• niedz.. kwi 14th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

Czyste Technologie Węglowe – CTW

Byslawluk

wrz 1, 2020

Czyste Technologie Węglowe – CTW to multi-dyscyplinarny obszar tematyczny obejmujący działania badawcze (badania podstawowe, stosowane, w tym w pełnej skali przemysłowej), techniczne (inwestycyjne), organizacyjno- prawne, edukacyjne, komunikacji społecznej, prowadzące do eko-efektywnej produkcji i wykorzystania węgla.

Pod względem merytorycznym CTW obejmuje tematy, które można ująć w cztery ogólne grupy.

wydobycie węgla, uwzględniające zrównoważoną gospodarkę zasobami wraz z przeróbką węgla, rozumianą jako proces przygotowania węgla do użytkowania, najczęściej jest to tzw. mechaniczna przeróbka węgla,

transport, przygotowywanie mieszanek węgla i składowanie węgla,

wykorzystanie węgla (w energetyce oraz w przetwórstwie węgla), z uwzględnieniem zmniejszania negatywnego wpływu wykorzystania węgla na różne elementy środowiska: powietrze, wody, glebę,

zagospodarowanie „pozostałości” z produkcji i wykorzystania węgla, czyli różnego rodzaju odpadów i półproduktów.

W ostatnich latach na pierwszy plan wybijają się zagadnienia dotyczące zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Wychwytywanie i Składowanie CO2 (CCS – Carbon Capture & Storage), czy też Wychwytywanie, Wykorzystanie i Składowanie CO2 (CCUS – Carbon Capture Utilisation & Storage) nie tylko jest wydzielane z CTW, lecz traktowane często jako synonim CTW, co można rozumieć, że czyste technologie węglowe utożsamiane są tylko z technologiami dotyczącymi redukcji emisji gazów cieplarnianych. W klasycznym ujęciu redukcja emisji gazów cieplarnianych znajduje swoje miejsce zarówno na etapie wydobycia węgla (ujęcie i wykorzystanie metanu – ważnego gazu cieplarnianego – z pokładów węgla), jak i na etapie wykorzystania węgla (redukcja emisji CO2), a także na etapie zagospodarowania produktów odpadowych z produkcji i wykorzystania węgla (np. redukcja emisji z aktywnych termicznie składowisk odpadów, itp.). Z kolei poprawa sprawności konwersji energii chemicznej węgla na inne użyteczne formy energii – czyli rozwój techniki i technologii w procesach wykorzystania węgla wspiera redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Różnorodność tematyczną i wielorakie powiązania w „łańcuchu CTW” zobrazowano na poniższym rysunku:

W świecie podjęto i wciąż podejmuje się wiele inicjatyw (programów badawczych, działań koordynacyjnych i innych), mających na celu poprawę efektywności procesów wydobycia i wykorzystania węgla oraz zmniejszenie wpływów środowiskowych tych procesów:

 • Clean Coal Technology Demonstration Programme – USA
 • Vision21 Program – USA
 • Future Gen- USA
 • Canadian Clean Power Coalition – Kanada
 • COORETEC – Niemcy
 • COAL21 action plan – Australia
 • Europejska Platforma Technologiczna Zeroemisyjnego Wytwarzania Energii z Paliw Kopalnych (ETP-ZEP),
 • Strategiczny Program Badawczy „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”- Polska.

Technologie czystej produkcji węgla

Pojęcie czystej produkcji węgla z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju ma dwa podstawowe wymiary:

 • zasobowy,
 • ekologiczny.

W pierwszym wymiarze na pierwszy plan wychodzą kwestie wykorzystania zasobów węgla w sposób maksymalnie efektywny, „oszczędny”, z myślą o korzystaniu z tych zasobów przez przyszłe pokolenia. Technologie, jakie wpisują się w ten wymiar, i jakie należy rozwijać, oprócz tych dojrzałych i ekonomicznie uzasadnionych, to technologie wydobycia węgla, np.:

 • technologie eksploatacji cienkich pokładów węgla, np. od 0,8 m grubości,
 • technologie podziemnego zgazowania węgla,
 • W wymiarze ekologicznym mamy do czynienia z potrzebą rozwoju wielu technologii, dotyczących samego paliwa, np.:
 • zwiększanie zakresu wzbogacania węgla,
 • produkcja kwalifikowanych paliw dla odbiorców indywidualnych,
 • selektywne wybieranie pokładów węgla.

Jak i dotyczących minimalizacji wpływów środowiskowych eksploatacji górniczej i produkcji węgla, dotyczące np.:

 • skuteczniejszego wykorzystanie metanu towarzyszącego pokładom węgla,
 • minimalizacji ilości wydzielanych odpadów górniczych i ze wzbogacania węgla w tym: eksploatacja węgla bez przybierki skał płonnych, gospodarcze wykorzystanie odpadów,
 • minimalizacja degradacji terenu, zajętego przez inne produkty kopalń, które nie znajdują nabywcy, np. muły węglowe,
 • zagospodarowania wód dołowych i zmniejszenia zrzutów zasolonych wód do wód powierzchniowych,
 • ochrony powierzchni terenu i infrastruktury powierzchniowej przed wpływem podziemnej eksploatacji,
 • minimalizacji zagrożeń radiacyjnych (rad),
 • minimalizacji zrzutu ścieków komunalnych i bytowych, minimalizacje emisji hałasu, pyłów i inne.

 

Źródło: https://www.fiw.arp.pl/?q=czyste-technologie-weglowe

 

 

 

Dodaj komentarz