• czw.. maj 30th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

OBRADOWAŁ GÓRNICZY TRÓJSTRONNY ZESPÓŁ

Byslawluk

kwi 7, 2022

Wreszcie po 14 miesiącach, odbyło się długo oczekiwane i wręcz wywalczane, nie tylko przez naszą organizację związkową, ale również przez ZZG w Polsce i samego współprzewodniczący strony związkowej Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników – Wacława Czerkawskiego posiedzenie tego Trójstronnego Zespołu z następującym przyjętym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  3. Aktualna sytuacja w sektorze górnictwa węgla kamiennego.
  4. Stan realizacji Umowy Społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego.
  5. Sytuacja firm okołogórniczych.
  6. Zakaz importu rosyjskiego węgla.
  7. Sprawy różne.

W jego trakcie zaraz na wstępie przewodniczący ZZ „PRZERÓBKA” – Sławomir Łukasiewicz, wniósł poprawkę do ostatniego protokołu zespołu, która został została przyjęta wraz z całym protokołem.

Chodziło o dodanie do protokołu zapytania – czy jest, i jaka jest rola brana pod uwagę oraz miejsce Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w ramach rozmów dotyczących umowy społecznej oraz pomocy publicznej? Uzupełnienie protokołu o to pytanie było konieczne, gdyż w dalszej części protokołu Artur Soboń, odpowiada na to pytanie w swej wypowiedzi zawartej na str. 7, w taki oto sposób, że „Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. nie kończy jeszcze swojej działalności”.

Następnie po serii różnych prezentacji, dotyczących sytuacji w górnictwie i jego otoczeniu, które przedstawił Piotr Pyzik – Wiceminister Aktywów Państwowych  oraz Mirosław Skibski – Dyrektor Katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, a także Piotr Dziadzio – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, powiedział wprost, czego oczekujemy, jako strona społeczna:

– Niezwłocznego i całkowitego odejścia od wszelkich zamiarów oraz ustaleń dotyczących redukcji zdolności produkcyjnych górnictwa węgla kamiennego, w tym także od realizacji „Umowy społecznej” i jej notyfikacji w zakresie likwidacji kopalń i bloków energetycznych opartych na węglu.

– Równocześnie domagamy się opracowania i wprowadzenia nowego podejścia do funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego oraz energetyki konwencjonalnej wraz z systemem wsparcia
na rzecz zwiększenia produkcji węgla i stali oraz wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej opartej na węglu z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia i płac, poprawy bezpieczeństwa pracy, dokapitalizowania parku maszynowego, a także rozwoju i budowy nowych kopalń, elektrowni węglowych i ciepłowni.

Także nasze oczekiwania zapisane zostały na czacie tej wideokonferencji, co ukazują i potwierdzają poniższe zrzuty ekranu. 

Na pierwszy zrzucie jest widoczny prezes Janusz Olszowski i Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej, który krytycznie odniósł się do zapisów umowy społecznej, w zakresie pomijania ważnego partnera strony społecznej, jakim jest GIPH będąca również przedstawicielem górniczych pracodawców, a On sam jest w gwoli ścisłości jest współprzewodniczącym TZ ds. BSG.

 Na drugim planie jest Sławomir Kozłowski – przewodniczący  NSZZ „Solidarność” JSW S.A., który w pełni poparł nasze zdanie, że trzeba odmłodzić i wzmocnić strukturę zatrudnienia w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla (ZPMW), poprzez przyjmowanie w ZPMW młodych i zdolnych ludzi, nie tylko do obsługi, ale także do remontów i ich zabezpieczenia, a więc spawaczy, ślusarzy i elektryków. Dodając, że trzeba do tego odpowiednich środków finansowych, czyli kasy, aby ich przyciągnąć i utrzymać w tej robocie. Z czym w zupełności się zgadzamy i takie stanowisko całkowicie popieramy.

Na pytanie zadane w części dotyczące realizacji pkt 4 przyjętego porządku obrad TZ ds. BSG przez Sławomira Łukasiewicza:

– Jak można coś realizować, co jeszcze nie weszło w życie, gdyż  do tej pory od maja 2021 r. nie ma zgody KE na całościowy system wsparcia dla górnictwa?

Pojawiła się widoczna u Pana Ministra Piotra Pyzika – Wiceministra Aktów Państwowych i zarazem współprzewodniczącego TZ ds. BSG reprezentującego stronę rządową i u innych członków zespołu konsternacja, zakończona prośbą o powtórzenie pytania.

Co z wielką przyjemnością uczynił przewodniczący ZZ „PRZERÓBKA”, cytując przy tym treść rozdziału siódmego umowy społecznej, który brzmi: 


Łukasiewicz, kończąc cytowanie w/w fragmenty z umowy społecznej, również zwrócił uwagę, że:

– Dziś kiedy mamy wojnę na Ukrainie i kryzys energetyczny, to mamy do czynienia z koniecznością  zastosowania się do pkt 3 rozdziału VII w/w umowy, a więc konieczności dokonania zmian w systemie wsparcia z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które są związane z wojną na Ukrainie, która wszystko zmienia. A tym samym zamiany systemu wsparcia z redukcji produkcji węgla na wzrost jego produkcji. Zgadzając się z tym, że zawarta umowa społeczna, jest wartością samą w sobie, ale należy dokonać rewizji jej zapisów oraz wprowadzić stosowne korekty.  

Ponadto przewodniczący ZZ „PRZERÓBKA”, mówił także o:

– geopolitycznych uwarunkowaniach związanych z trwającą od 24 lutego br. wojną na Ukrainie, w której Niemcy otwarcie mówią, że w sytuacji zagrożenia egzystencjalnego, odłożyli na bok frazesy o zielonej energii i dekarbonizacji oraz podjęli w marcu br. decyzję o reaktywacji kopalń i elektrowni węglowych, co wcześniej, jeszcze przed wojną zapowiadał prezes firmy HMS Bergbau, która zamierza wybudować nową kopalnię węgla w Polsce, a konkretnie w Orzeszu. Projekt ten ma według słów prezesa tej spółki według cen z roku 2020 był wart 900 mln zł, i zapewnić ma 1000 miejsc pracy oraz przynieść Polsce w podatkach i opłatach nawet 300 mln zł rocznie,  

– konieczności zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników górnictwa, i zakładowych układów, dzięki czemu uregulowane zostaną w sposób jednolity wszystkie sprawy pracownicze, do czego z resztą wzywa Państwowa Inspekcja Pracy, największego górniczego pracodawcy, jakim jest Polska Grupa Górnicza S.A. 

– zasadności odzyskania obowiązujących koncesji na wydobywanie węgla, od kopalń które zostały przekazane do SRK S.A. na przykład KWK „Krupiński”, „Makoszowy”, itd.

 – przyznania prawa do odpraw jednorazowych pieniężnych (JOP) dla pracowników, którzy przeszli wraz z likwidowanymi kopalniami lub ich zorganizowanej części do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2015 – 2020, a w szczególności  tych legitymujących się długoletnim stażem pracy, często 40 – letnim, którym niestety odmawia się obecnie takiego prawa, mówią, że nie mogą otrzymać JOP, a równocześnie innym osobom po zaledwie przepracowanym roku pracy JOP się przyznaje i wypłaca,

– zaprzestania łamania regulaminu zespołu, a w szczególności jego § 9 ust. 3, który stanowi o konieczności cyklicznego zwoływania i spotykania się TZ ds. BSG,  co najmniej raz na 3 miesiące.

Minister Pyzik, mówił, iż pochyli się nad tymi tematami i zapewnił, że zespół będzie się odbywał zgodnie z regulaminem raz na kwartał, po czym uzgodnił termin kolejnego posiedzenia TZ ds. BSG, który ma się odbyć również w formie wideokonferencji w dniu 4 lipca br. 

Red.

 

Dodaj komentarz