• pon.. cze 24th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

KRÓTKA ANALIZA EKONOMICZNA SYTUACJI W GÓRNICTWIE

Byslawluk

kwi 15, 2020

Oto jak wygląda górnictwo węgla kamiennego w cyfrach po pierwszym miesiącu 2020 r.

Wydobycie węgla kamiennego w styczniu 2020 r. wyniosło 5 230,6 tys. ton i było niższe niż w styczniu 2019 r. o 40,7 tys. ton. Wydobycie węgla energetycznego w analizowanym okresie spadło o 5,9%, natomiast wydobycie węgla koksowego w porównaniu do stycznia 2019 r. wzrosło o 22,2%. Sprzedaż węgla kamiennego ogółem w styczniu 2020 r. wyniosła 4 063,1 tys. ton i była o 1 273,7 tys. ton (o 23,9%) niższa niż w styczniu 2019 r.

Sprzedaż węgla kamiennego na rynek krajowy w styczniu 2020 r. wyniosła 3 792,2 tys. ton, w porównaniu do stycznia 2019 r. była niższa o 1 233,8 tys. ton (o 24,5%).
Największym odbiorcą na rynku krajowym była energetyka zawodowa, do której sprzedano 2 233,3 tys. ton węgla (58,9% sprzedaży na kraj). Sprzedaż do energetyki zawodowej była o 25,2% niższa niż w styczniu 2019 r.

Wywóz do Unii Europejskiej i eksport węgla kamiennego poza granice UE był realizowany poprzez pośredników oraz bezpośrednio przez spółki węglowe – w styczniu 2020 r. wyniósł łącznie 270,9 tys. ton i był niższy niż w styczniu 2019 r. o 12,8%. Poprzez pośredników, w styczniu 2020 r., przeznaczono na sprzedaż poza granice kraju 103,1 tys. ton węgla (więcej o 5,5% niż w styczniu 2019 r.), natomiast bezpośrednio przez kopalnie 167,8 tys. ton (mniej o 21,3%).

Sprzedaż węgla do celów energetycznych ogółem w styczniu 2020 r. wyniosła 3 210,1 tys. ton (79,0% sprzedaży węgla ogółem) i była niższa o 25,4% (o 1 093,0 tys. ton) niż w styczniu 2019 r. Sortymenty miałowe stanowiły ok. 88,0% (2 825,8 tys. ton) sprzedaży węgla do celów energetycznych, i ich sprzedaż była niższa o 24,8% niż w styczniu 2019 r.

Sprzedaż węgla kamiennego do koksowania ogółem w styczniu 2020 r. wyniosła 853,1 tys. ton i była niższa o 17,5% (o 180,6 tys. ton) niż w styczniu 2019 r.

Stan zapasów węgla w kopalniach na koniec stycznia 2020 r. wyniósł 6 347,7 tys. ton. Stan zapasów w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2019 r. był o 1 110,1 tys. ton wyższy.

Średnia cena zbytu węgla ogółem (loco kopalnia) w styczniu 2020 r. wyniosła 320,37 zł/t i w porównaniu do roku ubiegłego była niższa o 10,7%. Cena zbytu węgla energetycznego ukształtowała się na poziomie 280,71 zł/t (spadek o 2,80 zł/t, tj. o 1,0%), natomiast cena zbytu węgla do koksowania wyniosła 470,08 zł/t (spadek ceny w porównaniu do stycznia 2019 r. o 203,16 zł/t, tj. o 30,2%).

W styczniu 2020 r. import oraz zakup wewnątrzunijny węgla kamiennego do Polski wyniósł 1 083,6 tys. ton, z tego 950,4 tys. ton stanowił węgiel energetyczny,
a 133,2 tys. ton – węgiel do koksowania. W porównaniu do stycznia 2019 r. import oraz zakup wewnątrzunijny węgla kamiennego do Polski był niższy o 625,0 tys. ton.

Stan zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego na koniec stycznia 2020 r. wyniósł 80 312 osób i w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2019 r. był niższy o 17 osób. Od maja 2015 r. do końca stycznia 2020 r. ze świadczeń osłonowych skorzystało łącznie 9 798 osób.

W 2019 r. poniesiono łączne nakłady na bezpieczeństwo i higienę pracy w wysokości 2 059,2 mln zł.

Górnictwo węgla kamiennego w styczniu 2020 r. poniosło stratę ze sprzedaży węgla kamiennego w wysokości -38,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży węgla wyniosły 1301,7 mln zł (niższe o 31,9% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego), a koszty sprzedanego węgla 1 340,1 mln zł (niższe o 20,5% w porównaniu do stycznia 2019 r.).

Wynik finansowy netto jednostek produkcyjnych górnictwa węgla kamiennego w styczniu 2020 r. był ujemny i wyniósł -97,9 mln zł. W styczniu 2019 roku wynik był dodatni i wynosił 122,2 mln zł.

Spółki produkcyjne w styczniu 2020 r. dokonały płatności z tytułu zobowiązań publicznoprawnych ogółem w łącznej wysokości 720,3 mln zł (wobec należnych
płatności w kwocie 721,0 mln zł), w tym m.in. wobec:
– ZUS, FP, FGŚP, FEP 439,5 mln zł,
– budżetu państwa 189,5 mln zł.

W styczniu 2020 r. poniesione nakłady inwestycyjne wyniosły 187,5 mln zł (o 22,0 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Nakłady na zakupy maszyn i urządzeń 72,7 mln zł (wyższe o 27,8 mln zł), natomiast na realizację zadań w zakresie wyrobisk górniczych 77,0 mln zł (wyższe o 1,9 mln zł). W styczniu 2020 r. angażowano środki własne (77,5% nakładów ogółem), środki pozyskane w formie leasingu finansowego (19,6% nakładów ogółem), kredyty i pożyczki (2,9% nakładów ogółem).

Krótka analiza tabelaryczno – graficzna wygląda tak:

Dodaj komentarz