• niedz.. kwi 14th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

Holdingowa Umowa Zbiorowa

Byslawluk

lis 11, 2014

SPIS TREŚCI:

Rozdział I: Przepisy wstępne
Rozdział II: Czas pracy
Rozdział III: Warunki wynagrodzenia
Rozdział IV: Inne świadczenia oraz przywileje górnicze
Rozdział V: Urlopy wypoczynkowe i dodatkowe
Rozdział VI: Ochrona warunków pracy
Rozdział VII: Inne świadczenia w naturze
Rozdział VIII:Postanowienia końcowe

Tekst jednolity wg stanu na dzień 28.02.2001 r.
HOLDINGOWEJ UMOWY ZBIOROWEJ
Zakładów Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
z dnia 30.12.1993r.
zawarta pomiędzy:
Zarządem Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
a
ZZ Pracowników Przeróbki Mechanicznej Węgla Kopalń w Polsce
ZZ Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce
ZZ “Kadra”
ZZ Górników w Polsce
NSZZ “Solidarność”
NSZZ “Solidarność-80″
WZZ “Sierpień-80″
ChZZ “Solidarność” im. Ks. Jerzego Popiełuszki

Umowa określa szerzej i korzystniej niektóre uprawnienia pracowników uregulowane powszechnie i jednolicie w prawodawstwie pracy oraz w innych przepisach.

Postanowienia Umowy zastępują odpowiednie warunki umów o pracę wynikające z poprzednio obowiązujących przepisów – z dniem wejścia w życie Holdingowej Umowy Zbiorowej.

Strony podpisujące niniejszą Umowę zobowiązują się do przestrzegania zasad równości szans efektywnej i dobrze zorganizowanej pracy tak, aby wynagrodzenie odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy w powiązaniu z jej jakością i wydajnością.

Strony ustalają, że przyznawanie świadczeń związanych z pracą pracownikom zakładów górniczych, traktowanie w dziedzinie zatrudnienia i zawodu, czuwanie nad tym, by dostęp do zatrudnienia, szkolenia, awanse, utrzymanie zatrudnienia i warunki pracy wolne były od jakichkolwiek rozporządzeń o charakterze dyskryminacyjnym.

Każde rozróżnienie, wykluczenie, pierwszeństwo oparte na płci, religii, opiniach politycznych, pochodzeniu społecznym prowadzące do zniesienia lub ograniczenia równości szans i traktowania w dziedzinie zatrudnienia lub zawodu jest zabronione.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad podmiotowości człowieka nad pracą i czuwania w słusznej obawie, o to ażeby w pracy człowiek sam nie doznał pomniejszenia swej godności.

Rozróżnienia, wykluczenia lub pierwszeństwo przyznane na podstawie kwalifikacji wymaganych dla wykonywania danej pracy nie są uznane za dyskryminacyjne.

Stosownie do postanowień:

Działu XI rozdziału II ustawy z dnia 26.06.74 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. Nr24, poz 141 z późniejszymi zmianami),
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zakładów Górniczych z dnia 21. 12. 1991 r.,
Ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23.05.91r.(Dz. U. Nr 55/91 poz. 234 z późniejszymi zmianami),
Ustawy z dnia 1.02.1983r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. Nr 5, poz. 32 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa – Karta Górnika (Dz. U. z 1982r. Nr2 , poz13). (prot. dod. nr 25 do HUZ)
ustala się co następuje:

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY WSTĘPNE
Art.1
Umowę zawiera się dla pracowników wszystkich kopalń i zakładów określonych w załączniku nr 1 do HUZ.
Zmiana wykazu określonego w załączniku nr 1 do HUZ następować może w drodze protokołów dodatkowych do Umowy.
Zakłady pracy wymienione w załączniku nr 1 zobowiązane są do stosowania tej Umowy.
Do pracowników objętych Umową, których prawa i obowiązki regulują w sposób szczególny odrębne przepisy, postanowienia Umowy stosuje się wyłącznie w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.
KHW SA uznaje zakładową organizację związkową za jedynego i wyłącznego reprezentanta załogi uprawnionego do zawierania umów zbiorowych, porozumień i uzgodnień.
Art.2
Ilekroć w Umowie jest mowa o:

Układzie Zbiorowym – rozumie się przez to Ponadzakładowy Zbiorowy Układ Pracy z dnia 21.12.1991r. którego stronami na podstawie porozumienia zawartego w dniu 3.10.1995r. w Katowicach są:Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego w Katowicach,
Związek Zawodowy Górników w Polsce,
Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ “Solidarność”,
Porozumienie Związków Zawodowych “Kadra”,
Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce,
Porozumienie Związków Zawodowych Górnictwa,
Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w
Polsce “Przeróbka”. (prot. dod. nr 25 do HUZ)
Umowie – rozumie się przez to Holdingową Umowę Zbiorową.
Odrębnych przepisach – rozumie się przez to obowiązujące przed dniem wejścia w życie Holdingowej Umowy Zbiorowej, postanowienia:rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa – Karta Górnika (Dz.U. z 1982 r. nr 2, poz. 13).
Kodeksu Pracy wraz z przepisami wykonawczymi.
Skreślony. (prot. dod. nr 25 do HUZ)
Holdingu – rozumie się przez to każdą jednostkę organizacyjną wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do HUZ.
Zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to, wszystkie działające w Zakładach KHW SA organizacje związkowe zgodnie z ustawą o związkach zawodowych Dz.U. nr 55 z dnia 26.06.1991 r. poz. 234.
Średnim krajowym wynagrodzeniu – rozumie się przez to przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane comiesięcznie przez GUS. (prot. dod. nr 25 do HUZ)
Najniższym wynagrodzeniu – rozumie się przez to, dla pracowników dołowych – nie mniej niż 90 %, a dla pracowników powierzchniowych – nie mniej niż 50 % średniego krajowego wynagrodzenia o którym mowa w ust. 6, za czas pracy określony w art. 5 Układu Zbiorowego. (prot. dod. nr 25 do HUZ)
Normalnym wynagrodzeniu – rozumie się przez to takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli na podstawie obowiązujących w KHW SA przepisów płacowych pracownik ma prawo do dodatkowych składników.
Najniższej stawce płacy zasadniczej – rozumie się przez to wynagrodzenie określone stawką płacy zasadniczej w najniższej kategorii stosowanej w Holdingu tabeli stawek płac zasadniczych, którego wysokość nie może być niższa:dla pracowników powierzchniowych – od 50 % najniższego wynagrodzenia,
dla pracowników dołowych – od 90 % najniższego wynagrodzenia.
Systemie wynagradzania – rozumie się przez to system wynagradzania określony w Holdingowej Umowie Zbiorowej. (prot. dod. nr 31 do HUZ)
Zakładzie przeróbczym – rozumie się przez to wszystkie stanowiska pracy począwszy od wywrotu lub skipu na nadszybiu do momentu wysyłki węgla z zakładu wraz z oddziałem kolejowym, zwałów węgla i kamienia, kontrolą jakości i ekspedycją, oddziałem energomaszynowym oraz laboratorium. (prot. dod. nr 1, 4 i 31 do HUZ)
(Interpretacja z 19.01.1994r pkt 1) (Interpretacja z 23.02.1994r. pkt 19)
Pracowniku zatrudnionym pod ziemią – rozumie się przez to pracownika, który ten rodzaj pracy zapisany ma w umowie o pracę.
Zarządzie – rozumie się przez to członków zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (prot. dod. nr 25 do HUZ)
Zakładzie pracy – rozumie się przez to zakłady wymienione w załączniku nr 1.
Okresie zatrudnienia – rozumie się przez to okres zatrudnienia udokumentowany opłaconą składką ZUS. (prot. dod. nr 1 do HUZ)
Pracodawca – rozumie się przez to Katowicki Holding Węglowy S.A. (prot. dod. nr 31 do HUZ)
Przez pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy rozumie się:Członków Zarządu KHW S.A.,
Dyrektorów Kopalń,
Naczelnych Inżynierów Kopalń, – Dyrektorów Zespołów w Biurze Zarządu KHW S.A.,
Zastępców Dyrektorów Kopalń,
Głównych Księgowych Kopalń. (prot. dod. nr 31 do HUZ)
Art.3
W zakładach pracy objętych Umową powinien być opracowany i wprowadzony zakładowy regulamin pracy w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową opracowany na bazie Holdingowego Regulaminu Pracy, ustalający porządek wewnętrzny w zakładzie oraz wzajemne prawa i obowiązki stron, zgodnie z aktualnym ustawodawstwem pracy i HUZ.
Umowa zastępuje z dniem jej wejścia w życie wynikające z dotychczasowych przepisów odpowiednie warunki umów o pracę i innych aktów normatywnych stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy, a zawiadomienie o warunkach płacy określonych w systemie wynagradzania nie stanowi wypowiedzenia zmieniającego w rozumieniu art. 42 Kodeksu Pracy.
Przy wprowadzeniu umowy dopuszcza się możliwość obniżenia pracownikowi kategorii osobistego zaszeregowania tylko celem doprowadzenia do zgodności z obowiązującym taryfikatorem bez konieczności dokonywania wypowiedzenia zmieniającego o ile nowo ustalone wynagrodzenie pracownika, będzie wyższe od dotychczas otrzymywanego za porównywalny czas i warunki pracy. (Interpretacja z 19.01.1994r)
Skreślony .(prot. dod. nr 38 do HUZ)
W zakresie nieuregulowanym w Umowie, stosuje się przepisy Układu Zbiorowego Pracy oraz zasady określone w odrębnych przepisach. (prot. dod. nr 38 do HUZ)
Wszelkie wątpliwości mogące powstać na tle stosowania Umowy, rozstrzygane będą wspólnie przez strony zawierające Umowę. (prot. dod. nr 1, 31 i 38 do HUZ)
Umowa i jej zmiany podlegają rejestracji zgodnie z Kodeksem Pracy. (prot. dod. nr 1, 31 i 38 do HUZ)

POWRÓT

ROZDZIAŁ II
CZAS PRACY
Art.4
Dla pracowników zakładów pracy objętych Kartą Górnika – oprócz niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy – wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy.Dla pracowników kopalń węgla kamiennego zatrudnionych pod ziemią czas pracy wynosi 7,5 godzin na dobę i 37,5 godzin na tydzień, przy pięciodniowym tygodniu pracy.
Czas pracy pozostałych pracowników, o których mowa ust. 1, wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień, przy pięciodniowym tygodniu pracy.
Za czas pracy uznaje się czas pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w miejscu wyznaczonym zgodnie z obowiązującym zakładowym regulaminem pracy.
Ze względu na uciążliwe lub szkodliwe warunki pracy skrócony czas pracy pracowników zatrudnionych pod ziemią wynosi:7 godzin na dobę dla zatrudnionych przy głębieniu, pogłębianiu, naprawie i konserwacji szybów i szybików oraz urządzeń szybowych i przyszybowych,
6 godzin na dobę dla zatrudnionych:przy oczyszczaniu rząpi w szybach i osadnikach wodnych,
przy głębieniu, pogłębianiu, naprawie i konserwacji szybów i szybików oraz urządzeń szybowych i przyszybowych w przypadku przekroczenia norm szkodliwości i uciążliwości,
w wyrobiskach o wysokości poniżej 0,7 m.,
w wyrobiskach zabierkowych o wysokości powyżej 6 m.,
przy robotach wiertniczych z przepłuczką wodną o nachyleniu otworów powyżej 45 stopni, (prot. dod. nr 1 do HUZ)
w wyrobiskach o temperaturze powyżej 28 stopni, mierzonej termometrem suchym,
w podziemnych ładowniach akumulatorów,
w przodkach, gdzie woda leje się gęstą strugą,
przy głębieniu szybów zamrażanych,
gdy intensywność chłodzenia jest mniejsza od 11 katastopni wilgotnych ( rozp. PRM z 01.08.1969 r.).
Praca w godzinach nadliczbowych na stanowiskach wymienionych w ust. 3 jest zabroniona.
Na stanowiskach wymienionych w ust. 3 pkt. 2 pracownicy mogą być zatrudnieni bez przerwy najdłużej przez jeden kwartał, po czym musi nastąpić przerwa w zatrudnieniu ich na tych stanowiskach nie krótsza niż jeden miesiąc. (prot. dod. nr 10 do HUZ)
Okres pracy po przerwie spowodowanej absencją usprawiedliwioną dolicza się do okresu wykonywanej pracy. (Interpretacja z 19.01.1994r)
W okresie przerwy, o której mowa powyżej, pracownik powinien być zatrudniony na stanowisku umożliwiającym mu uzyskanie wynagrodzenia otrzymywanego na poprzednim stanowisku pracy.
Art.5
Przepisy art. 4 ust. 1 pkt. 1 mają odpowiednie zastosowanie do pracowników wykonujących roboty górnicze i montażowe pod ziemią, a zatrudnionych w innych zakładach pracy, objętych postanowieniami Holdingowej Umowy Zbiorowej.
Zakład pracy, na terenie którego wykonywane są prace przez pracowników innych zakładów pracy, objętych postanowieniami Umowy, powinien umożliwić ścisłe przestrzegania przez nich postanowień art. 4.
Art.6
Pracownikom przysługuje, wliczona do czasu pracy 15-to minutowa przerwa na spożycie posiłku.

Art.7
Zakłady pracy wchodzące w skład Holdingu, nie mogą naruszać skróconych norm czasu pracy przewidzianych w niniejszym rozdziale.

Art.8
Przepisy o czasie pracy, określone w niniejszym rozdziale, nie dotyczą funkcjonariuszy pożarnictwa pełniących służbę w systemie zmianowym oraz pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu.(Interpretacja z 23.02.1994r. pkt 1)

Art.9
Jeżeli na wniosek organizacji związkowych Dyrektor kopalni ustali któryś z dni powszednich jako dzień wolny od pracy w zamian za odpracowanie go w któryś z dni ustawowo wolnych od pracy, to za pracę w tym ustawowo wolnym dniu pracownik otrzymuje wynagrodzenie jak za dzień powszedni, a za pracę w dniu odpracowanym jak za dzień ustawowo wolny.

POWRÓT

ROZDZIAŁ III
WARUNKI WYNAGRODZENIA
Art.10
Formy wynagradzania pracowników ustalane są w Holdingowej Umowie Zbiorowej z uwzględnieniem postanowień Układu Zbiorowego.(prot. dod. nr 31 do HUZ)
Zastosowanie odpowiedniej formy wynagradzania powinno być uzależnione od charakteru wykonywanej pracy, warunków pracy oraz wpływu danej formy wynagradzania na wyniki pracy.
Relacje płacowe pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi ustala Holdingowa Umowa Zbiorowa z zachowaniem zasady, że osoba nadzorująca otrzymuje wyższe wynagrodzenie od osoby nadzorowanej w porównywalnym czasie pracy, zgodnie z załącznikiem nr 2. (prot. dod. nr 31 do HUZ) (Interpretacja z 19.01.1994r pkt 4)
Pracownik ma prawo do otrzymania wynagrodzenia bezpośrednio po wykonaniu pracy z tym, że do czasu stworzenia warunków organizacyjno-technicznych do pełnej realizacji powyższego, należy dążyć do skrócenia okresu pomiędzy świadczoną pracą, a wypłatą należnego z tego tytułu wynagrodzenia. (prot. dod. nr 31 do HUZ)
Terminy wypłat wynagrodzeń ustala Pracodawca zgodnie z Art. 85 i 86 Kodeksu Pracy, w porozumieniu z organizacją związkową. (prot. dod. nr 31 do HUZ)
Zasady wynagradzania członków drużyn ratowniczych reguluje załącznik nr 3 do Holdingowej Umowy Zbiorowej.
Art.11
Pracownikom, o których mowa w art. 4. ust. 3 pkt. 1 i 2 przysługuje wynagrodzenie jak za 8-mio godzinny dzień pracy. (prot. dod. nr 25 do HUZ)
Tabele stawek płac zasadniczych ustalone w Holdingowej Umowie Zbiorowej powinny uwzględniać następujące zasady: (prot. dod. nr 31 do HUZ)Tabele stawek płac zasadniczych ustala się przyjmując, że rozpiętość stosowanych stawek (w zakładach KHW SA) wynagrodzenia zasadniczego wyrażona stosunkiem stawki w najniższej kategorii do stawki w najwyższej kategorii nie może być mniejsza niż:1 : 1,6 w tabelach stawek płac zasadniczych dla stanowisk robotniczych
1 : 3,0 w tabelach stawek płac zasadniczych dla stanowisk nierobotniczych
powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku ustalenia stawek płac zasadniczych w sposób widełkowy,
stawka płacy zasadniczej dla pracowników powierzchniowych w najniższej kategorii płac zasadniczych nie może być niższa niż 50 % najniższego wynagrodzenia,
stawka płacy zasadniczej w najniższej stosowanej kategorii płac dla pracowników zatrudnionych pod ziemią – nie może być niższa niż 90 % najniższego wynagrodzenia,
tabele stawek wynagrodzenia zasadniczego mogą być zwiększone stosownie do:wynegocjonowanego przez strony Holdingowej Umowy Zbiorowej wskaĽnika wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia określonego na podstawie ustaleń Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
wyników działalności gospodarczej i możliwości finansowych KHW SA,
wprowadzonych zmian struktury systemu wynagradzania w celu zwiększenia udziału płacy zasadniczej w wynagrodzeniu całkowitym. (prot. dod. nr 25 do HUZ)
analizę stawek płac zasadniczych, o których mowa w pkt. 3 i 4 należy przeprowadzać w okresach określonych w Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zakładów Górniczych z 21.12.1991 r. (prot. dod. nr 37 do HUZ).
w przypadku zwiększenia stawek płac zasadniczych, o których mowa w ustępie 2 pkt. 3 i 4 odpowiednim procentowym zwiększeniom ulegają stawki płac zasadniczych w pozostałych kategoriach, odstępstwa od tej zasady mogą mieć miejsce w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
Pracownikowi przysługuje za pracę wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z przyznanej kategorii zaszeregowania i określonej stawki płacy zasadniczej oraz innych składników wynagrodzenia ustalonych w niniejszej umowie.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych przy robotach zaszeregowanych do wyższej kategorii od kategorii osobistego zaszeregowania, przysługuje wynagrodzenie obliczone wg stawki odpowiadającej kategorii zaszeregowania wykonywanej roboty.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych przy robotach zaszeregowanych do niższej kategorii od kategorii osobistego zaszeregowania, przysługuje wynagrodzenie obliczone wg stawki odpowiadającej kategorii osobistego zaszeregowania.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nierobotniczych w przypadku pełnienia zastępstwa przysługuje, od pierwszego dnia, wynagrodzenie wynikające z kategorii osobistego zaszeregowania wraz z dodatkiem funkcyjnym lub udziału osoby zastępowanej za wyjątkiem osób zarządzających.(prot. dod. nr 1 i 31 do HUZ) (Interpretacja z 23.02.1994r pkt 2)
Wynagrodzenie za usprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy spowodowaną chorobą określa załącznik nr 25 do HUZ. (prot. dod. nr 31 do HUZ)
Art.12
Zaszeregowanie pracowników do poszczególnych kategorii następuje na podstawie obowiązującego taryfikatora kwalifikacyjnego, zał. nr 4.
Zmian w aktualnych taryfikatorach oraz wprowadzania nowych rozwiązań w tym zakresie dokonuje Zarząd Holdingu w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. (Interpretacja z 19.01.1994r)
Decyzję o przyznaniu określonej kategorii zaszeregowania podejmuje Dyrektor Zakładu.
Przeszeregowania i awanse pracowników następują na zasadach określonych w załączniku nr 5 do Holdingowej Umowy Zbiorowej.
Pracownikom pełniącym dyżury domowe przysługuje dodatkowe wynagrodzenie na zasadach określonych w zał. nr 6 do HUZ.
Art.13
Pracownikom zatrudnionym na kierowniczych i innych samodzielnych stanowiskach pracy przysługują dodatki funkcyjne z tytułu pełnienia tych funkcji.
1/ Dodatek funkcyjny nie może być niższy niż 2% średniego krajowego wynagrodzenia z m-ca wprowadzenia umowy i stanowi co najmniej kwotę równą iloczynowi dodatku przodowego wynikającego z wysokości dodatku x 21,125 dni. (prot. dod. nr 1 do HUZ)2/ Analizę wysokości i zmianę dodatków funkcyjnych należy przeprowadzać w okresach nie dłuższych niż 6 m-cy.
Tabelę wysokości dodatków funkcyjnych określa zał. nr 7, a wykaz stanowisk uprawnionych do niego określa zał. nr 8 Holdingowej Umowy Zbiorowej.
Art.14
Praca wykonywana ponad normy czasu pracy, o których mowa w art. 4 Umowy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości nie niższej niż 100 %stawki godzinowej wynikającej z kategorii zaszeregowania stanowiska pracy, lecz kwotowo nie niższej od wynikającego z najniższego wynagrodzenia MP i PS z zastrzeżeniem Art 55 ust 2. (prot. dod. nr 1 i 25 do HUZ)
Dodatek, o którym mowa w ust. 2 nie przysługuje, jeżeli pracownikowi za pracę, o której mowa w ust. 1 udzielono innego płatnego dnia wolnego, za zgodą pracownika.
Za pracę w niedzielę, w święta oraz w dni wolne od pracy, podejmowane na zasadach pełnej dobrowolności niezależnie od udzielonego płatnego dnia wolnego od pracy, przysługuje nie mniej niż normalne wynagrodzenie.
Prawo do wykorzystania dnia wolnego od pracy przysługuje pracownikowi wg zasad określonych w zał. nr 9 Holdingowej Umowy Zbiorowej.
Pracownikowi zatrudnionemu w dniu, który miał być dniem wolnym od pracy, w zamian za przepracowaną niedzielę, święto lub dzień wolny od pracy, przysługuje normalne wynagrodzenie za pracę w tym dniu bez dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
Pracownikom zajmującym kierownicze i inne samodzielne stanowiska pracy, wykonującym pracę w godzinach nadliczbowych w soboty, niedziele, święta i w inne dni wolne od pracy, przysługuje prawo do oddzielnego wynagrodzenia wraz z dodatkiem, o którym mowa w ust.2.Interpretacja z 19.01.1994r pkt 6)
Art.15
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej w dniach powszednich, w soboty, niedziele, święta oraz w innych dniach wolnych od pracy przysługuje dodatek w wysokości 30 % najniższej stosowanej stawki w tabelach stawek płac zasadniczych.
Dodatek o którym mowa w ust. 1 przysługuje za pracę w porze nocnej. (prot. dod. nr 4 do HUZ)
Art.16
Pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie określone w art. 2 ust 8 HUZ za czas nie wykonywania pracy, jeśli był gotów do jej wykonania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy. (prot. dod. nr 31 do HUZ)
Za czas niezawinionego przez pracownika postoju przysługuje normalne wynagrodzenie jak za pracę, którą wykonuje. (prot. dod. nr 1 do HUZ)
W razie przestoju bezpośredni przełożony powinien powierzyć pracownikowi inną pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie nie niższe od określonego w ust 2. (prot. dod. nr 1 do HUZ)
Art.17
Zobowiązania finansowe wobec pracowników mają pierwszeństwo nad innymi zobowiązaniami finansowymi zakładów wchodzących w skład Katowickiego Holdingu Węglowego SA.

Art.18
Zasady określania stopni szkodliwości, uciążliwości i niebezpieczeństwa pracy oraz przyznawania i wypłacania dodatków za pracę w tych warunkach określa zał. nr 10 HUZ.

Kwotowy wykaz dodatków zawiera zał. nr 11 umowy.

Art.19
Pracownicy zatrudnieni w zakładach KHW SA mogą być wynagradzani wg jednej z następujących form płac:akordowej,
akordowo-premiowej,
akordu pośredniego,
czasowej,
czasowo-premiowej,
innej
Decyzję o zastosowaniu dla określonej grupy pracowników odpowiedniej formy płac podejmuje Zarząd KHW (kierownik zakładu) w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.
Akordowa forma płac może być stosowana przy robotach, dla których istnieją warunki prawidłowego ustalania norm pracy oraz możliwości organizowania właściwej kontroli i ewidencji ilościowych i jakościowych wyników pracy, przy czym należy brać pod uwagę celowość i ekonomiczne uzasadnienie stosowania tej formy.
Wynagrodzenie w akordowej formie płac stanowi:iloczyn przepracowanych godzin, stawki wynikającej z kategorii zaszeregowania osobistego lub robót oraz stopnia wykonywania norm pracy,
iloczyn ceny jednostkowej dla operacji, robót i wyrobów, ustalonej na podstawie normy czasu i stawki zaszeregowania robót oraz ilości wykonanej pracy.
Wynagrodzenie w formie akordu pośredniego wynika z procentowego udziału w zarobku pracowników zatrudnionych w systemie akordowym lub akordowo-premiowym. Szczegółowe zasady stosowania akordu pośredniego określa załącznik nr 12 HUZ.
Wynagrodzenie w formie akordowo-premiowej stanowi sumę płacy akordowej i premii przyznawanej zgodnie z regulaminem, o którym mowa jest w załączniku nr 13 HUZ.
Pracownicy wynagradzani w formie czasowej otrzymują wynagrodzenie stanowiące iloczyn czasu pracy i stawki osobistego zaszeregowania lub wynagrodzenie ze stawki miesięcznej.
Pracownicy wynagradzani w formie czasowo-premiowej otrzymują wynagrodzenie wynikające z przepracowanego czasu pracy i stawki osobistego zaszeregowania, powiększone o przyznaną premię zgodnie z regulaminem.
Wynagrodzenie wg innych form płac wynika z zasad ustalonych przez Zarząd KHW SA w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.
Art.20
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych przysługuje premia regulaminowa.
Zasady premiowania określone są w zał. nr 13 HUZ.
Szczegółowe regulaminy premiowania pracowników uwzględniające postanowienia zał. 13 ustala dyrektor zakładu w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
Art.21
Pracownik pełniący funkcję przodowego lub brygadzisty otrzymuje dodatek z tytułu wykonywania dodatkowych czynności, polegających na kierowaniu i nadzorowaniu pracy podległego zespołu pracowników w wysokości określonej w zał. 11 HUZ.
Do dodatku, o którym mowa w ust. 1 uprawnieni są przodowi wyznaczeni przez dozór zespołu pracowników na danym miejscu pracy.
Przodowemu lub brygadziście kierującemu zespołem co najmniej dwóch osób pod ziemią i co najmniej 3 osób na powierzchni łącznie z przodowym lub brygadzistą przysługuje dodatek, o którym mowa w ust. 1.
Analizy i zmiany wysokości dodatków przeprowadza Zarząd Holdingu w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.
Dodatki, o których mowa w ust. 1 przysługują wyłącznie w okresie pełnienia funkcji przodowego lub brygadzisty, po tym okresie nie wymagają wypowiedzenia.
Art.22
. Górnikom strzałowym pobierającym materiał wybuchowy przysługuje dodatek określony w zał. nr 11 HUZ.
Pracownicy transportujący MW otrzymują dodatek zgodnie z zał. 10 HUZ.
Art.23
Pracownikom przysługuje nagroda z zysku do podziału, w przypadku wypracowania zysku netto przez spółkę.
Szczegółowe zasady tworzenia funduszu nagród z zysku i jego podziału określi regulamin zaproponowany przez Zarząd Spółki w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
Art.24
Dyrektor Zakładu w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową może przyznać pracownikowi zakładu świadczenia pieniężne nie objęte niniejszą umową, a wynikające z obowiązującego ustawodawstwa w Polsce.

Art.25
Pracownicy Biura Zarządu Holdingu objęci są systemem wynagradzania obowiązującym w zakładach Katowickiego Holdingu Węglowego SA zgodnie z zał. nr 14 HUZ. (prot. dod. nr 1 do HUZ)

POWRÓT

ROZDZIAŁ IV
INNE ŚWIADCZENIE ORAZ PRZYWILEJE GÓRNICZE
Art.26
W zakładach pracy objętych Holdingową Umową Zbiorową pracownikom przysługują następujące uprawnienia i świadczenia związane z pracą:

Dla pracowników objętych postanowieniami Karty Górnika:Wynagrodzenie z “Karty Górnika”. Zasady przyznawania i wypłacania wynagrodzenia z tego tytułu określa zał. nr 15 do HUZ.
Nagroda z okazji “Dnia Górnika”, wynikająca z postanowień § 3 ust. 2 Karty Górnika, z uwzględnieniem art. 19 UZP wg. zał. nr 16 do HUZ, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71 tego wynagrodzenia. . (prot. dod. nr 35 do HUZ)
Tradycyjne “Barbórkowe” w ekwiwalencie pieniężnym w wysokości 5 % średniego krajowego wynagrodzenia z miesiąca paĽdziernika danego roku.
Dodatkowa nagroda roczna tzw. “14-ta”pensja, wynikająca z postanowień Karty Górnika i ustalana na zasadach art. 20 UZP wg. zał. nr 17 do HUZ.
Deputat węglowy na zasadach określonych w art. 21 UZP wg. zał. 18 do HUZ.
Nagroda jubileuszowa według zasad określonych w Rozp. R.M. z dnia 30.12.1981 r. § 10 pkt. 1 oraz w zał. nr 19 do HUZ.
Jednorazowa odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy w związku z nabyciem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej według zasad określonych w zał. nr 20 do HUZ.
Odprawa pośmiertna według zasad określonych w zał. nr 21 do HUZ.
Inne uprawnienia i przywileje zawarte w “Karcie Górnika”.
Art.27
. Pracownikom zatrudnionym pod ziemią, po nienagannym przepracowaniu 3 lat, przysługuje raz w roku ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdu urlopowego. (Interpretacja z 28.06.1994r. pkt 1) (Interpretacja z 31.01.1995r. pkt 1) (Interpretacja z 22.06.1995r. pkt 3) (Interpretacja z 25.09.1996r. pkt 4)Kolejny ekwiwalent przysługuje pracownikowi w następnym roku kalendarzowym ( i dalszych ) po roku, w którym pracownik nabył prawo do pierwszego ekwiwalentu.
Ekwiwalent o którym mowa w ust. 1 przysługuje pracownikowi oraz członkom rodziny pozostającym na jego utrzymaniu.Za członków rodziny pozostających na utrzymaniu pracownika należy uważać zarówno tych członków rodziny, na których pracownikowi w myśl odrębnych przepisów przysługuje zasiłek rodzinny, jak i tych, którzy nie są uprawnieni do zasiłku rodzinnego lecz pozostają faktycznie na utrzymaniu pracownika.
Wysokość ekwiwalentu odpowiada cenie biletu kolejowego za przejazd pociągiem osobowym 2-giej klasy na trasie 600 km tam i z powrotem (łącznie 1200 km) na terenie kraju.
Ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdu urlopowego wypłaca się na wniosek pracownika. (Interpretacja z 19.01.1994r pkt 7) (Interpretacja z 05.04.1994r. pkt 1)
W razie niemożliwości wykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, ekwiwalent z tego tytułu powinien być wypłacony w roku następnym na warunkach ustalonych w ust. 3 na wniosek pracownika.Ekwiwalent pieniężny przysługuje pracownikowi w czasie trwania stosunku pracy, w wyjątkowych przypadkach ekwiwalent może być przyznany jednorazowo po ustaniu stosunku pracy, jeżeli jego rozwiązanie nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez pracownika, a pracownik nie mógł wykorzystać urlopu z przyczyn od niego niezależnych.
Ekwiwalent ustalony jest wówczas na zasadach określonych w ust. 3 z tym, że jego wysokość odpowiada wówczas cenie biletu kolejowego z okresu ostatniego miesiąca przez rozwiązaniem z pracownikiem stosunku pracy.
Przyznaje się pracownikom zatrudnionym na powierzchni Kopalni KHW SA z datą wprowadzenia HUZ zwrot kosztów podróży z tytułu KG na poziomie 50% kwoty przyznawanej pracownikom zatrudnionym pod ziemią na tych samych zasadach. (prot. dod. nr 4 i 10 do HUZ)
Art.28
Pracownikom posiadającym dzieci uczęszczające do szkoły, na które pracownikowi w myśl odrębnych przepisów przysługuje zasiłek rodzinny, jak i tych, którzy nie są uprawnieni do zasiłku rodzinnego, lecz których dzieci pozostają faktycznie na utrzymaniu pracownika przysługuje w roku kalendarzowym ekwiwalent z tytułu pomocy szkolnych. (Interpretacja z 22.06.1995r. pkt 3) (Interpretacja z 08.08.1995r. pkt 1,2,3) (Interpretacja z 01.10.1998r. pkt 5)
Pomoc o której mowa w ustępie 1 przysługuje na każde dziecko spełniające warunki ust. 1.
Ekwiwalent z tytułu pomocy szkolnych przysługuje osobom otrzymującym rentę rodzinną, a uczęszczającym do szkół. (Interpretacja z 23.08.1994r. pkt 1)
Wysokość ekwiwalentu każdorazowo ustalana będzie odpowiednim porozumieniem pomiędzy Zarządem Holdingu a Zakładową Organizacją Związkową, lecz jego wysokość nie może być mniejsza niż 20 % średniego krajowego wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego wypłatę ekwiwalentu, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71 tego wynagrodzenia. (prot. dod. nr 25 i 35 do HUZ)
Wypłata ekwiwalentu o którym mowa w ust. 1 dokonana będzie w terminie do 15 sierpnia każdego roku.
Ekwiwalent ten wypłacany jest jeden raz niezależnie od tego czy w zakładach górniczych pracuje małżeństwo, czy jeden z małżonków. (prot. dod. nr 31 do HUZ)
Art.29
Po przepracowaniu 25 lat w kopalni i innych zakładach pracy, pracownikowi przysługuje zegarek pamiątkowy. (prot. dod. nr 1 do HUZ)

Art.30
Pracownikom powołanym do odbycia zasadniczej służby wojskowej przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jak za 12 dni urlopu po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71 % tego wynagrodzenia na zasadach określonych w Ustawie z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 4 z 1992 r. poz. 16). (prot. dod. nr 35 do HUZ)

Art.31
Zakładowy Fundusz Socjalny i Mieszkaniowy należy naliczać zgodnie z obowiązującymi przepisami dla poszczególnych zakładów KHW SA, a ich podział powinien odbywać się na podstawie odrębnych regulaminów w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

POWRÓT

ROZDZIAŁ V
URLOPY WYPOCZYNKOWE I DODATKOWE
Art.32
Pracownikom zatrudnionym pod ziemią, a także pracownikom zakładów przeróbczych kopalń przysługuje płatny urlop wypoczynkowy w następującym wymiarze:po roku pracy do 5 lat pracy – 21 dni roboczych, płatnych za 21 dni,
po 5 latach pracy – 26 dni roboczych, płatnych za 26 dni,
Do okresów pracy, o których mowa powyżej, wlicza się tylko okresy pracy pod ziemią i w zakładach przeróbczych.
Przepisów ust. 1 nie stosuje się do pracowników, którzy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów nabyli prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze.
Pracownikom po 5 latach pracy pod ziemią przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni kalendarzowych, płatnych jak za 5 dni, a po 10 latach – wymiarze 8 dni kalendarzowych płatnych jak za 8 dni. (Interpretacja z 19.01.1994r pkt 8) (Interpretacja z 23.02.1994r. pkt 15) (Interpretacja z 31.01.1995r. pkt 3) (Interpretacja z 08.05.1997r. pkt 2) (Interpretacja z 25.09.1996r. pkt 2)
Pracownikom pobierającym rentę inwalidzką z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje dodatkowo urlop wypoczynkowy w wymiarze 15 dni roboczych po roku pracy, do wykorzystania w okresie 2 lat pracy, jednorazowo. (prot. dod. nr 1 do HUZ) (Interpretacja z 05.04.1994r. pkt 4)
Dodatkowy urlop wypoczynkowy, o którym mowa w ust. 3 przysługuje pod warunkiem przepracowania na stanowiskach określonych w ust. 1 co najmniej 1/2 ogólnej liczby dni pracy w roku poprzednim.
Pracownikom, którzy nie spełniają warunków opisanych w ust. 1, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze określonym Kodeksem Pracy, nie mniej niż 18 dni roboczych.
Za dni robocze uważa się wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. (Interpretacja z 31.01.1995r. pkt 4)
Pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem 6 miesięcy pracy w wymiarze połowy urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
Prawo do urlopu w pełnym wymiarze pracownik nabywa z upływem roku pracy. Do tego urlopu wlicza się urlop, o którym mowa w p. 1.
Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. (kp art 153) (prot. dod. nr 31 do HUZ)
Art.33
Do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego w kopalniach wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na sposób rozwiązania stosunku pracy.
Absolwenci, którzy podejmą pracę w kopalniach bezpośrednio po ukończeniu nauki (do 3 miesięcy), nabywają prawo do urlopu wypoczynkowego bez obowiązku przepracowania jednego roku w danym zakładzie.
Art.34
W zakresie nieunormowanym niniejszym rozdziałem mają zastosowanie odpowiednie przepisy szczegółowe oraz regulamin pracy zakładu.
Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego określa zał. nr 23 do HUZ.
POWRÓT

ROZDZIAŁ VI
OCHRONA WARUNKÓW PRACY
Art.35
Zakład pracy obowiązany jest do posiadania na swoim terenie punktów sanitarnych obsługiwanych na każdej zmianie przez wykwalifikowany personel. Punkty te powinny posiadać właściwe wyposażenie oraz leki niezbędne w udzieleniu pierwszej pomocy. Punkt sanitarny należy urządzić w obrębie szybu zjazdowego.
Zakład pracy zobowiązany jest do zapewnienia całodobowych dyżurów lekarskich.
Czas zużyty przez pracownika w godzinach pracy na korzystanie z pomocy w zakładowym punkcie sanitarnym wlicza się do czasu pracy.
Art.36
We wszystkich oddziałach na powierzchni winny znajdować się umywalnie i ubikacje w ilości i rodzaju określonych ogólnymi przepisami bhp.

W pomieszczeniach tych powinny znajdować się niezbędne środki higieniczne.

Art.37
Zakład pracy zobowiązany jest wydać pracownikom w zależności od warunków pracy napoje gorące lub chłodzące w odpowiedniej ilości w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

Art.38
Zakład pracy zobowiązany jest do urządzenia i stałego utrzymania w należytym stanie łaĽni zaopatrzonych w dostateczną ilość ciepłej wody oraz szatni z wydzielonymi osobnymi miejscami na odzież brudną i czystą.

Art.39
Pracodawca jest zobowiązany wydawać pracownikom zatrudnionym na otwartej przestrzeni w okresie od 1 listopada do 31 marca, a pracownikom zatrudnionym pod ziemią i w zakładach przeróbczych oraz w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w ciągu całego roku, z zastrzeżeniem ust. 4, posiłki profilaktyczne lub produkty niezbędne do przygotowania posiłków profilaktycznych z umożliwieniem ich spożycia. (Interpretacja z 01.03.1996r. pkt 1) (Interpretacja z 12.06.1996r. pkt 1) (prot. dod. nr 31 i 37 do HUZ)
Zakład pracy zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczania mleka lub innych środków odżywczych pracownikom zatrudnionym przy pracach szkodliwych dla zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 4. (prot. dod. nr 37 do HUZ)
Prawo do mleka w naturze i posiłku profilaktycznego przysługuje z samego tytułu wykonywania pracy w warunkach określonych w ustępach 1 i 2 wg wykazu tych stanowisk, sporządzonych przez dział BHP w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową za wszystkie dni pracy z wyjątkiem dni urlopowych i chorobowych. (prot. dod. nr 9 do HUZ) (Interpretacja z 05.04.1994r. pkt 5) (Interpretacja z 31.01.1995r. pkt 2) (Interpretacja z 25.04.1995r. pkt 4)
Pracę przy obsłudze monitorów ekranowych zalicza się do prac wykonywanych w warunkach uciążliwych zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148 z 1998 r. poz. 979). (prot. dod. nr 37 do HUZ)
Art.40
Normy i zasady przydziału odzieży ochronnej, roboczej, środków czystości reguluje załącznik nr 22 do HUZ.
Wyżej wymienione środki zakład pracy jest zobowiązany dostarczyć przed podjęciem pracy.
Pranie, naprawianie, odkażanie, suszenie i odpylanie odzieży roboczej i ochronnej odbywa się na każde żądanie pracownika. Koszty organizacyjno-techniczne ponosi zakład pracy.
W przypadku niemożliwości zorganizowania prania i naprawy odzieży roboczej, pracownik pierze i naprawia odzież we własnym zakresie, otrzymując od zakładu pracy środki do prania lub ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Nie może być przekazana do prania odzież skażona substancjami chemicznymi lub bakteriologicznymi.
Odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości dostarcza pracownikowi zakład pracy nieodpłatnie w niezbędnej ilości.
Skreślony. (prot. dod. nr 1 do HUZ)
Art.41
Pracownicy zakładów objętych umową: (prot. dod. nr 1 do HUZ)zatrudniony w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,
który uległ wypadkowi przy pracy,
który jest zagrożony albo nabył chorobę zawodową,
który jest zagrożony albo nabył chorobę pozostającą w związku przyczynowym z charakterem wykonywanej pracy ma prawo do płatnego urlopu zdrowotnego na leczenie sanatoryjne lub wczasy profilaktyczno-lecznicze, jeżeli zakład opieki zdrowotnej sprawujący opiekę lekarską nad zdrowiem pracownika wyda orzeczenie o potrzebie takiego leczenia.
Pracodawca nie ma prawa rozwiązać umowy o pracę z powodu niezdolności pracownika do świadczenia pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, jeżeli stan zdrowia pracownika umożliwia pracę na innym stanowisku.Umowa o pracę może być rozwiązana, jeżeli Pracodawca zapewni pracownikowi zatrudnienie w innym zakładzie. (prot. dod. nr 31 do HUZ)
POWRÓT

ROZDZIAŁ VII
INNE ŚWIADCZENIA W NATURZE
Art.42
Zakład pracy zobowiązany jest wydać każdemu pracownikowi odpowiednią ilość środków do mycia i przydzielić do osobistego użytkowania co najmniej 2 ręczniki kąpielowe rocznie.

Art.43
Zakład pracy zobowiązany jest przydzielić bezpłatnie każdemu pracownikowi potrzebne narzędzia pracy oraz zapewnić miejsce na ich przechowywanie.

Pracownik winien utrzymywać narzędzia pracy w stanie zdatnym do użytku.

Naprawa narzędzi pracy odbywa się na koszt zakładu pracy. Zniszczone narzędzia wymienia zakład pracy na nowe za zwrotem zniszczonych.

W przypadku zawinionego przez pracownika zniszczenia bądĽ utraty narzędzi zakład pracy ma prawo żądać zwrotu ich równowartości.

Art.44
Zakład pracy zobowiązany jest do urządzenia i stałego utrzymania w należytym stanie łaĽni.
W przypadku niezawinionej przez pracownika kradzieży odzieży i innych przedmiotów pozostawionych w łaĽni zgodnie z zasadami określonymi w zakładowym regulaminie pracy, zakład pracy, zobowiązany jest zwrócić pracownikowi wartość przedmiotów, które stanowiły jego własność, a w zamian za te przedmioty, które stanowią własność zakładu pracy, wydać nowe.(prot. dod. nr 1 do HUZ)
Art.45
Zasady przewozu pracowników do pracy i z pracy określa regulamin pracy.

POWRÓT

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art.46
KHW SA jest zobowiązany udostępnić do wglądu pracownikom tekst niniejszej umowy, postanowienia obowiązujących w zakładzie regulaminów oraz udzielenia niezbędnych wyjaśnień co do obowiązującego prawodawstwa pracy.

Art.47
Zmianę lub uzupełnienia postanowień Umowy, w tym także załączników, wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych, podpisanych przez strony, które Umowę zawarły.
Do protokołu dodatkowego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Umowy.
Art.48
Umowa niniejsza może być rozwiązana:na mocy porozumienia stron Umowy, w trybie ustawowym,
z upływem okresu wypowiedzenia przez jedną ze stron umowy.
Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 następuje na piśmie z tym, że okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż 3 miesiące i powinien skończyć się z upływem roku kalendarzowego.
W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy strony przystąpią niezwłocznie do ustalenia treści nowej Umowy. Do czasu zawarcia przez strony nowej Umowy lub porozumienia o przedłużeniu mocy obowiązującej dotychczasowej Umowy obowiązuje Umowa dotychczasowa.
Art.49
Właściwymi do interpretacji treści postanowień Umowy są strony zawierające Umowę, przy czym strona związkowa wyłoni w tym celu wspólne przedstawicielstwo.

Art.50
Spory rozstrzyga każdorazowo powołana komisja składająca się z przedstawicieli stron zawierających Umowę. Tryb i zasady działania komisji określają strony niniejszej Umowy z tym, że komisja zobowiązana jest do rozstrzygnięcia sporu w terminie 1 miesiąca.

Art.51
Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki.

Art.52
Postanowienia zawarte w niniejszej Holdingowej Umowie Zbiorowej obowiązują z datą przyjęcia Umowy. (Interpretacja z 23.02.1994r. pkt 16)

Art.53
Holdingowa Umowa Zbiorowa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1.01.1994r.

Art.54
W przypadku zmiany przepisów Kodeksu Pracy strony przystąpią natychmiast do negocjacji odpowiednich zapisów HUZ.

Art.55
Zarząd KHW S.A. wspólnie z Organizacją Związkową wypracuje i wprowadzi we wszystkich zakładach KHW S.A. jednolity motywacyjny system wynagradzania z uwzględnieniem:wyeliminowania form akordowych
max szerokiego wprowadzenia formy udziałowej
max udziału w wynagrodzeniu ogólnym elementów stałych.
Uzgodniony zostanie sposób dojścia do zmian proponowanych przez stronę związkową w art.14 ust.2 tzn. 100 % dodatku do każdej godziny nadliczbowej zamiast dotychczasowego dodatku w wysokości:50 % za dwie pierwsze godziny
100 % za dalsze godziny oraz w porze nocnej, w dni wolne od pracy i świąteczne.
Do czasu uzgodnienia stanowiska w tej sprawie obowiązywały będą dotychczasowe zasady wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. (prot. dod. nr 25 do HUZ)
Art.56
Zarząd KHW SA zobowiązany jest do przedstawienia zakładowej organizacji związkowej pełnej kwartalnej analizy ekonomiczno-finansowej i płacowej poszczególnych zakładów wchodzących w skład KHW SA. (prot. dod. nr 1 do HUZ)

POWRÓT