• niedz.. kwi 14th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

Holding

POROZUMIENIU ZAWIESZAJĄCE PODPISANE

Po wielodniowych negocjacjach prowadzonych od 4 listopada 2014 między Zarządem KHW SA, a stroną społeczną – organizacjami związkowymi będącymi sygnatariuszami Holdingowego Układu Zbiorowego Pracy (HUZ) obowiązującego w Katowickim Holdingu Węglowym SA – w poniedziałek, 17 listopada br. doszło do podpisania porozumienia zawieszającego na okres 3 lat (2015-2017) niektóre z istotnych zapisów Holdingowego Układu Zbiorowego Pracy.

Dotyczą one m.in.:

– uprawnień emerytów i rencistów górniczych do bezpłatnego węgla.

– zasad wypłaty nagrody z okazji Dnia Górnika i tzw. 14 pensji. W okresie zawieszenia zapisy HUZ będą zastąpione przez regulaminy wcześniej uzgodnione i podpisane przez strony. Nagrody, według tych regulaminów, mają mieć charakter motywacyjny dla pracowników.

Nagroda za rok 2014 (14 pensja) zostanie wypłacona w KHW SA w terminie późniejszym tj. do 4 marca 2015, na dotychczasowych zasadach.

 

ROZPOCZĘŁY SIĘ TRUDNE ROZMOWY O KOSZTACH PRZETRWANIA

W dniu 6 listopada br. w kopalniach i zakładach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. przeprowadzone zostały masówki, podczas których związkowcy informowali pracowników o planach zarządu KHW dotyczących zawieszenia wypłaty części składników płac zapisanych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

Chodzi m.in. o nagrodę barbórkową, czternastą pensję, nagrody roczne, odprawy emerytalne, deputaty węglowy dla pracowników i emerytów, bilet z Karty Górnika oraz ekwiwalent za pomoce szkolne. Szacuje się składniki te stanowią 1/3 kosztów miesięcznych wynagrodzeń.

Począwszy od  7 listopada br. przedstawiciele związków zawodowych z KHW, będą się cyklicznie spotkać z zarządem spółki, aby wspólnie wynegocjować takie rozwiązania, które uproszczą system płac i będą zmierzać do wartościowania pracy.

Wartościowanie pracy jest jednym z bardzo istotnych   narzędzi tworzenia efektywnego i motywacyjnego systemu płac w przedsiębiorstwie. W warunkach KHW S.A. istnieje uzasadniona potrzeba zmiany systemu wynagradzania i wprowadzenia nowych rozwiązań w tym zakresie. Zmiany te są konieczne z dwóch zasadniczych powodów:

System wynagradzania powinien się zmienić ze względu na zmieniającą się rzeczywistość; zmiany , które nastąpiły w ostatnim okresie , „pociągnęły” za sobą zmiany w systemach wynagradzania przedsiębiorstw, natomiast system wynagradzania w KHW S.A. pozostał niezmieniony.

System wynagradzania stosowany w KHW S.A. uległ autosanacji (wyczerpały się jego możliwości motywacyjnego oddziaływania na pracowników) i jest „niezdatny do dalszego użytku”.

Tak uzasadniała potrzebę dokonania wartościowania pracy w KHW S.A., pani prof. Maria Wanda Kopertyńska, już w roku 2007. Wydaje się, że po 7 latach uzasadnienie to w niczym nie straciło na wartości, a nawet zyskało. Dlatego obecnie KHW wraca do tych przerwanych prac, powiedział nam Ryszard Jędyk, przewodniczący ZOK ZZ „Przeróbka” w KHW S.A.