• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

Emerytury stażowe w Sejmie RP wraz z 235 tys. podpisami poparcia pod projektem – czekamy w działaniu!

Byslawluk

wrz 30, 2021

Komitet obywatelskiej inicjatywy ustanowienia emerytur stażowych złożył w dniu 30 września br. w Sejmie RP projekt ustawy wraz z 235 tys. podpisami poparcia pod projektem tej stawy. Podobny projekt obiecał prezydent Andrzej Duda, ale przez ponad 6 lat ze swej obietnicy się nie wywiązał i do tej pory ów projekt nie ujrzał światła dziennego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji zbierania podpisów poparcia pod projektem ustawy, który ma ustanowić w Polsce emerytury stażowe. Przypomnijmy, że już 5 lipca br., jako ZZ „PRZERÓBKA”, oświadczyliśmy, że pomimo faktu, iż ów projekt oraz cała inicjatywa obywatelska wydłuża w czasie ustanowienie obiecanych i zapisanych emerytur stażowych w dwóch umowach programowych zawartych przez Prezydenta RP i Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, o czas 3 miesięcznego zbierania podpisów poparcia pod tym projektem ustawy, to jednakże aktywnie włączamy się w ich zbieranie oraz zadeklarowaliśmy swą gotowość do propagowania całej akcji.

W trakcie, której niestety było wiele niespełnionych zapowiedzi jej prowadzenia w Radiu i Telewizji przez rzecznika prasowego NSZZ „Solidarność”, a także zamieszanie wokół rejestracji komitetu inicjatywy obywatelskiej, które spowodowało tygodniowe opóźnienie rozpoczęcie całej akcji z 30 czerwca br. na 6 lipca br. I Stąd błędnie przyjęto datę zakończenia zbierania podpisów poparcia pod projektem ustawy na 6 października br. zamieszczonej na stronie internetowej poświęconej akcji zbierania podpisów poparcia pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą wprowadzającą do sejmu projekt ustawy o tzw. emeryturach stażowych: https://emeryturazastaz.pl/#gdzie-zbieramy-podpisy

O czym informowaliśmy i dzięki czemu wielu się zmieściło w terminie.

Ważne pytanie: Czy Solidarność prowadziła już rozmowy z parlamentarzystami?

– Te rozmowy prowadzone są od kilku lat. W 2015 roku, gdy podpisaliśmy umowę programową z ówczesnym kandydatem PiS-u na prezydenta – Andrzejem Dudą, to wtedy zawarte już w niej były emerytury stażowe. Ale potem politykom PiS-u coś się zmieniło. Dlatego my ego tematu nie odpuszczamy. Jeśli nie chcą zrobić tego politycy, to musi to zrobić Solidarność. Uczestniczyliśmy już w inicjatywach dotyczących wolnego w Święto Trzech Króli, czy handlu w niedziele. I wówczas zostało to przeprocedowane w stu procentach. Dzisiaj te ustawy obowiązują w naszym kraju, z lepszym lub gorszym skutkiem. Jestem przekonany, że ta inicjatywa także zostanie dopełniona do końca i politycy pochylą się nad tym, jakże ważnym problemem – dodał przewodniczący Komisji Krajowej.

Podpisy są nadal zbierane w całej Polsce, ale dziś mija termin na złożenie wymaganej liczby w Sejmie. Zgodnie z wymogami formalnymi wystarczyło zebrać 100 tys., ale nas to nie zadowalało. Dlatego chcemy zbierać dalej. Złożone dziś podpisy pozwalają nam na to, żeby procedura w Sejmie mogła się rozpocząć – powiedział Piotr Duda na konferencji prasowej przed budynkiem Sejmu RP.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podkreślił, że emerytury stażowe powinny być elementem Polskiego Ładu. – Niestety tak się nie stało. A emerytury stażowe są niezwykle ważne dla nas, dla Solidarności, stąd nasza inicjatywa obywatelska. Emerytury stażowe są dopełnieniem całego systemu emerytalnego w Polsce. Dajemy pracownikowi wybór. Wiemy, że w Sejmie będzie złożony też prezydencki projekt o emeryturach stażowych. Mam nadzieje, że oba projekty będą w Sejmie szybko procedowane. Tak jak cieszymy się z emerytur stażowych dla górników, policjantów, czy strażaków, tak chcemy emerytur stażowych dla wszystkich pracowników, którzy mają wypracowany odpowiedni kapitał i staż pracy – wyjaśniał Piotr Duda.

 

Projekt ustawy dotyczący emerytur stażowych został złożony 18 czerwca u Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Na zebranie 100 tys. podpisów Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej miał czas do 30 września. Projekt obywatelski zakłada, że jedynym progiem, by przejść na emeryturę, jest uzbieranie minimalnego kapitału, a minimalny kapitał będzie oscylował na poziomie minimalnej emerytury w danym roku.

 

Co dalej z projektem?

Jeśli projekt został prawidłowo wniesiony Marszałek Sejmu kieruje go na pierwsze czytanie w Sejmie. Zawiadamia się o tym pełnomocnika Komitetu.

W przypadku, kiedy istnieje uzasadniona wątpliwość co do prawidłowości złożenia wymaganej liczby podpisów obywateli Marszałek Sejmu nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu zwraca się do Polskiej Komisji Wyborczej o stwierdzenie, czy została złożona wymagana liczna podpisów. Komisja ma na sprawdzenie 21 dni.

Jeśli po sprawdzeniu liczba prawidłowo złożonych podpisów jest mniejsza niż wymagane 100 000, Marszałek Sejmu odmawia nadania biegu projektowi ustawy.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia projektu ustawy do Marszałka Sejmu, a więc licząc od 30 września 2021 r. to jeszcze w tym roku musi się odbyć pierwsze czytanie.  

W pracach nad projektem ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej reprezentuje przedstawiciel lub osoba uprawniona do jego zastępstwa. Przedstawiciel ma prawo brać udział w pracach Sejmu i Senatu nad projektem ustawy.

 

Pewna praca zatem została wykonana i teraz czekamy, ale czekamy w działaniu. 

Jak wiadomo w Sejmie RP jest są już złożone 2 projekty ustaw (PSL i Razem), które zakładają wprowadzenie emerytur stażowych. Wszystkie one są tzw. półkowymi, gdyż leżą na półkach sejmowych i czekają na ich rozpatrzenie. O tym zaś, czy i kiedy będą one procedowane decyduje Marszałek Sejmu RP, który zgodnie z art. 10 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. uchwalającej Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2012.0.32) posiada następujące kompetencje:

Art. 10. Zadania Marszałka Sejmu.
1. Marszałek Sejmu:
1) stoi na straży praw, godności i powagi Sejmu,
2) reprezentuje Sejm,
3) zwołuje posiedzenia Sejmu,
4) przewodniczy obradom Sejmu,
5) czuwa nad tokiem i terminowością prac Sejmu i jego organów,
6) kieruje pracami Prezydium Sejmu i przewodniczy jego obradom,
7) zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy jego obradom,
8) nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów państwa skierowanym do Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu,
8a) nadaje bieg dokumentom przedkładanym w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
8b) nadaje bieg petycjom złożonym do Sejmu,
9) prowadzi sprawy z zakresu stosunków z Senatem,
10) prowadzi sprawy z zakresu stosunków Sejmu z parlamentami innych krajów,
10a) prowadzi sprawy z zakresu stosunków Sejmu z instytucjami oraz innymi organami Unii Europejskiej,
11) przedstawia okresowe oceny wykonania przez organy administracji państwowej obowiązków wobec Sejmu i jego organów oraz posłów; wnioski w tym zakresie przekazuje Prezesowi Rady Ministrów, prezydiom komisji sejmowych oraz posłom,
12) udziela posłom niezbędnej pomocy w ich pracy, w tym czuwa nad wykonaniem wobec posłów przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne jednostki organizacyjne obowiązków określonych w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
13) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Sejmu oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe, w tym o użyciu w razie konieczności Straży Marszałkowskiej,
14) nadaje, w drodze zarządzenia, statut Kancelarii Sejmu,
15) ustala projekt budżetu Kancelarii Sejmu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych i Prezydium Sejmu, oraz nadzoruje jego wykonanie,
16) powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Sejmu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych,
17) powołuje i odwołuje zastępców Szefa Kancelarii Sejmu, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu,
18) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Sejmu.
2. Marszałek Sejmu wykonuje także inne zadania przewidziane w Konstytucji i w ustawach.
3. Marszałka Sejmu w zakresie przez niego określonym zastępują wicemarszałkowie Sejmu.

Nas interesują najbardziej dwa zadania Marszałka Sejmu RP, wymienione w ust. 1 art. 10 w pkt 8 i 8b, czyli kompetencja nadawania biegu inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów państwa skierowanym do Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, a także nadawania biegu petycjom złożonym do Sejmu RP. Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o masowe pisanie PETYCJI do Marszałek Sejmu RP, której treść proponowaną przedkładamy poniżej w celu jej skopiowania i wklejenia specjalnym formularzu udostępnionym w Systemie Informacyjnym, który służy do przesyłania korespondencji elektronicznej do Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.

Tutaj link do tego formularza: https://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/contact.xsp

Po jego otwarciu w rubryce „Temat listu” (pole to jest obowiązkowe) wpisujemy:

Petycja w sprawie pilnej konieczności nadania biegu inicjatywą ustawodawczym skierowanym do Sejmu w sprawie ustanowienia emerytur stażowych 35/40.

 

Z kolei w rubryce „Adresat” (obowiązkowa) rozwijamy listę i wybieramy pierwszą pozycję, czyli „Marszałek Sejmu”, a następnie w rubryce „Treść listu” wklejamy naszą „Petycję…”. Wpisujemy nasze dane i zaznaczamy, że jesteśmy „osoba indywidualna” i zjeżdżamy na sam dół oraz klikamy w opcję „Wysyłanie listu”.

Uwaga: W przypadku trudności z przesłaniem korespondencji jest opcja jego przesłania w formie wiadomości e-mailem na adres listy@sejm.gov.pl

 

Oto treść naszej proponowanej „Petycji…”:

„Z coraz to większą determinacją oraz z wzrastającą złością w zdecydowanym sprzeciwie przed ignorowaniem pokolenia, które poniosło na swoich barkach i plecach transformację polityczną, a także gospodarczą oraz społeczną lat 80-90, przeżyło reformy ustrojowe, politykę zaciskania pasa i konkurowania biedą oraz plan Balcerowicza, złodziejską prywatyzację, a także z dnia na dzień okradane było z praw socjalnych i emerytalno – rentowych,
w poczuciu wielkiej krzywdy i oszukania przypominamy i pytamy:

Mija już ponad 40 lat, kiedy my młodzi wówczas współtworzący „Solidarność”, mający dziś 40 lat stażu pracy i więcej, pytamy obecną władzę wywodząco się przecież z ruchu wielkiej Solidarności – dlaczego, o to, o co sami walczyliście razem z nami, dziś będąc u władzy nie realizujecie?

Z całą zatem mocą domagamy się spełnienia wciąż niezrealizowanego postulatu 14 z sierpnia 1980 roku, przywołując jego oryginalne brzmienie zapisane na słynnych drewnianych tablicach:

„14. WPROWADZIĆ EMERYTURY PO PRZEPRACOWANIU 35 LAT JEDNOCZEŚNIE SKRACAJĄC WIEK EMERYTALNY KOBIET DO 50 LAT, MĘŻCZYZN DO 55 LAT.”

My skrzywdzeni i poniżeni wciąż wierzymy w to, że dożyjemy dnia, w którym, to co było w sierpniu 1980 roku przez strajkujących żądane, a w latach następnych przez OPZZ i Solidarność postulowane i kontynuowane, a ostatnio nawet dwukrotnie przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę obiecane i razem z Piotrem Dudą – Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” podpisane w formie dwóch „Umów programowych” w trakcie kampanii prezydenckich w roku 2015 i 2020, zostanie wreszcie przez władzę ustawodawczą zrealizowane.

Dlatego mając to wszystko na uwadze, zwracam się do Wysokiego Sejmu RP przez i za pośrednictwem Pani Marszałek Sejmu RP z usilną PETYCJĄ w sprawie niezwłocznego podjęcia prac legislacyjnych przez Sejm RP zmierzających do pilnego ustanowienia emerytur stażowych 35/40, poprzez rozpatrzenie wszystkich zgłoszonych w sejmie projektów ustaw zakładających wprowadzenie emerytur stażowych.

Równocześnie uprzejmie wyjaśniam, że niezależnie od bardzo ważnego rysu historycznego niespełnionego postulatu i obietnic, to celem emerytur stażowych jest wprowadzenie pożądanego i w pełni uzasadnionego prawa, a nie obowiązku, umożliwiającego ubezpieczonym o długoletnim stażu 35 lat pracy w przypadku kobiet i 40 latach w przypadku mężczyzn, skorzystanie z należnego i zasłużonego prawa do przejścia na emeryturę z tytułu stażu pracy, a nie wieku.

W obecnym bowiem systemie emerytalnym, opartym od 1999 r. na zdefiniowanej składce, to nie PESEL, decyduje o wysokości świadczenia emerytalnego, lecz liczba lat przepracowanych i suma nagromadzonych oraz waloryzowanych składek emerytalnych.
Dlatego ponad wszelką wątpliwość emerytury stażowe trzeba i należy pilnie oraz bezwzględnie ustanowić, ponieważ są one najbardziej sprawiedliwe, najbardziej pożądane, najbardziej zasadne, a także są jako jedno rozwiązanie – rozwiązujące wiele problemów z Covid19, kryzysem zdrowotnym, ekonomicznym oraz społecznym. Ubezpieczonym o długoletnim stażu pracy dają możliwość skorzystania z wypracowanej emerytury.

Zwalniając przy tym miejsca pracy dla młodych, którzy wchodząc na rynek pracy, będą wiedzieć, że rejestrowalna i uczciwa praca popłaca nie tylko swą rzetelnością i ciągłością, ale również tym, że kończy się ona prawem do nabycia zasłużonej emerytury za długoletni staż pracy.

Dzięki temu, w swej innowacyjności i kreatywności młodzi ludzie będą widzieć w swych firmach, w których są zatrudnieni, że skorzystanie z prawa do przejście na emeryturę stażową powoduje, iż następuje naturalna i pożądana rotacja stanowisk pracy związana z awansowaniem ich współpracowników spowodowanych z przejściem na wyższe stanowiska pracy zwolnionych przez pracowników o długoletnim stażu pracy, którzy przejdą na emeryturę stażową.

Jeżeli Pani Marszałek Sejmu RP oraz inni parlamentarzyści uwierzyli kłamliwej indoktrynacji społecznej, że emerytury stażowe będą głodowe, to zapewniam Panią Marszałek Sejmu RP, iż jest to zwykła nieprawda, a także ostrzegam, iż jako osoba o długoletnim stażu pracy wyrażam pełną gotowość do podjęcia strajku głodowego, aby udowodnić, że emerytury stażowe z pewnością w moim i każdy innym przypadku ubezpieczonych legitymujących się długoletnim stażem pracy, nie będą emeryturami głodowymi, a pożądanymi”.

 

Red.

Dodaj komentarz