• sob.. kwi 20th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

GÓRNICZY APARTHEID ZWIĄZKOWO – ZAWODOWY?

Byslawluk

mar 12, 2017

CZY   TO   MOŻLIWE,   ABY  AŻ  TYLU  POSŁÓW  NIE  WIEDZIAŁO,
ŻE  WPROWADZA   DO  GÓRNICTWA  APARTHEID  ZWIĄZKOWO
– ZAWODOWY?

Jak można podpisać się pod projektem ustawy, który daje prawa tylko związkowcom ze słusznych dołowych związków?

Jak można dyskryminować inne grupy zawodowe nie dając im prawa do przejścia na urlopy przedemerytalne?

Jak to możliwe w górnictwie chce się wprowadzić apartheid związkowo – zawodowy?

Otóż można. Ale do rzeczy.

Zacznijmy od przywołania treści proponowanej treści nowego artykułu do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Oto on:

2) art. 11b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Urlop górniczy, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1, przysługuje pracownikowi zatrudnionemu pod ziemią w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, któremu ze względu na wiek, łączny staż pracy, w tym staż pracy w okresie pełnienia z wyboru funkcji związkowej w organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), lub staż pracy pod ziemią wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury – w wymiarze do czterech lat.”.

I tu od razu nasuwa się pytanie, dlaczego ta zmiana dotyczy tylko urlopów górniczych, a nie dotyczy także innych pracowników w tym pracowników uprawnionych do urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla?

Przecież pracownicy przeróbki mechanicznej węgla też wykonują ciężkie prace w szczególnych warunkach, a tym samym i im okres pełnienia funkcji związkowej z wyboru nie zalicza się do pracy w szczególnych warunkach.

Są również inne grupy zawodowe, których praca wykonywa jest w szczególnych warunkach, a którym okres pełnienia funkcji związkowej z wyboru nie zalicza się tej pracy wykonywanej w szczególnych warunkach.

Inną formy dyskryminacji jest sformowanie, że chodzi tylko o tych działaczy związkowych, którzy funkcję związkową pełnią w organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240).

Taki zapis oznacz, że działacze Sierpnia 80 są pominięci, bo nie pełnią swych funkcji w organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Czyżby zatem posłowie świadomie szli w apartheid związkowo – zawodowy?

Oto co jeszcze czytamy w uzasadnieniu do tej zmiany:

„Celem projektu jest również zmiana przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w zakresie niezbędnym do tego, aby pracownicy zatrudnieni w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, którzy na dzień nabycia pełnią z wyboru funkcje związkowe w organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, mogli skorzystać z urlopu górniczego, a także wypłacanych w okresie przebywania na urlopie górniczym świadczeń osłonowych.

Pracownicy zatrudnieni pod ziemią w kopalni, przy spełnieniu wymagań określonych ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887), nabywają uprawnienia do emerytury górniczej.

W momencie podjęcia się pełnienia funkcji w organizacji związkowej pracownik i podjęcia się obowiązku reprezentowania interesu załogi w celu realizacji zadań musi zrezygnować z pracy, która pozwala mu nabyć prawa do emerytury górniczej, do której nabyłby prawa pozostając na swoim stanowisku pracy.

Tym samym wliczając okres pracy w organizacji związkowej do łącznego stażu pracy projektowana nowelizacja umożliwia skorzystanie tym pracownikom z urlopu górniczego w wymiarze do 4 lat.”.

Kto podpisał się pod tym projektem ustawy, i jaka jest jeszcze inna jego treść przedstawiamy poniżej:

Dodaj komentarz