Czyste Technologie Węglowe – CTW

slawluk
Odwiedzona strophna: 469
1 0
Czas czytania:1 Minut

Czyste Technologie Węglowe – CTW to multi-dyscyplinarny obszar tematyczny obejmujący działania badawcze (badania podstawowe, stosowane, w tym w pełnej skali przemysłowej), techniczne (inwestycyjne), organizacyjno- prawne, edukacyjne, komunikacji społecznej, prowadzące do eko-efektywnej produkcji i wykorzystania węgla.

Pod względem merytorycznym CTW obejmuje tematy, które można ująć w cztery ogólne grupy.

wydobycie węgla, uwzględniające zrównoważoną gospodarkę zasobami wraz z przeróbką węgla, rozumianą jako proces przygotowania węgla do użytkowania, najczęściej jest to tzw. mechaniczna przeróbka węgla,

transport, przygotowywanie mieszanek węgla i składowanie węgla,

wykorzystanie węgla (w energetyce oraz w przetwórstwie węgla), z uwzględnieniem zmniejszania negatywnego wpływu wykorzystania węgla na różne elementy środowiska: powietrze, wody, glebę,

zagospodarowanie „pozostałości” z produkcji i wykorzystania węgla, czyli różnego rodzaju odpadów i półproduktów.

W ostatnich latach na pierwszy plan wybijają się zagadnienia dotyczące zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Wychwytywanie i Składowanie CO2 (CCS – Carbon Capture & Storage), czy też Wychwytywanie, Wykorzystanie i Składowanie CO2 (C