jej wykonanie zawiesza się do czasu rozpatrzenia odwołania przez właściwe Zebranie Delegatów Związku.
 6. W przypadku podejmowania działalności naruszającej w rażący sposób postanowienia Statutu i Ordynacji Wyborczej Związku lub powodując szkodę na rzecz Związku, Zarząd Krajowy ma obowiązek podjęcia uchwały o zawieszeniu części lub całego składu osobowego organu jednostki organizacyjnej Związku, który dopuścił
  się naruszenia postanowień Statutu lub Ordynacji Wyborczej Związku. Do czasu wyboru nowego składu osobowego organu, którego członkowie zostali zawieszeni, Zarząd Krajowy powołuje Zarząd Komisaryczny do wykonywania wszystkich uprawnień
  i obowiązków organu, oraz określa termin, w jakim winno być zwołane Zebranie Delegatów lub Członków danej struktury Związku.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna i sposób reprezentowania Związku

 

Art. 14.

Organy Krajowe Związku

 

Organami Krajowymi Związku są:

 1. Krajowe Zebranie Delegatów.
 2. Krajowy Zarząd Związku.
 3. Prezydium Zarządu Krajowego Związku.
 4. Krajowa Komisja Rewizyjna.

 

Art. 15.

Tworzenie jednostek organizacyjnych Związku

 

 1. Krajowy Zarząd Związku ma prawo utworzyć mocną uchwały jednostki organizacyjne
  /struktury Związku zwane organizacjami właściwego szczebla, oraz prowadzi rejestr tych organizacji. Wpis do rejestru dokonuje każdorazowo Prezydium Krajowego Zarządu Związku.
 2. Jednostkami organizacyjnymi Związku mogą być:

1) Jednostki Organizacyjne Związku,

2) Zakładowe/Międzyzakładowe Struktury Związku,

3) Zakładowe Organizacje Koordynacyjne,

4) Sekcje zawodowe, zarobkowe, emeryckie, branżowe, terytorialne i inne,

5) Koła pracownicze,

6) Sekcje branżowe i terytorialne.

 1. Regulamin działania Jednostek organizacyjnych Związku uchwala Krajowy Zarząd Związku.

 

Art. 16.

Organy jednostek organizacyjnych Związku

 

Organami jednostek organizacyjnych Związku są:

 1. Walne Zebranie Członków / dla organizacji do 50 członków/ lub Zebranie Delegatów.
 2. Zarząd właściwej jednostki organizacyjnej Związku.
 3. Prezydium właściwego Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna właściwej jednostki organizacyjnej Związku.

 

Art. 17.

Osobowość prawna Związku

 

Osobowość prawną posiadają:

 1. Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „PRZERÓBKA”.
 2. Jednostki Organizacyjne, Organizacje Zakładowe, Międzyzakładowe, Zakładowe Organizacje Koordynacyjne lub Sekcje z chwilą dokonania przez Prezydium Zarządu Krajowego wpisu do Rejestru jednostek organizacyjnych Związku, uprawniającymi
  do działania w charakterze organizacji Związku.
 3. Szczegółowy regulamin prowadzenia rejestru uchwali Zarząd Krajowy Związku.

 

 

 

Art. 18.

Reprezentacja Związku

 

 1. Związek na szczeblu międzynarodowym i krajowym reprezentowany jest przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących, albo co najmniej dwóch Członków Prezydium Zarządu Krajowego Związku, a także osobę upoważnioną przez Zarząd Krajowy Związku.
 2. W zakładach pracy lub innych jednostkach gospodarczych, w których funkcjonują jednostki organizacyjne Związku, Związek reprezentowany jest przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących, albo co najmniej dwóch Członków Prezydium Zarządu, a także osobę upoważnioną przez Zarząd właściwej jednostki organizacyjnej Związku.

 

Art. 19.

Zobowiązania Związku

 

 1. Do zobowiązań majątkowych Związku upoważnieni są dwaj członkowie Prezydium Krajowego Zarządu Związku, w tym każdorazowo Przewodniczący Krajowego Zarządu lub upoważniony przez niego Członek prezydium Zarządu Krajowego Związku.

 

 

 1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu pozostałych jednostek organizacyjnych Związku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1 pod warunkiem posiadania przez te jednostki organizacyjne osobowości prawnej o tylko do wysokości majątku będącego w posiadaniu tychże jednostek.
 2. Krajowy Zarząd Związku nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte przez pozostałe jednostki organizacyjne Związku.

 

ROZDZIAŁ V

Organy Związku, tryb ich wyboru i zakres kompetencji

 

Art. 20.

Organy Związku i tryb ich wyboru lub powołania

 

 1. Organy Związku pochodzą z wyboru lub z powołania.
 2. Tryb wyboru i odwoływania oraz zawieszania Organów Związku i ich Członków określa Ordynacja Wyborcza.
 3. Przewodniczącego Związku oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Właściwe Zebranie Delegatów lub Walne Zebranie Członków.
 4. Członkowie Prezydium Zarządu Krajowego Związku i Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku uczestniczą w Krajowym Zebraniu Delegatów na prawach delegata.
 5. Mandat Delegata korzystającego z powyższych uprawnień wygasa w dniu zebrania,
  na którym nie został on wybrany do organów Związku.
 6. Zasady określone w ust. 4 i 5 mają odpowiednio zastosowanie do jednostek organizacyjnych Związku.
 7. Funkcji związkowych tj. członka Zarządu jednostki organizacyjne, Zarządu Krajowego oraz Komisji Rewizyjnej nie można łączyć:

1) ze stanowiskiem kierownika zakładu pracy, jego zastępcy lub radcy prawnego
w zakładach pracy,

2) z kierowniczym stanowiskiem w administracji państwowej lub samorządowej,

3) z kierowniczą funkcją w instytucjach organizacji politycznych,

4) z przynależnością do innych organizacji związkowych,

 1. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Związku z funkcją członka Komisji Rewizyjnej tej samej jednostki organizacji Związku.

 

Art. 21.

Kadencja Organów Związku

 

 1. Kadencja wszystkich organów Związku trwa 4 lata z zastrzeżeniem, że Krajowe Zebranie Delegatów Związku ma prawo skrócić lub wydłużyć kadencyjność,
  a kadencja organów jednostek organizacyjnych Związku trwa nie dużej niż do końca miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym odbędzie się najbliższe Krajowe Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Związku.
 2. Kadencja organów Związku rozpoczyna się z dniem ich wyboru a kończy się z chwilą podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium lub z chwilą odwołania organów przez właściwe Zebranie.

 

Art. 22.

Mandat Członka Zarządu

 

 1. Mandat członka organu Zarządu wygasa przed upływem kadencji w razie:

1) rezygnacji z mandatu,

2) odwołania przez organ, który udzielił mandatu,

3) nie płacenia składek członkowskich,

4) ustania członkostwa Związku,

5) zgonu członka Związku.

 1. W przypadku zawieszenia w pełnieniu funkcji związkowej mandat członka organu Związku ulega automatycznie również zawieszeniu.

 

Art. 23.

Krajowe Zebranie Delegatów Związku

 

 1. Najwyższą władzą Związku jest Krajowe Zebranie Delegatów.
 2. Krajowe Zebranie Delegatów Sprawozdawczo–Wyborcze zwoływane jest, co 4 /cztery/ lata zgodnie z okresem kadencji członków Organów Związku. W połowie kadencji
  /2 lata/ Zarząd krajowy Związku zobowiązany jest zwołać Sprawozdawczo – Organizacyjne Krajowe Zebranie Delegatów, z zastrzeżeniem art. 21 Statutu Związku.
 3. Krajowy Zarząd Związku ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zebrania Delegatów w terminie do 1-go miesiąca, które odbywa się w temacie zwołania, gdy:

1) uchwałę o zwołaniu Zebrania podejmie Krajowa Komisja Rewizyjna Związku,

2) z wnioskiem o zwołanie Zebrania wystąpi, co najmniej ½ zarejestrowanych
w Rejestrze Jednostek Organizacyjnych Związku,

3) Z własnej inicjatywy, gdy wymaga tego ważny interes Związku.

 1. Krajowe Zebranie Delegatów jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej 50% + 1 uprawnionych Delegatów.
 2. Uprawnionymi Krajowymi Delegatami Związku są Delegaci, których jednostki organizacyjne mają uregulowaną składkę członkowską na dzień zwołania Krajowego Zebrania Delegatów Związku.

 

Art. 24.

Do kompetencji Krajowego Zebrania Delegatów należy

 

 1. Uchwalenie Statutu oraz dokonywania w nim zmian.
 2. Ocena działalności Krajowego Zarządu Związku, Prezydium Krajowego Zarządu oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 3. Ustalenie strategii działania Związku.
 4. Rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Delegatów.
 5. Wybór i odwołanie Przewodniczącego Krajowego Zarządu Związku
  oraz Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybór i odwołanie pozostałych organów Związku oraz ustalenie ich liczebności.
 7. Ustalenie struktury organizacyjnej Związku.
 8. Określenie zasad gospodarki finansowej Związku i wielkości składki członkowskiej.
 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawie ukarania, przedstawionych przez Krajową Komisję Rewizyjną.
 10. Udzielenie absolutorium ustępującym organom Krajowym Związku.
 11. Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Przewodniczącego Zarządu Krajowego oraz Przewodniczącego Krajowej Komisji rewizyjnej Związku.

 

Art. 25.

Krajowy Zarząd Związku i Prezydium Krajowego Zarządu Związku.

 

 1. Krajowy Zarząd Związku kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:

1) realizuje uchwały Zebrania Delegatów,

2) prowadzi gospodarkę finansową Związku zgodnie z zasadami przyjętymi
przez Zebranie Delegatów,

3) realizuje podstawowe cele Związku, o których mowa w art. 7,

4) udziela pełnomocnictwa do reprezentacji Związku powołanym do tego strukturom
i osobom oraz określa zakres tych pełnomocnictw,

5) uchwala Ordynację Wyborczą,

6) uchwala regulamin działalności Prezydium Zarządu Krajowego Związku,

7)kontroluje pracę i rozpatruje okresowe sprawozdania Prezydium Zarządu Krajowego,

8) podejmuje decyzje o wszczęciu Ponadzakładowego sporu zbiorowego, przystąpieniu do strajku lub innych form protestu związkowego,

9) podejmuje decyzje o terminie rozpoczęcia odprowadzania składki na rzecz Zarządu Krajowego lub zwolnieniu z tego obowiązku na określony czas.

10) podejmuje uchwały o zawieszeniu całego składu osobowego organów jednostek organizacyjnych Związku,

11) podejmuje uchwały o ustanowieniu Komisarycznych Organów jednostek organizacyjnych Związku,

12) Krajowy Zarząd Związku spotyka się na swych posiedzeniach nie rzadziej jak trzy razy w roku.

 1. Prezydium Krajowego Zarządu Związku kieruje pracami Związku pomiędzy posiedzeniami Krajowego Zarządu, a w szczególności:

1) wykonuje uchwały Zebrania delegatów oraz decyzje i uchwały Krajowego Zarządu,

2) dokonuje wpisu organizacji do rejestru jednostek organizacyjnych Związku,

3) przedstawia potwierdzenie o dokonanym wpisie,

4) opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia Krajowemu Zarządowi preliminarz wydatków na rok następny, po uzyskaniu opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej,

5) sporządza rozliczenie z przychodów i wydatków za miniony rok obrachunkowy
i przedkłada go do zatwierdzenia Krajowemu Zarządowi po uzyskaniu opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej,

6) opracowuje i przedkłada Krajowemu Zarządowi właściwe do zatwierdzenia wnioski dotyczące działań prawnych Związku,

7) Prezydium Krajowego Zarządu Związku działa w oparciu o regulamin przyjęty przez Krajowy Zarząd,

8) Prezydium Krajowego Zarządu Związku spotyka się na swych posiedzeniach
nie rzadziej jak raz w miesiącu.

 

Art. 26.

Krajowa Komisja Rewizyjna Związku

 

 1. Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola realizacji uchwał Krajowego Zebrania Delegatów,

2) kontrola działalności finansowej Krajowego Zarządu Związku,

3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Krajowym Zebraniu Delegatów,

4) przedstawienie na Krajowym Zebraniu Delegatów odwołań członków Związku
od uchwał o ukaraniu,

5) kontrola wpływu składek,

6) opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania finansowego,

7) kontrola działalności organów jednostek organizacyjnych Związku pod kątem zgodności z postanowieniami Statutu i Ordynacji Wyborczej Związku.

 

Art. 27.

Prawo uczestnictwa Członków Komisji Rewizyjnej w zebraniach Zarządu

 

 1. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć (z głosem doradczym) w posiedzeniach Krajowego Zarządu Związku.
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna pracuje w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin
  i odbywa posiedzenia, co najmniej raz na kwartał.
 3. Krajowa Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do opracowania Regulaminu działania Komisji Rewizyjnych jednostek organizacyjnych i przedłożenia go tym jednostkom.

 

Art. 28.

 

Do kompetencji i zadań Zarządu Jednostki organizacyjnej Związku należy:

 1. Reprezentowanie jednostek organizacyjnych przez pracodawcą właściwym
  dla danej jednostki.
 2. Spełnianie funkcji doradczych i opiniujących na rzecz organów krajowych Związku w okresie pomiędzy Krajowymi Zebraniami Delegatów.
 3. Integrowanie działań, opinii i stanowisk poszczególnych członków Związku i grup członkowskich zrzeszonych w Związku.

 

 

Art. 29.

Zasady podejmowania uchwał

 

Uchwały wszystkich organów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów,
przy obecności, co najmniej połowy członków danego organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 

Art. 30.

Zasady stosowania

 

Artykuły Rozdziału V stosuje się odpowiednio do Jednostek organizacyjnych Związku.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek Związku

 

Art. 31.

Majątek Związku

 

 1. Majątek Związku powstaje;

1) ze składek członkowskich,

2) z dotacji, darowizn i zapisów,

3) z dochodów od organizowanych przez Związek imprez kulturalno – sportowych,

4) z działalności gospodarczej Związku,

5) ze składek dobrowolnych.

 1. Zarządzanie majątkiem Związku nie może naruszać przepisów finansowych.
 2. Jeżeli właściwe Krajowe Zebranie Delegatów nie postanowi inaczej składka miesięczna wynosi:

1) 1% brutto wysokości miesięcznego wynagrodzenia, pracy zarobkowej
lub świadczenia socjalnego otrzymanego z tytułu przebywania na urlopie górniczym, albo na urlopie dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla Członka Związku,

2) wysokość składki pobieranej od emerytów i rencistów oraz członków Związku przebywających na zasiłku wychowawczym, zasiłku dla bezrobotnych lub zasiłku i świadczeniu przedemerytalne, określi właściwy Zarząd struktury i jednostki organizacyjnej Związku.

 1. Od wpływów ze składek członkowskich określonych w ust. 3 pkt 1, Zarządy Jednostek Organizacyjnych Związku odprowadzają obowiązkową składkę na rzecz Krajowego Zarządu Związku, której wysokość określi odrębna uchwała Krajowego Zebrania Delegatów.
 2. Dopuszcza się tworzenie celowych funduszy związkowych ze składek wyższych niż określone w ust. 3, uchwalonych przez Zebranie Delegatów lub Walne Zebranie Członków jednostek organizacyjnych Związku.
 3. O utworzeniu funduszu celowego, o którym mowa w ust. 5, należy powiadomić Krajowy Zarząd Związku i Krajową Komisję Rewizyjną.
 4. Składka związkowa nie podlega zwrotowi.
 5. Sprawozdanie budżetowe i preliminarz budżetowy Zarządu Krajowego
  lub jednostki organizacyjnej Związku sporządzony przez właściwe dla danej jednostki Prezydium zatwierdza, co rocznie właściwy Zarząd po wyrażeniu pozytywnej opinii właściwej Komisji Rewizyjnej Związku.

 

  

Art. 32.

Oświadczenie woli Związku

 

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku wymagane jest działanie dwóch uprawnionych osób.
 2. Gospodarka finansowa Związku jest jawna dla uprawnionych organów Związku.

 

Art. 33.

Fundusz strajkowy Związku

 

 1. Uchwałę o utworzeniu funduszu strajkowego i celowego podejmuje właściwe Zebranie Delegatów, lub Walne Zebranie Członków jednostki organizacyjnej.
 2. Uchwała jest prawomocna, jeżeli za utworzeniem funduszu strajkowego opowie
  się, co najmniej 2/3 liczby uprawnionych uczestników Zabrania.
 3. Funduszem strajkowym dysponuje właściwy Zarząd Związku.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

Art. 34.

Przynależność do innych Związków

 

Okres przynależności do innych Związków Zawodowych zalicza się do stażu członkowskiego w Związku.

 

Art. 35.

Zmiany Statutu Związku

 

 1. Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą Krajowego Zebrania Delegatów podjętą większością, co najmniej 2/3 ważnych głosów.
 2. Poprawki i zmiany w statucie podlegają niezwłocznemu zgłoszeniu właściwemu Sądowi.
 3. Zmiana wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia zawiadomienia właściwy Sąd,
  jeżeli sąd nie zgłosi wcześniej zastrzeżeń, co do jej zgodności z prawem.

 

Art. 36.

Rozwiązanie, likwidacja, łączenie Związku

 

 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Krajowego Zebrania Delegatów podjętą większością, co najmniej 2/3 liczby ważnych głosów.
 2. Czynności związane z likwidacją Związku, dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Krajowe Zebranie Delegatów, która składa w Sądzie sprawozdanie ze swojej działalności.
 3. Rozwiązanie Jednostki Organizacyjnej Związku, może nastąpić uchwałą Właściwego dla jednostki Zebrania Delegatów Związku lub Walnego Zebrania Członków Zarządu Związku, a w sytuacji likwidacji kopalni/zakładu uchwałą jej Zarządu, a także uchwałą Krajowego Zarządu Związku podjętą kwalifikowaną większością, co najmniej 2/3 liczby ważnych głosów, przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.
 4. Czynności związane z likwidacją Jednostki Organizacyjnej Związku dokonuje specjalnie powołana do tego celu na zebranie, o którym mowa w ust. 3 – Komisja Likwidacyjna – złożona, z co najmniej 3-ech osób, która niezwłocznie po zakończeniu czynności likwidacyjnych, zobowiązana jest do złożenia Zarządowi Krajowemu Związku – pisemnego sprawozdania ze swojej działalności zakończonego stosownym wnioskiem o wykreślenie tej organizacji z prowadzonego przez Zarząd Krajowy Związku rejestru Jednostek organizacyjnych Związku.
 5. Krajowy Zarząd Związku po otrzymaniu od Komisji Likwidacyjnej informacji spełniających wymogi, o których mowa w ust. 3 i 4 dokonuje skreślenia
  z rejestru Jednostkę Organizacyjną Związku z dniem określonym we wniosku,
  a w przypadku jej braku z datą jego otrzymania.
 6. W przypadku połączenia pracodawców lub ich oddziałów jednostki organizacyjne Związku działające u nowego pracodawcy lub oddziale zobowiązane są do ustalenia trybu utworzenia wspólnych organów Związku połączonej organizacji związkowej
  z uwzględnieniem zawartych w tym zakresie porozumień.
 7. Po dokonaniu połączenia, o którym mowa w ust. 6 przepisy dotyczące czynności związanych z likwidacją jednostki organizacyjnej Związku stosuje się odpowiednio.

 

Art. 37.

Zasady potrącania składek związkowych

 

Składki członkowskie są pobierane od miesiąca nabycia członkostwa, a niepobierane
od miesiąca następnego po ustaleniu Członkostwa.

 

Art. 38.

Wątpliwości i interpretacja Statutu Związku

 

Składki członkowskie pobierane są od daty zarejestrowania Związku.

 

Art. 39.

Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych Statutem Związku

 

Wątpliwości wynikłe z interpretacji zapisów Statutu każdorazowo rozstrzyga Krajowy Zarząd Związku.

 

Art. 40.

Utrata obowiązywania Statutu Związku

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem rozstrzyga Krajowe Zebranie Delegatów, a w okresie między Zebraniami – Krajowy Zarząd Związku.

 

Art. 41.

Wejście w życie Statutu Związku

 

Statut niniejszy wchodzi w życie w brzmieniu jednolitym z mocy uchwały Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Krajowego Zebrania Delegatów VI – kadencji Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce ”PRZERÓBKA” podjętej
w Lędzinach dnia 3 marca 2017 r. z mocą obowiązującą od dnia jego uchwalenia, jeżeli
po upływie 14 dni od dnia zawiadomienia właściwy Sąd, nie zgłosi swych zastrzeżeń,
co do jego zgodności z prawem.

 

Art. 42.

 

Statut niniejszy wchodzi w życie z mocy uchwały nr 6/96 Nadzwyczajnego Krajowego Zebrania Delegatów I kadencji Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce ”PRZERÓBKA” podjętej w Katowicach dnia 16 października 1996 r. z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania jego zmian przez Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy.

 

 

ORDYNACJA WYBORCZA
 ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW PRZERÓBKI MECHANICZNEJ

 WĘGLA W POLSCE

„PRZERÓBKA”

 

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 1, pkt 5) w związku z art. 20 Statutu Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „PRZERÓBKA”, zwanego dalej „Związkiem”, Zarząd Krajowy Związku uchwala z mocą obowiązującą
dla wszystkich struktur organizacyjnych Związku Ordynację Wyborczą, zwaną dalej „Ordynacją”, określającą tryb i zasady przeprowadzania wyborów oraz odwołań statutowych organów Związku.

.

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

Art. 1

 

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Związku.

 

Art. 2

 

 1. Delegaci i władze wszystkich organów Związku pochodzą z wyboru.
 2. Wyboru Delegatów i władz organów Związku dokonuje się zawsze na okres jednej kadencji.
 3. Kadencja Delegatów i władz Związku trwa pełne cztery lata kalendarzowe, licząc od daty dokonania wyborów, z zastrzeżeniem, że kadencja organów zakładowych Związku trwa nie dłużej ,niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odbędzie się najbliższe  Krajowe Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Związku.

 

Art. 3

 

 1. Wybory odbywają się w oparciu o następujące zasady:

1) Kandydatem może być wyłącznie osoba uprawniona do kandydowania.

2) Liczba kandydatów nie może być mniejsza od liczby miejsc mandatowych.

3) Listę kandydatów sporządza się według kolejności zgłoszeń.

4) Głosowanie jest tajne lub jawne.

5) Głosuje się poprzez nie skreślenie nazwiska kandydata, za którym opowiada się głosujący, a  w przypadku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki.

6) Głosowanie jest ważne jeżeli uczestniczyło w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, przy czym w głosowaniu jawnym nie ma głosów wstrzymujących się.

7) Głos uznaje się każdorazowo za nieważny jeżeli:

a/ został oddany na większą ilość kandydatów niż liczba miejsc mandatowych,

b/ został oddany na osoby dopisane do listy kandydatów,

c/ karta wyborcza jest zniszczona lub nieczytelna,

d/ karta wyborcza została przekreślona w całości.

 1. Wybory organizuje i przeprowadza Zarząd właściwej struktury organizacyjnej Związku lub Komitet Założycielski Związku.
 2. Wybory przeprowadza się wyłącznie na oznaczonych kartach do głosowania przygotowanych przez właściwy Zarząd Związku lub Komitet Założycielski Związku.
 3. Wybory przeprowadza się według zasady że wybrani zostają Ci kandydaci, którzy uzyskali zwykłą większość głosów.
 4. W przypadku równej ilości głosów, zarządza się następną turę głosowania, aż do skutku.
 5. Liczba miejsc mandatowych do poszczególnych organów Związku określa zgodnie z niniejszą Ordynacją Wyborczą właściwy organ statutowy Związku stosowną uchwała w tej sprawie.

 

ROZDZIAŁ II

Zebrania wyborcze Związku

 

Art. 4

 

 1. Wyboru organów i władz Związku dokonuje się na Walnym Zebraniu Członków lub  Zebranie Delegatów.
 2. Zgodnie ze Statutem Związku i niniejszą Ordynacją Wyborczą, wybory organizuje i przeprowadza właściwy Zarząd Związku lub Komitet Założycielski Związku.
 3. Termin przeprowadzania wyborów, właściwy Zarząd Związku lub Komitet Założycielski, ogłasza na 14 dni przed ich przeprowadzeniem, z zastrzeżeniem art. 23 Ordynacji Wyborczej.

 

Art. 5

 

 1. Zebranie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim ponad 50% uprawnionych do głosowania członków lub delegatów na Zebranie Delegatów.
 2. W zebraniu wyborczym macierzystych struktur organizacyjnych uczestniczą
  na prawach Delegata członkowie ustępującego Prezydium Zarządu struktury organizacyjnej i Krajowego Zarządu Związku oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej struktury organizacyjnej i Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku.
 3. Mandat Delegata korzystającego z uprawnień zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu
  wygasa w dniu zebrania, na którym nie został on wybrany do organów Związku.
 4. W sytuacjach nadzwyczajnych związanych z ważnym interesem Związku – Przewodniczący zebrania po stwierdzeniu, że nie uczestniczy w nim wymagana ilość uprawnionych do głosowania Członków Związku może w uzgodnieniu z właściwym organem lub strukturą Związku (zwołującym dane zebranie) ogłosić jego zakończenie  i równocześnie zawiadomić zebranych o dniu, godzinie i miejscu zwołania w trybie niezwłocznym kolejnego zebrania.
 5. Zwołane zebranie w trybie i na zasadach określonych w ust. 4 jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 40 % uprawnionych do głosowania Członków Związku lub Delegatów obecnych na zebraniu, o którym mowa w ust. 4.

 

Art. 6

 

 1. Zebrani w głosowaniu jawnym wybierają Przewodniczącego Zebrania, który proponuje porządek Zebrania, a następnie poddaje go pod głosowanie.
 2. Przewodniczący przeprowadza w głosowaniu jawnym wybory:

1/ Protokolanta Zebrania.

2/ Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

3/ Komisji Uchwał i Wniosków.

 1. Przewodniczący Zebrania odpowiada za jego prowadzenie zgodnie z przyjętym wcześniej porządkiem zebrania.
 2. Przewodniczący Zebrania udziela głosu uczestnikom Zebrania, a w przypadku wystąpień niezgodnych z programem Zebrania ma prawo odebrania głosu.
 3. Przewodniczący Zebrania poddaje pod głosowanie zgłoszone wnioski.

 

Art. 7

 

 1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wybierana jest na wniosek Przewodniczącego Zebrania spośród Delegatów (członków) nie kandydujących do władz Związku w liczbie od 3 do 5 osób.
 2. Do zadań Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej należy:

a/ podliczenie ilości Delegatów (członków) i stwierdzenie prawomocności Zebrania,

b/ sprawdzenie, czy kandydaci mogą być wybierani,

c/ przygotowanie i rozdanie list wyborczych,

d/ zebranie i podliczenie głosów oraz ogłoszenie wyników każdej tury głosowania,

e/ sporządzenie protokołu z wyborów i prac Komisji.

 

Art. 8

 

 1. Komisja Uchwał i Wniosków wybierana jest spośród Delegatów (członków) w liczbie 3-ch osób.
 2. Do zadań Komisji należy:

a/ sformułowanie wszystkich uchwał i wniosków,

b/ zgłaszanie uchwał i wniosków pod głosowanie,

c/ ogłaszanie przegłosowanych uchwał i wniosków,

d/ sporządzanie protokołu z prac Komisji.

 

Art. 9

 

 1. Przewodniczących poszczególnych Komisji wybierają członkowie Komisji ze swego składu.
 2. Dopuszcza się możliwość wyboru jednej połączonej Komisji Mandatowo
  – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 3. Komisje ulegają rozwiązaniu po zakończeniu swoich prac.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Wybór organów i władz Związku

 

Art. 10

 

 1. Jeżeli struktura organizacyjna Związku liczy do 50 członków, wybory organów władz struktury  i Delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów przeprowadza się na Walnym  Zebraniu Członków Struktury Organizacyjnej.
 2. W przypadku liczebności struktury organizacyjnej Związku większej niż 50 członków, wybory organów władz  Związku i Delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów przeprowadza Zebranie Delegatów Struktury Organizacyjnej.

 

 

 

Art. 11

 

Wybór Delegatów na  Zebranie Delegatów Struktury Organizacyjnej Związku

 

 1. Wybory na Zebranie Delegatów Struktury Organizacyjnej  organizuje i przeprowadza Zarząd  właściwej Struktury lub Komitet Założycielski Związku.
 2. Liczbę członków Związku na jeden mandat Delegata ustala odrębną uchwałą właściwy Zarząd lub Komitet Założycielski Związku, wybieranych w okręgach wyborczych na podstawie wewnętrznego podziału Struktury wg działów i wydziałów z których pochodzą członkowie Związku.
3.     Zarząd  Struktury lub Komitet Założycielski Związku ustala termin wyborów w porozumieniu z Zarządem Krajowym Związku.
 1. Termin przeprowadzenia wyborów na Zebranie Struktury, Zarząd lub Komitet Założycielski ogłasza na 14 dni przed ich przeprowadzeniem.
 2. Członkowie Związku wybierają Delegatów w obwodach wyborczych utworzonych przez Zarząd Struktury lub Komitet Założycielski Związku.
 3. Obwody wyborcze tworzy się dla wszystkich jednostek organizacyjnych skupiających członków Związku.

 

Art. 12

 

Wybór Zarządu  Struktury Organizacyjnej  Związku

 

 1. Ustala się skład Zarządu Struktury Organizacyjnej zawsze w liczbie nieparzystej gwarantującej spełnienie reprezentatywności Zarządu, o której mowa ust. 2,                  z uwzględnieniem w niej również wyboru Przewodniczącego Zarządu Struktury, dokonanego w trybie i na zasadach art. 13 Ordynacji.
 2. Delegaci wybrani w poszczególnych okręgach wyborczych /działy, wydziały/ na Walnym  Zebraniu Członków Struktury lub  Zebraniu Delegatów wybierają ze swego grona (okręgu wyborczego) członka/ków składu Zarządu Struktury w ilości wcześniej ustalonego klucza podziału mandatów reprezentatywnego Zarządu.
 3. Kandydatem może być każdy delegat na Zebranie Delegatów działający w strukturze Związku przypisany do danego okręgu wyborczego /dział, wydział/ spełniający wymogi prawa wyborczego i wyraził zgodę na kandydowanie.
 4. Wybory przeprowadza się zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale I i II niniejszej Ordynacji.

 

Art. 13

 

Wybór Przewodniczącego  Struktury  Organizacyjnej Związkowej

 

 1. Wyboru Przewodniczącego Struktury Organizacyjnej Związku dokonuje Walne Zebranie Członków Struktury lub Zebranie Delegatów.
 2. Kandydatem może być każdy członek Związku lub Delegat, który wyraził zgodę
  na kandydowanie.
 3. Wybory przeprowadza się według zasad zawartych w Rozdziale I i II niniejszej Ordynacji.
 4. Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który uzyskał większość głosów jednak nie mniej niż 50%  głosów.
 5. W przypadku nie rozstrzygnięcia głosowania, zarządza się następną turę głosowania na dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
 6. Wybrany Przewodniczący Struktury Organizacyjnej Związku jest członkiem Prezydium i Zarządu Struktury i przewodniczy tym organom.

 

 

Art. 14

 

Wybór Prezydium Zarządu  Struktury Organizacyjnej Związku

 

 1. Zebranie ustala skład Prezydium w liczbie od 3 do 5 osób (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarz, Skarbnik).
 2. Kandydatów na członków Prezydium Zarządu, z określeniem ich funkcji, zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu proponuje Przewodniczący Zarządu Struktury na pierwszym zamkniętym posiedzeniu Zarządu podczas ogłoszonej w tym celu przerwy w Zebraniu.
 3. Członkowie Zarządu w głosowaniu jawnym akceptują propozycje Przewodniczącego.
 4. Po wznowieniu obrad Przewodniczący Zarządu Struktury ogłasza zebranym skład Prezydium Zarządu.

 

 

Art. 15

 

Wybór Komisji Rewizyjnej Związku Struktury Organizacyjnej Związku

 

 1. Zebranie w głosowaniu jawnym ustala skład Komisji Rewizyjnej Struktury, zawsze w liczbie nieparzystej w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybranego zgodnie z art.16 Ordynacji.
 2. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się na tych samych zasadach jak członków Zarządu dostosowując ilość mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych /dział, wydział/ do wskazanej liczby członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Kandydatem może być każdy delegat na Zebranie Delegatów działający w strukturze Związku przypisany do danego okręgu wyborczego /dział, wydział/ spełniający wymogi prawa wyborczego i który wyraził zgodę na kandydowanie.
 4. Wybory przeprowadza się zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale I i II niniejszej Ordynacji.

 

 

Art. 16

 

Wybór Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej Struktury Organizacyjnej Związku

 

 1. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Struktury Organizacyjnej Związku wybiera w głosowaniu tajnym Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów
 2. Kandydatem może być każdy członek Związku lub Delegat obecny na Zebraniu i który wyraził zgodę na kandydowanie.
 3. Wybory przeprowadza się według zasad zawartych w Rozdziale I i II niniejszej Ordynacji.
 4. Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który uzyskał większość głosów, jednak nie mniej niż 50% głosów.
 5. W przypadku nie rozstrzygnięcia głosowania, zarządza się następną turę głosowania na dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
 6. Wybrany Przewodniczący jest członkiem Komisji Rewizyjnej Struktury Organizacyjnej Związku i przewodniczy jej pracy.
 7. Wybrany Przewodniczący, na pierwszym zamkniętym posiedzeniu Komisji podczas ogłoszonej w tym celu przerwy w Zebraniu, określa podział funkcji poszczególnych członków Komisji i formalnie ogłasza go zebranym po zakończonej przerwie.

 

Art. 17

 

Wybór Delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów

 

 1. Struktura Organizacyjna Związku ma prawo wybrać jednego Delegata na Krajowe Zebranie Delegatów na każde 100 członków Związku.
 2. Limit określony w ust.. 1 niniejszego artykułu należy rozumieć w ten sposób, że jeżeli organizacja związkowa liczy:

– do 99 członków, Delegatem każdorazowo jest Przewodniczący Zarządu Struktury

– od 100 do 199 członków Związku, wybiera się drugiego Delegata,

– od 200 do 299 członków  Związku, wybiera się trzeciego Delegata, itd.

 1. Kandydatem może być każdy członek Struktury Organizacyjnej Związku uprawniony do głosowania podczas Walnego Zebrania Członków lub Delegatów Struktury który wyraził na to zgodę.
 2. Wybory przeprowadza się zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale I i II niniejsze Ordynacji.
 3. Członkowie Prezydium Zarządu Krajowego Związku i Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku uczestniczą w Krajowym Zebraniu Delegatów na prawach delegata.
 4. Mandat Delegata korzystającego z uprawnień zgodnie z ust. 5 niniejszego artykułu wygasa w dniu zebrania, na którym nie został on wybrany do organów Związku.

 

 

Art. 18

Wybór Przewodniczącego Zarządu Krajowego

 

 

 1. Wyboru Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku dokonuje Krajowe Zebranie Delegatów.
 2. Wyboru Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku dokonuje się z pośród Delegatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
 3. Wybory przeprowadza się według zasad zawartych w Rozdziale I i II niniejszej Ordynacji.
 4. Przewodniczącym Zarządu Krajowego Związku zostaje ten kandydat, który uzyskał większość głosów, jednak nie mniej niż 50% głosów.
 5. W przypadku nie rozstrzygnięcia głosowania w I turze, zarządza się następną turę głosowania z udziałem dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
 6. Wybrany Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku jest członkiem Zarządu, Prezydium i przewodniczy tym organom.

 

Art. 19

 

Wybór Zarządu Krajowego Związku

 

 1. Ustala się skład Zarządu Krajowego Związku w liczbie 11 osób.
 2. Z pośród wybranych delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów tworzy się 5 okręgów wyborczych celem dokonania w okręgu wyboru /członków/ przedstawicieli do Zarządu Krajowego Związku.
 3. Okręgi wyborcze tworzy się z struktur organizacyjnych działających w poszczególnych jednostkach gospodarczych.
 4. Ustala się następujący podział na okręgi i liczbę mandatów dla każdego okręgu:

1) Okręg wyborczy PGG – liczba mandatów  5,

2) Okręg wyborczy WK i SRK – liczba mandatów 2,

3) Okręg wyborczy JSW – liczba mandatów 2,

4) Okręg wyborczy LW Bogdanka – liczba mandatów 1,

5) Okręg wyborczy Struktury inne – liczba mandatów.

 1. Wybory w okręgach przeprowadza się zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale I i II niniejszej Ordynacji.
 2. Kandydatem może być każdy Delegat na Krajowe Zebranie Delegatów działający w Strukturach Związku przypisanych do danego Okręgu Wyborczego jak w ust. 4, spełniający wszystkie wymogi prawa wyborczego i wyrazi zgodę na kandydowanie.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Krajowego z danego Okręgu Wyborczego mandat członka Zarządy otrzymuje ten kandydat, który w swoim okręgu otrzymał kolejno największą ilość głosów.

 

Art. 20

Wybór Prezydium Zarządu Krajowego Związku

 

 1. Zebranie ustala skład Prezydium Zarządu Krajowego Związku w liczbie od 3 do 5 osób (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarz, Skarbnik).
 2. Kandydatów na członków Prezydium Zarządu Krajowego z określeniem ich funkcji zgodnie z ust.1 niniejszego artykułu proponuje Przewodniczący Zarządu Krajowego, na pierwszym zamkniętym posiedzeniu Zarządu podczas ogłoszonej w tym celu przerwy w Zebraniu.
 3. Po wznowieniu obrad Zebrania, Przewodniczący Zarządu Krajowego ogłasza proponowany skład Prezydium z określeniem funkcji.

 

Art. 21

Wybór Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku

 

 1. Ustala się skład Krajowej Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób,
 2. Wybory przeprowadza się zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale I i II niniejszej Ordynacji.
 3. Kandydatem może być każdy Delegat na Krajowe Zebranie Delegatów działający w Strukturach Związku, spełniający wszystkie wymogi prawa wyborczego i wyraził zgodę na kandydowanie.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Komisji Rewizyjnej, mandat członka Krajowej Komisji Rewizyjnej otrzymuje ten kandydat, który otrzymał kolejno największą ilość głosów.

 

 Art. 22

Wybór Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku

 

 1. Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku wybiera w głosowaniu tajnym Krajowe Zebranie Delegatów.
 2. Wyboru Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku dokonuje się z pośród delegatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
 3. Wybory przeprowadza się zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale I i II niniejszej Ordynacji.
 4. Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który otrzymał większość głosów, jednak nie mniej niż 50 % głosów
 5. W przypadku nie rozstrzygnięcia głosowania w I turze zarządza się następną turę głosowania na dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
 6. Wybrany Przewodniczący jest członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczy jej pracy.

                                                                     

Art. 23

 

Zasady Wyboru Delegatów Związku Na Kongres Delegatów OPZZ

 

 1. Kandydatem na Delegata Związku na Kongres Delegatów OPZZ może być wyłącznie członek Zarządu Krajowego Związku, który wyraził zgodę na kandydowanie
  oraz posiada rekomendację macierzystej jednostki organizacyjnej Związku.
 2. Liczba miejsc mandatowych Delegatów Związku na Kongres Delegatów OPZZ określona jest każdorazowo przez odpowiedni organ statutowy OPZZ.
 3. Wybory przeprowadza Zarząd Krajowy Związku na swym Statutowym zebraniu zgodnie z zasadami zawartymi w art. 3 niniejszej Ordynacji Wyborczej Związku    oraz     z zasadami określonymi przez odpowiedni organ statutowy OPZZ.
 4. Delegatami Związku na Kongres Delegatów OPZZ zostają kandydaci, którzy w wyniku przeprowadzonych wyborów uzyskali bezwzględną większość ważnych głosów.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Delegata zmiany w zakresie obsady mandatu Delegata mogą nastąpić wyłącznie w okresie nie późniejszym niż 7 dni przed Kongresem zgodnie z zasadami zawartymi w art. 25 niniejszej Ordynacji Wyborczej Związku.

 

Art. 24

 

Wybór  Struktur  Pośrednich  Związku

 

 1. W trakcie trwania kadencji Zarząd Krajowy Związku może powołać Struktury Pośrednie Związku zgodnie z art. 15 Statutu Związku.
 2. Struktura Pośrednia Związku tworzy się z woli pracowników i byłych pracowników zainteresowanych przynależnością do Związku, a ich liczba uniemożliwia powołanie Jednostki Organizacyjnej zrzeszającej więcej niż 10 członków.
 3. Zasady wyborów zawieszania i odwoływania organów Struktur Pośrednich są analogiczne jak w przypadku Struktur Organizacyjnych Związku określonych  w niniejszej Ordynacji.

 

 

Rozdział IV

 

Zawieszanie i Odwoływanie członków organów i władz Związku

 

Art. 25

 

 1. Zawieszenie w prawach członka organów i władz Związku przed upływem kadencji dokonuje właściwy Zarząd Związku podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę  w głosowaniu jawnym lub tajnym przy obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu, a za jej podjęciem opowie się  50 %  uprawnionych do głosowania członków Organu.
 2. Odwołanie członków organów i władz Związku przed upływem kadencji, odbywa się  w następującym trybie:
 3. odwołania Delegata odpowiedniej Jednostki Organizacyjnej dokonuje Zebranie członków okręgu wyborczego na wniosek co najmniej 50 % głosów członków Związku z tego okręgu który wybrał Delegata,
 4. odwołania członków Zarządu Jednostki Organizacyjnej Związku dokonuje Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów na wniosek Prezydium Zarządu lub  2/3 składu osobowego Zarządu,
 5. odwołania członków Prezydium Zarządu Jednostki Organizacyjnej dokonuje Zarząd Jednostki na wniosek Przewodniczącego Zarządu Jednostki Organizacyjnej,
 6. odwołania Przewodniczącego Zarządu Jednostki Organizacyjnej Związku dokonuje Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów danej jednostki na wniosek 2/3 składu osobowego Zarządu,
 7. odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jednostki Organizacyjnej Związku dokonuje Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów danej jednostki na wniosek 2/3 składu osobowego  Komisji Rewizyjnej Związku,
 8. odwołania członków Komisji Rewizyjnej Jednostki Organizacyjnej dokonuje Walne  Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów danej jednostki na wniosek Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Jednostki Organizacyjnej Związku,
 9. odwołania Delegata na Krajowe Zebranie Delegatów dokonuje Walne Zebranie Członków lub  Zebranie Delegatów  na wniosek Zarządu Jednostki Organizacyjnej lub Zarządu Krajowego, lub Krajowego Zebrania Delegatów,
 10. odwołania członka Zarządu Krajowego Związku dokonuje Krajowe Zebranie Delegatów na wniosek Prezydium Zarządu Krajowego,
 11. odwołania członka Prezydium Zarządu Krajowego Związku  dokonuje Zarząd Krajowy Związku na wniosek Przewodniczącego Zarządu Krajowego,
 12. odwołania Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku dokonuje Krajowe Zebranie Delegatów na wniosek 2/3 składu osobowego Zarządu Krajowego,
 13. odwołania Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku dokonuje Krajowe Zebranie Delegatów na wniosek 2/3 składu osobowego Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 14. odwołania członka Krajowej Komisji Rewizyjnej dokonuje Krajowe Zebranie Delegatów na wniosek Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Krajowego Związku,
 15. odwołanie Delegata Związku na Kongres Delegatów OPZZ dokonuje Zarząd Krajowy Związku na wniosek macierzystej organizacji Związku lub na wniosek 2/3 składu osobowego Zarządu Krajowego Związku.
 16. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu Jednostki Organizacyjnej Związku lub Zarządu Krajowego Związku oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jednostki Organizacyjnej jak i Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku jest skuteczne, jeżeli za wnioskiem  o odwołanie opowie się 50% , przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania uczestniczących w Zebraniu. W przeciwnym wypadku wniosek o odwołanie upada.
 17. Odwołanie członków pozostałych organów i władz Związku oraz Delegatów następuje zwykłą większością głosów.

 

Art. 26

 

 1. W przypadku wakatu mandatu do organów władz Związku i Delegatów, zostaje on uzupełniony  następną osobą, która w wyborach uzyskała największą ilość głosów.
 2. W przypadku, kiedy liczba nie obsadzonych miejsc mandatowych do organów władz Związku przekroczy liczbę kandydatów, którzy w wyborach nie weszli w skład organów Związku, należy na najbliższym Walnym Zebraniu Członków lub Zebraniu Delegatów przeprowadzić wybory uzupełniające.

 

Rozdział V

 

Zasady i tryb łączenia Jednostek Organizacyjnych Związku

 

 

Art. 27

 

 1. W przypadku łączenia zakładów pracy w których działają jednostki organizacyjne Związku członkowie organów tych jednostek stają się z mocy przepisów niniejszej ordynacji członkami organu nowo powstałej jednostki organizacyjnej do czasu przeprowadzenia nowych wyborów zgodnie z przyjętym harmonogramem łączenia jednostek organizacyjnych w jedną Strukturę Związku. Powyższe ma również zastosowanie do delegatów tych jednostek organizacyjnych.
 2. W okresie przejściowym ma zastosowanie przepis art. 25 1 pkt 4 Statutu Związku.
 3. Zarząd Jednostki Organizacyjnej Związku powstałej w wyniku połączenia Struktur Związku zgodnie z wskazaniem w ust. 1 w terminie jednego roku od dnia dokonania połączenia zobowiązany jest do zorganizowania oraz przeprowadzenia wyborów do organów i władz  powstałej w wyniku połączenia Jednostki  Organizacyjnej Związku zgodnie z postanowieniami niniejszej ordynacji.
 4. Przewodniczącym Zarządu połączonych struktur organizacyjnych do czasu przeprowadzenia wyboru nowych władz Struktury zostaje Przewodniczący Struktury posiadający większą ilość członków, zaś wiceprzewodniczącym Przewodniczący struktury o mniejszej ilości członków.
 5. Powyższe zastrzeżenie ma również zastosowanie do Komisji Rewizyjnej.
 6. Zastrzeżenia zawarte w ust. 3 i 4 mają zastosowanie do czasu wypełnienia zapisów w ust. 2.
 7. W przypadku połączenia więcej niż dwóch Jednostek Organizacyjnych Związku postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

 

 

Rozdział  VI

 

Postanowienia Końcowe

 

Art. 28

 

 1. Dokumentacja wyborcza winna być zabezpieczona i przechowywana przez właściwy Zarząd Związku przez okres pełnienia kadencji.
 2. Nowo wybrany Zarząd lub Komisja Rewizyjna Związku zaczyna swoją działalność od protokolarnego przyjęcia spraw od ustępującego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Związku.
 3. Protokół przyjęcia spraw określonych w ust. 2 zwany jest „Protokołem Zdawczo-Odbiorczym” i powinien on obejmować opis stanu faktycznego działalności w/w organów Związku na dzień ich sporządzenia, do którego należy  załączyć:

1/ wszystkie protokoły i  uchwały oraz pisemne wystąpienia tych organów Związku,

2/ zestawienie należności i zobowiązań finansowych,

3/ zestawienie inwentarza stanu wyposażenia w środki trwałe,

4/ wykaz posiadanych kont bankowych,

5/ wykaz zawartych umów,

6/ informacje o sytuacji kadrowej,

7/ inne niezbędne dane na żądanie nowego organu Związku.

 1. Protokół Zdawczo-Odbiorczy sporządzają i podpisują wszyscy członkowie ustępujących i nowo wybranych organów Związku w ilości  egzemplarzy odpowiadającej liczbie ustępujących i nowo wybranych Członków tych organów Związku.
 2. Każdy członek w/w organów Związku otrzymuje jeden egzemplarz Protokołu Zdawczo-Odbiorczego bez załączników, a jedynie Przewodniczący nowo wybranego organu Związku otrzymuje protokół ten wraz z załącznikami w całości.
 3. W przypadku niemożności przekazania spraw w trybie i na zasadach, o których mowa w ust. 2, 3, 4 i 5 przez ustępujący organ Związku struktury zakładowej lub międzyzakładowej – Prezydium Zarządu Krajowego Związku powołuje do tego celu specjalną Komisję.
 4. W przypadku odwołania, rezygnacji, wykluczenia poszczególnych członków organu Związku postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio, z tym że Protokół Zdawczo-Odbiorczy sporządza się w 3-ch egzemplarzach pomiędzy upełnomocnionymi do tego celu trzema Członkami organu Związku przejmującego sprawy, o których mowa wyżej oraz osobami lub osobą, które złożyły rezygnację z pełnionej uprzednio funkcji Związkowej lub zostały zawieszone w swych czynnościach, czy też odwołane z pełnienia funkcji, albo wykluczone ze Związku.

 

Art. 29

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ordynacją Wyborczą stosuje się postanowienia Statutu Związku.
 2. Uchwalenia Ordynacji Wyborczej oraz wprowadzenia do niej zmian czy uzupełnień dokonuje Zarząd Krajowy Związku przy obecności co najmniej 2/3 składu osobowego zwykłą większością głosów.
 3. Wszelkie wątpliwości wynikłe na tle właściwego stosowania niniejszej Ordynacji Wyborczej każdorazowo rozstrzyga Zarząd Krajowy Związku.
 4. Właściwe Zebranie Delegatów Związku może w głosowaniu jawnym przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania, ustalić stosowne odstępstwa od ścisłego przestrzegania niniejszej Ordynacji Wyborczej, o ile za takim wnioskiem opowie się co najmniej 2/3 zebranych.
 5. Właściwe zebranie Zarządu Jednostki Organizacyjnej lub Komitetu Założycielskiego Związku może w głosowaniu jawnym przy obecności 3/4 uprawnionych do głosowania, ustalić stosowne odstępstwa od ścisłego przestrzegania niniejszej Ordynacji Wyborczej, ile za takim wnioskiem opowie się co najmniej 3/4 zebranych.
 6. Odstępstwa, o których mowa w ust. 4 i 5 nie mogą dotyczyć zasad określonych
  w art. 1 -10, 17, 25, 26 i 29.

 

Art. 30

 

 1. Niniejsza Ordynacja Wyborcza Związku uchwalona została w oparciu o Statut Związku przez Zarząd Krajowy w dniu 22.02.2019 r. uchwałą Nr 02/02/2019 z mocą obowiązującą dla wszystkich Struktur Organizacyjnych Związku od dnia 22.02.2019 r.
 2. Z dniem obowiązywania niniejszej Ordynacji Wyborczej traci moc Uchwała
  Nr 4/III/2002 z dnia 03.01.2002 roku oraz uchwała z dnia 11.03.2009 r.

 

 

Katowice, dnia 22 luty 2019 r.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO ORDYNACJI  WYBORCZEJ

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW PRZERÓBKI MECHANICZNEJ

WĘGLA W POLSCE

„PRZERÓBKA”

 

 

 

Wzory:

 

I.

                                       Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej

 

 

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna wybrana na Zebraniu Struktury Organizacyjnej przy ………………………………… w dniu……………………………….. w składzie:

 

1/ ………………………………………………….

2/ ………………………………………………….

3/ ………………………………………………….

 

Po podliczeniu w oparciu o listę obecności delegatów /członków związku/ obecnych, uprawnionych do  głosowania stwierdza że:

 • łączna liczba uprawnionych do głosowania wynosi  …………………
 • obecnych na Zebraniu jest ………………..
 • co stanowi / % / …………………

 

tym samym Zebranie jest prawomocne do podejmowania wiążących decyzji i dokonania wyboru władz Struktury Organizacyjnej Związku.

 

 

Podpisy Członków Komisji

 

1/ ………………………………………

 

2/ ………………………………………

 

3/ ………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

II.

                                       Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej

 

 

Komisja Skrutacyjna wybrana na Zebraniu Struktury Organizacyjnej przy ………………………………….. w dniu …………………………………… w składzie:

 

1/…………………………………………………

2/ ………………………………………………..

3/ ………………………………………………..

 

Na podstawie sporządzonej listy zgłoszonych kandydatur na Przewodniczącego Struktury Organizacyjnej przy ………………………………..  w osobach;

1/…………………………………………………

2/…………………………………………………

3/ ………………………………………………..

4/…………………………………………………

Przygotowała karty do głosowania opieczętowane pieczęcią Struktury Organizacyjnej, pouczyła o sposobie głosowania uprawnionych i rozdała właściwe karty.

Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu oddanych głosów Komisja stwierdza:

1/ uprawnionych do głosowania jest …………………………….,

2/ głosów ważnych oddano …………………….. , głosów nieważnych oddano …………………..,

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1/ ………………………………………………             głosów   ……………….

2/ ………………………………………………             głosów   ……………….

3/ ………………………………………………             głosów   ……………….

4/ ………………………………………………             głosów   ……………….

 

Na podstawie powyższych wyliczeń Komisja stwierdza że żaden kandydat nie uzyskał wymaganej ilości głosów a tym samym zarządza II turę wyborów pomiędzy kandydatami:

1/ ………………………………………………

2/ ………………………………………………. 

 

Po podliczeniu oddanych głosów Komisja stwierdza że Przewodniczącym Struktury Organizacyjnej został kol. ……………………………………………. .

 

Na tym Protokół zakończono:

 

Podpisy Komisji

 

1/ ………………………………………….

 

2/ ………………………………………….

 

3/ …………………………………………..

 

Podobna treść protokołu dotyczy wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Struktury i Delegatów Struktury Organizacyjnej na Krajowe Zebranie Delegatów Związku z uwzględnieniem zaleceń wynikających z Ordynacji Wyborczej.

III.

                                     Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

 

Komisja Uchwał i Wniosków wybrana na Zebraniu Struktury Organizacyjnej przy ……………………………. w dniu …………………………. w składzie:

 

1/…………………………………………….

2/…………………………………………….

3/ ……………………………………………

 

Komisja po zebraniu, a następnie przeprowadzonej dyskusji nad zgłoszonymi projektami uchwał i wniosków przedkłada przyjęcie następujących uchwał i wniosków w sprawie:

 

 1. Przyjęcia sprawozdań ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Uznanie przeprowadzonych wyborów za prawidłowe i zgodne z Statutem i Ordynacją Wyborczą Związku.
 4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… /inne zgłaszane do Komisji wnioski i propozycje

 

Na tym protokół zakończono.

 

Podpisy Komisji Uchwał i Wniosków

 

1/ …………………………………………..

 

2/ …………………………………………..

 

3/ …………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

                                                      Wzór Karty do głosowania

 

 

 

Karta do glosowania na Przewodniczącego                   Karta do głosowania na Przewodniczącego

Zarządu Organizacyjnej Związku                                   Komisji Rewizyjnej Struktury

Organizacyjnej Związku

 

Kandydaci:                                                                       Kandydaci:

 

1/………………………………………………………                        1/ …………………………………………………..

 

2/ ………………………………………………………                        2/ ………………………………………………….

 

3/ ………………………………………………………                        3/ ………………………………………………….

 

4/ ……………………………………………………….                        4/ …………………………………………………

 

Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie                     Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie

Kandydatów na których nie oddajemy głosu                    Kandydatów na których nie oddajemy głosu

 

 

Na odwrotnej stronie karta winna być oznaczona pieczęcią Struktury Organizacyjnej Związku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów władz Struktury Organizacyjnej Związku

        /Sprawozdanie przekazywane do Zarządu Krajowego Związku/

 

 1. Nazwa Struktury ………………………………………………………………………………………………….
 2. Ilość członków Związku ……………………………..
 3. Ilość wybranych delegatów na Zebranie wyborcze …………………
 4. Obecnych na Zebraniu ……………………….
 5. Dokonane wybory:
 6. Przewodniczący Struktury /imię i nazwisko/………………………………………………………………………..
 7. Przewodniczący KR …………………………………………………………………………………………………………
 8. Członkowie Zarządu Struktury……………………………………………………………………………………………
 9. Członkowie KR ……………………………………………………………………………………………………………….
 10. Wybrani Delegaci na Krajowe Zebranie Delegatów ……………………………………………………………..

 

Sprawozdanie podpisane przez nowo wybranego Przewodniczącego winno być dostarczone w ciągu  7 /siedmiu/ dni od daty wyborów do Zarządu Krajowego Związku.

 

LINK DO STATUTU I ORDYNACJI – KLIKNIJ >> TUTAJ

 

 

One thought on “O NAS”

Dodaj komentarz