• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

Bogdanka

ZWIĄZKI ZA PRZEJĘCIEM I POŁĄCZENIEM WĘGLA Z ENERGETYKĄ

ZZ „PRZERÓBKA” oraz trzy pozostałe organizacje związkowe zrzeszające pracowników Lubelskiego Węgla (LW) „Bogdanka” SA poparły plan przejęcia Spółki przez koncern energetyczny Enea.

Związki zawodowe po przeprowadzonej analizie stwierdziły, że przejęcie przez Eneę będzie praktyczną realizacją idei połączenia sektora wydobywczego z energetycznym. Ich zdaniem po objęciu większościowego pakietu akcji „Bogdanki” przez Eneę spowoduje zrewidowanie wieloletnich umów Enei na dostawy węgla energetycznego  z korzyścią dla „Bogdanki”, gdyż trudno sobie wyobrazić, by koncern działał na niekorzyść własnej kopalni.

Zapoczątkowane od 2 października zapisy na sprzedaż akcji LW Bogdanka nie zakończą się, jak pierwotnie planowano 16 października br., ale zostały  przedłużone o 5 dni w związku z koniecznością uzyskania przez Eneę bezwarunkowej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodatkowym warunkiem skutecznego przeprowadzenia transakcji jest odpowiednia liczba chętnych do sprzedaży udziałów.

Tak, więc aktualny harmonogram wezwania zakłada, że nabycie akcji przez Eneę nastąpi 26 października br., natomiast do całkowitego rozliczenia transakcji dojdzie 29 października br.

 

Pełną treść związkowego stanowiska zamieszczamy poniżej.

Stanowisko_ZZ_LW_Bogdanka

 

SPÓR ZBIOROWY W LW „BOGDANKA” S.A. ZAKOŃCZONY

Działającym w LW „Bogdanka” S.A. związkom zawodowym udało się wywalczyć rozsądne „Porozumienie…”. Uzgodniono m.in., że od 1 sierpnia br. umowy pracowników zatrudnionych na czas określony będą „z urzędu” przedłużane, o ile nie otrzymają negatywnej opinii kierownika oddziału, a średnie miesięczne wynagrodzenie w LW „Bogdanka” SA za rok bieżący nie będzie niższe niż w roku 2013.

Spór zbiorowy w LW „Bogdanka” SA zaistniał 15 czerwca br., po tym jak Zarząd Spółki nie odniósł się do przedstawionych przez zakładowe organizacje związkowe czterech postulatów:

– zlecania podmiotom zewnętrznym tylko tych prac, które nie mogą być wykonane przez pracowników zatrudnionych w LW „Bogdanka” SA (co powinno przyczynić się do utrzymania wszystkich miejsc pracy w samej „Bogdance”),

– utrzymania średniomiesięcznych przeciętnych płac w LW „Bogdanka” SA na poziomie nie niższym niż w roku 2014,

– podpisania porozumienia o dodatkowym odpisie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 milionów złotych z przeznaczeniem na „wczasy pod gruszą”,

– najszybszego podpisania opracowanego i uzgodnionego w styczniu br. nowego regulaminu funduszu świadczeń socjalnych.

 

W dniu 22 lipca br. obawiający się zwolnień pracownicy pikietowali siedzibę Zarządu LW „Bogdanka” SA.

Po manifestacji pracodawca przystąpił do rozmów ze stroną związkową. Efektem negocjacji jest podpisane 4 sierpnia porozumienie, które definitywnie kończy spór zbiorowy.

Pełną treść porozumienia publikujemy poniżej.

POROZUMIENIE

W SPRAWIE ZATRUDNIENIA I WYPŁAT WYNAGRODZEŃ

W SPÓŁCE W 2015 ROKU

W dniu 04 sierpnia 2015 r. w Bogdance pomiędzy:

Zarządem Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka”, w osobach:

 1. Zbigniew Stopa – Prezes Zarządu
 2. Roger de Bazelaire – Zastępca Prezesa Zarządu
 3. Krzysztof Szlaga – Zastępca Prezesa Zarządu
 4. Waldemar Bernaciak – Zastępca Prezesa Zarządu

 

A przedstawicielami organizacji związkowych:

 

Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”, w osobach:

 1. Antoni Pasieczny – Przewodniczący
 2. Adam Partyka – Zastępca Przewodniczącego

Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników w Polsce, w osobach:

 1. Zdzisław Cichosz – Przewodniczący
 2. Bogusław Szmuc – Zastępca Przewodniczącego

Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „PRZERÓBKA”

 1. Krzysztof Jastrzębski – Przewodniczący

Związku Zawodowego „KADRA”, w osobie:

 1. Łupikasza Marian – Przewodniczący

W trosce o zachowanie spokoju społecznego w Spółce, uwzględniając aktualną sytuację Spółki na polskim rynku węgla energetycznego,

Strony uzgodniły, że:

I. Zarząd Spółki podjął działania organizacyjno-techniczne, których celem jest ograniczenie redukcji zatrudnienia i wykonywanie prac – dotychczas zlecanych podmiotom zewnętrznym przez pracowników LW Bogdanka. S.A.

W tym celu od 01 sierpnia 2015r. przedłużane będą terminowe umowy o pracę za wyjątkiem umów pracowników, którzy otrzymali negatywną ocenę pracy przez kierowników działów/ oddziałów.

II. Poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce w roku 2015 realizowany będzie na poziomie nie niższym niż w roku 2013 tj. 7211,35 zł.

Strony ustalają, że w oparciu o wstępne wyniki Spółki za rok 2015 oraz poziom kontraktacji dostaw (wolumen, cena) przystąpią w terminie do 10 stycznia 2016r. do rozmów w celu ostatecznego ustalenia wysokości, zasad i terminu ewentualnej wypłaty jednorazowej nagrody,nie później niż do 31 marca 2016 roku.

III. Na dodatkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku przeznaczona zostaje kwota 6,5 mln zł.

IV. Przyjęto postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych.

Podpisanie niniejszego porozumienia jest równoznaczne z zakończeniem sporu zbiorowego.

LW Bogdanka S.A. po 2014 roku: realizacja celów strategicznych i solidne wyniki pomimo trudnych warunków rynkowych.

 

 czwartek, 2015-03-12

WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGII NA KOLEJNE LATA W ZWIĄZKU Z OBECNĄ TRUDNĄ SYTUACJĄ RYNKOWĄ

 

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest LW BOGDANKA S.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała po 2014 roku solidne wyniki finansowe, pomimo trudnych warunków rynkowych. Przychody ze sprzedaży w tym okresie przekroczyły 2 mld zł, czyli były wyższe o 6,0% od osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł blisko 750 mln zł, EBIT sięgnął 362,3 mln zł, a zysk netto: 272,4 mln zł. W samym czwartym kwartale 2014 roku przychody przekroczyły 523 mln zł, EBITDA wyniosła 247,5 mln zł, EBIT: 135,7 mln zł, a zysk netto sięgnął 101,6 mln zł. Spółka kontynuuje działania mające na celu dalszy wzrost efektywności – w efekcie jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia spadł o 12%, w ujęciu realnym, w stosunku do roku 2012.

W IV kwartale poziom produkcji węgla handlowego sięgnął 2,6 mln ton, co jest rekordowym wynikiem w historii Spółki i oznacza wzrost o 21,5% wobec IV kwartału 2013 roku  (2,1 mln ton). W efekcie poziom produkcji węgla handlowego w 2014 roku sięgnął 9,2 mln ton, co oznacza wzrost o 10,1% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej.

Do wzrostu produkcji netto przyczyniło się przede wszystkim uruchomienie we wrześniu 2014 roku nowego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, który podwoił nominalną wydajność na linii „mokrej” – sięga ona obecnie  2400 ton/h.

Sprzedaż węgla handlowego w IV kwartale sięgnęła 2,3 mln ton, co oznacza wzrost o 13,5% w porównaniu do IV kwartału 2013 roku. W całym 2014 roku sprzedaż osiągnęła poziom 9,2 mln ton, czyli była o 12,5% wyższa od zanotowanej w tym samym okresie rok wcześniej. Osiągnięty poziom wydobycia i realizowana sprzedaż przekładają się na silną pozycję rynkową Spółki. Na koniec 2014 roku udziały rynkowe LW BOGDANKA sięgnęły 16,6% w przypadku rynku węgla energetycznego w Polsce (wobec 14,8% na koniec 2013 roku) i blisko 25% dla rynku węgla energetycznego sprzedanego do energetyki zawodowej (wobec 19,3% na koniec 2013 roku).

W związku z obecną trudną sytuacją na rynku węgla, Zarząd Spółki podjął decyzję o weryfikacji założeń strategii, tak by dostosować ją do obecnych i spodziewanych w najbliższych latach warunków rynkowych.

Przyjęte założenia produkcyjne na 2015 rok również uwzględniają obecną sytuację rynkową i przewidują sprzedaż węgla na poziomie 9,3 – 9,5 mln ton.

 

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA po IV kwartale 2014 i narastająco w całym 2014 roku przedstawia tabela poniżej:

W tys. PLN IV kw. 2014 IV kw. 2013 Zmiana I-IV kw. 2014 I-IV kw. 2013 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 523 224 481 531 8,7% 2 013 568 1 899 830 6,0%
Zysk ze sprzedaży 137 983 125 169 10,2% 379 575 455 799 -16,7%
Rentowność sprzedaży brutto 26,4% 26,0% 1,5% 18,9% 24,0% -21,3%
EBITDA 247 469 206 600 19,8% 749 953 754 941 -0,7%
Rentowność EBITDA 47,3% 42,9% 10,3% 37,2% 39,7% -6,3%
Zysk operacyjny (EBIT) 135 707 117 244 15,7% 362 315 424 803 -14,7%
Rentowność EBIT 25,9% 24,3% 6,6% 18,0% 22,4% -19,6%
Zysk netto roku obrotowego 101 558 104 995 -3,3% 272 352 329 728 -17,4%
Rentowność netto 19,4% 21,80% -11,0% 13,5% 17,4% -22,4%

        

W 2014 roku LW BOGDANKA osiągnęła przychody przekraczające 2 mld zł, czyli o 6,0% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Około 92% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w omawianym okresie odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. m.in. Elektrownią „Kozienice” Grupa ENEA S.A., GDF Suez Energia Polska S.A., ENERGA Elektrownią Ostrołęka S.A., PGNiG Termika S.A.

2014 rok był dla branży okresem trudnym, ze względu na spadek zapotrzebowania na węgiel energetyczny oraz dużą ilość węgla na zwałach w elektrowniach i kopalniach śląskich. W efekcie wskaźniki rentowności Spółki w całym roku pozostawały pod presją spadku cen węgla do energetyki zawodowej (które na koniec stycznia 2015 były niższe o 17,5% niż ceny na początku 2013 roku).

Na wyniki w 2014 roku miał też wpływ wypracowany poziom uzysku, który wyniósł 66,6% wobec 68,5% w 2013 roku. Było to związane z utrzymującymi się w drugim i trzecim kwartale 2014 r. trudnymi warunkami górniczo-geologicznymi.

Warto jednocześnie podkreślić wysokie wskaźniki rentowności osiągnięte w samym czwartym kwartale 2014 roku, co związane było z rekordowo wysokim poziomem wydobycia w tym okresie oraz poprawą uzysku w grudniu 2014 roku. W samym czwartym kwartale poziom uzysku wyniósł 66,7%, wobec 66,4% w tym samym okresie rok wcześniej.

Spółka stosuje ścisłą kontrolę kosztów. W IV kwartale 2014 roku koszty rodzajowe wzrosły zaledwie o 8,8%, podczas gdy produkcja netto była wyższa o 21,5% w porównaniu do IV kwartału 2013 roku. Działania te przekładają się na utrzymywanie przez Spółkę ponadprzeciętnych dla branży wskaźników finansowych (pomimo trudnej sytuacji rynkowej), czego przykładem jest marża EBITDA sięgająca w IV kwartale 2014 roku 47,3%, a narastająco w całym roku: 37,2%. Jednocześnie wroku 2014 Spółka uzyskała realny spadek jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia o 12,0% w stosunku do 2012 roku, pomimo trudnych warunków geologicznych w Stefanowie w drugim i trzecim kwartale 2014.

 PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WĘGLA

W IV kwartale poziom produkcji węgla handlowego sięgnął 2,56 mln ton, co jest rekordowym wynikiem w historii Spółki i oznacza wzrost o 21,5% wobec IV kwartału 2013 roku. W efekcie poziom produkcji węgla handlowego w całym 2014 roku sięgnął 9,2 mln ton, co oznacza wzrost o 10,1% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej (8,4 mln ton).

Do wzrostu produkcji netto przyczyniło się przede wszystkim uruchomienie we wrześniu 2014 roku nowego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, który podwoił nominalną wydajność na linii „mokrej” – sięga ona obecnie  2400 ton/h. Na wzrost ten wpływ miało także prowadzenie wydobycia jednocześnie średnio z 4,4 ścian (4 – kombajnowe, 2 – strugowe) oraz wydobycie, od listopada 2014, prowadzone ze ściany 3/VI/385 w Polu Nadrybie – dobre warunki geologiczne pozwoliły na poprawę uzysku w grudniu 2014 r. i osiągnięcie jego najwyższego poziomu w całym roku: 73%.

Sprzedaż węgla handlowego w IV kwartale sięgnęła 2,3 mln ton, co oznacza wzrost o 13,5% w porównaniu do IV kwartału 2013 roku. W całym 2014 roku sprzedaż osiągnęła poziom 9,2 mln ton, czyli była o 12,5% wyższa od zanotowanej w tym samym okresie rok wcześniej.

Spółka stale realizuje prace udostępniające nowe wyrobiska. W 2014 roku wykonano 29,8 km chodników wobec 28,6 km rok wcześniej, co oznacza wzrost o 4,2%. W samym IV kwartale 2014 wykonano 5,7 km chodników (wobec 7,4 km w tym samym okresie 2014 roku).

Stan zapasów węgla na poziomie 306 tys. ton na koniec grudnia 2014 roku (czyli wyższy o 41,7% od odnotowanego na koniec grudnia 2013 roku) odpowiadał w przybliżeniu 10-dniowej produkcji Spółki i był zgodny z harmonogramem dostaw do klientów. 


KONCESJE

W 2014 r. Spółka otrzymała koncesje na rozpoznanie złoża w obszarach Ostrów i Orzechów oraz koncesję na wydobycie w obszarze K-3 (ok. 19 mln ton zasobów operatywnych).

Spółka kontynuuje starania o koncesję wydobywczą w obszarze K6-K7 – 12 grudnia 2014 roku została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Środowiska w sprawie odmowy udzielenia koncesji.

Jednocześnie rozpoczęto prace mające na celu przekształcenie koncesji rozpoznawczej na koncesję wydobywczą ze złóż Ostrów i Orzechów, co pozwoli na zagospodarowanie ok. 400 mln ton zasobów operatywnych. Złoża te są najbardziej perspektywiczne ze względu na ilość zasobów i możliwość szybkiego rozpoczęcia eksploatacji z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury powierzchniowej i dołowej Pola Bogdanka i Nadrybie.

 

STRATEGIA

W związku z istotną zmianą sytuacji rynkowej, na którą złożyły się takie czynniki jak: znaczący spadek cen węgla, utrzymujące się zapasy w kopalniach śląskich i w elektrowniach oraz plany interwencji rządu w górnictwie i energetyce, Zarząd Spółki zdecydował o weryfikacji założeń do Strategii na lata 2015-2020.

Główne założenia Strategii:

 • Utrzymanie pozycji LW „Bogdanka” S.A. jako lidera kosztowego – stworzenie warunków utrzymania niskiego poziomu kosztów wydobycia w długim horyzoncie czasowym poprzez optymalizację struktury i poziomu wydobycia i dalszej redukcji kosztów działalności;
 • Sprzedaż węgla dla energetyki, ciepłownictwa i chemii – poprzezrozszerzanie spektrum odbiorców węgla i wejście w nowe, atrakcyjne segmenty rynku;
 • Ekspansja na rynku polskim – prowadzenie procesu ciągłego monitorowania nowych programów i projektów inwestycyjnych w regionie;
 • Pozyskanie odbiorców na rynkach zagranicznych

Cele strategiczne:

 • Prowadzenie prac koncepcyjnych, organizacyjnych i inwestycyjnych związanych z pozyskaniem nowych zasobów, zapewniających Spółce działalność operacyjną znacznie poza okres objęty planem;
 • Utrzymanie pozycji lidera wśród krajowych producentów węgla kamiennego poprzez uzyskanie 30% udział w sprzedaży miałów energetycznych – zwiększenie sprzedaży do średnich i drobnych odbiorców;
 • Przygotowanie Spółki do działania w warunkach dramatycznie zmieniającego się pod wpływem czynników zewnętrznych i coraz bardziej konkurencyjnego rynku;
 • Dalsza realizacja programu optymalizacji kosztów wydobycia (w tym kosztów pracy) w okresie średnioterminowym i optymalizacja nakładów inwestycyjnych;
 • Zapewnienie zwrotu dla inwestorów z zaangażowanego kapitału.

 

W celu zapewnienia możliwości dostosowywania Spółki do zmieniającej się sytuacji rynkowej, dokonano analizy wielu alternatywnych scenariuszy działalności i rozwoju stosownie do możliwych scenariuszy zmiany na rynku węgla w Polsce.

 

Jako scenariusz optymalny przyjęto scenariusz przewidujący:

 • Kontynuację eksploatacji pól Bogdanki i Stefanowa oraz udostępnienie nowych obszarów „Ostrów-Orzechów” a w dalszej perspektywie czasowej obszaru K6-K7 przy wykorzystaniu obecnej infrastruktury kopalni (bez budowy nowych szybów i wzrostu wydobycia);
 • Ograniczenie inwestycji rozwojowych do niezbędnych z punktu widzenia udostępnienia nowych złóż – w szczególności w latach 2015-2017 i weryfikacja nakładów inwestycyjnych mających na celu zwiększenie mocy produkcyjnych do roku 2020;
 • Optymalizacja poziomu produkcji stosownie do sytuacji rynkowej w szczególności w latach 2015-2017.
 • Optymalizacja długoterminowego zwrotu dla inwestorów z uwzględnieniem ryzyk związanych z sytuacją rynkową.

 

Zastosowanie powyższych założeń pozwoli Spółce na podniesienie efektywności, przy jednoczesnym odsunięciu w czasie decyzji dotyczących dalszego jej rozwoju do czasu stabilizacji na rynku węgla kamiennego w Polsce. Wybrany przez Zarząd wariant jest najbardziej elastyczny i przewiduje możliwość powrotu do planowanego wzrostu produkcji a nawet jej rozszerzenia.

Spółka osiągnęła docelową zdolność produkcyjną na poziomie 10,5 – 11,5 mln ton (zależnie od warunków geologicznych)  – jednak w związku z obecną sytuacją rynkową – zakłada sprzedaż węgla handlowego w 2015 roku na poziomie 9,3 – 9,5 mln ton. Nakłady inwestycyjne w Jednostki dominującej w 2015 roku wyniosą ok. 560 mln zł przy wydatkach gotówkowych na zakup środków trwałych i WNiP w kwocie ok. 640 mln zł (ze względu na przesunięcie płatności za 4 kompleks Strugowy).

Spółka obecnie opracowuje warianty dostosowujące działalność Spółki do poziomu wydobycia (możliwości sprzedaży) polegające na dalszej redukcji kosztów i obniżenia nakładów inwestycyjnych.  Poziom inwestycji na kolejne lata zostanie zaprezentowany łącznie z aktualizacją Strategii.

Zarząd analizuje politykę dywidendową na kolejne lata biorąc pod ryzyka oraz warunki cenowe. Spółka jako kluczowe traktuje zabezpieczenie płynności i stabilności finansowej. Polityka dywidendowa na kolejne lata zostanie przyjęta i ogłoszona do 30 czerwca 2015 roku wraz ze Strategią działalności na lata 2015-2020.
 

 Miniony rok możemy podsumować z satysfakcją. Zrealizowaliśmy nasze założenia strategiczne, kończąc kilkuletni proces inwestycyjny mający na celu podwojenie mocy produkcyjnych. Po uruchomieniu Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, będącego jednym z ostatnich etapów programu inwestycyjnego, nasze moce wynoszą już 10,5 -11,5 mln ton. W efekcie, pomimo trudnej sytuacji na rynku węgla, nasze wydobycie wzrosło w minionym roku do 9,19 mln ton, z 8,35 mln ton rok wcześniej. Umocniliśmy tym samym naszą pozycję głównego dostawcy węgla dla energetyki zawodowej w Polsce – na koniec 2014 roku nasz udział w tym rynku wyniósł blisko 25%, a udział w rynku węgla energetycznego ogółem – 16,6%. Po raz kolejny utrzymaliśmy też palmę pierwszeństwa jeśli chodzi o efektywność wydobycia, pozostając najbardziej efektywną kopalnią w Polsce i obniżając jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia aż o 12% w ujęciu realnym, w stosunku do roku 2012. Mogę więc z satysfakcją powiedzieć, ze konsekwentnie i zgodnie  z planem realizowaliśmy wszystkie elementy naszej strategii na lata 2013-2020 – powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

Niestety obecne otoczenie rynkowe jest bardzo trudne. Wpływ na to ma sytuacja na Śląsku i planowany program naprawczy dla Kompanii Węglowej, którego obecny kształt przewiduje dalsze bezpośrednie i pośrednie dotowanie nierentownych kopalń, co przekłada się na możliwość sprzedaży przez nie węgla znacznie poniżej kosztów jego produkcji. Ma to wpływ na kształtowanie się cen i popytu na polskim rynku, co uderza w pozostałych rynkowych graczy, m.in. w Bogdankę. Trudną sytuację na polskim rynku dodatkowo komplikują ceny węgla i innych surowców energetycznych, takich jak ropa i gaz, na światowych rynkach, notujące obecnie najniższe poziomy od lat. Dlatego, zgodnie z zapowiedziami, zweryfikowaliśmy założenia naszej strategii. Celem zmian jest przygotowanie Spółki do działania w warunkach dramatycznie zmieniającego się pod wpływem czynników zewnętrznych i coraz bardziej konkurencyjnego rynku – dodał Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

 Źródło: http://www.lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d190.html

 

W BOGDANCE SPÓR ZAŻEGNANY

witacz

o 2,5 % PŁACE W GÓRĘ W DWÓCH RATACH

Jest „Porozumienie” kończące trwający w LW Bogdanka S.A. od 15 dni spór zbiorowy. W dniu 5 listopad 2014 r.  zarząd spółki ze związkami zawodowymi zawarł „Porozumienie”, zgodnie z którym przeciętne wynagrodzenie w bieżącym roku będzie wyższe o 2,5 proc. niż w 2013 r. dzięki wypłacie nagrody specjalnej, którą pracownicy otrzymają w dwóch ratach. Pierwsza w listopadzie br., a druga w styczniu 2015 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bazowe na rok 2015 pozostanie bez zmian, tj. na poziomie wykonania za 2013 rok.

Przez trudne warunki geologiczne na jednej ze ścian w Polu Stefanów spółka obniżyła plany wydobycia węgla w 2014 roku, które ma wynieść ok. 9 mln ton zamiast prognozowanych 9,3-10 mln ton.

W III kwartale Bogdanka  odnotowała rekordową produkcję węgla 2,38 mln ton – o 10 proc. większą niż w ubiegłym roku. Mimo to zysk netto 80,2 mln zł był mniejszy niż rok wcześniej (82,69 mln zł).

Niższy jest również zysk netto w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. (171,44 mln zł) niż analogicznym czasie 2014 roku (224,44 mln zł).

Za to wyższe o 5,1 proc. były przychody ze sprzedaży węgla, które wyniosły w tym roku ok. 1,5 mld zł.

LW B- fiasko_negocjacji

 

LW B postulat