• czw.. maj 30th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

NOWY PROGRAM DLA SEKTORA GÓRNICTWA

Byslawluk

lut 3, 2018

Po przygotowaniu przez Ministerstwo Energii projektu nowego „Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”, który następnie był przedłużony do konsultacji stronie związkowej i przez między innymi naszą organizację uzupełniony o prospołeczne rozwiązania, wreszcie trafił do przyjęcia przez Radę Ministrów RP, która w dniu 23 stycznia 2018 r. uchwaliła ten program, mający z założenia głównego  przyczynić się do rozwoju nowoczesnego i rentownego górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

W przygotowaniu programu uczestniczyły wszystkie podmioty i instytucje zaangażowane w rozwój tej branży m.in ministerstwa, parlamentarzyści, strona społeczna i przedsiębiorcy.

Głównym celem Programu jest stworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach, który działając w przyjaznym oraz przewidywalnym otoczeniu programowo – prawnym, pozwala na efektywne wykorzystanie kapitału zasobowego, społecznego i gospodarczego dla zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej.

Program zawiera 10 celów szczegółowych wraz z precyzyjnie określonymi działaniami służącymi ich realizacji. Określa zarówno kierunki rozwoju jak i politykę rządu wobec sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza, to część diagnostyczna i analityczna. Druga, to część wykonawcza zawierającą cele szczegółowe i opisująca działania w ramach realizacji Programu. Posiada 9  rozdziałów, które obejmują między innymi:

 1. Wielkość i struktura zasobów węgla kamiennego w Polsce

  1.1. Diagnoza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rynków węglowych

  1.1.1. Znaczenie węgla na świecie i w Europie w latach 2007 – 2016

  1.1.2. Znaczenie węgla w kraju w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju

  1.1.3. Wpływ płatności publicznoprawnych górnictwa węgla kamiennego na finanse państwa

  1.1.4. Sytuacja podażowo – popytowa na krajowym rynku węgla

  1.1.5. Sytuacja cenowa na krajowym rynku węgla

  1.2. Wyniki wdrożenia Programu działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach

  2007 – 2016

  1.3. Struktura organizacyjno – własnościowa sektora górnictwa węgla kamiennego na 31.12.2016 r.

  1.4. Wsparcie działań restrukturyzacyjnych ze środków budżetu państwa w latach 2007 – 2016

  1.5. Efektywność ekonomiczna górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 – 2016

  1.6. Wypadkowość i nakłady na bezpieczeństwo pracy w górnictwie węgla kamiennego

  2. Prognozy zapotrzebowania na węgiel kamienny

  2.1. Prognozy światowe

  2.2. Prognozy zapotrzebowania krajowego rynku na węgiel kamienny w latach 2016 – 2030

  2.2.1. Źródła i założenia metodologiczne

  2.2.2. Podsumowanie prognoz zapotrzebowania rynku krajowego na węgiel kamienny

  3. Uchwały Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej uznające projekt Rozporządzenia Parlamentu

  Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona)

  COM(2016)861 za niezgodny z zasadą pomocniczości – procedura tzw. „żółtej kartki”

  4. Analiza strategiczna sektora górnictwa węgla kamiennego

  4.1. Czynniki wewnętrzne – mocne i słabe strony

  4.2. Szanse i zagrożenia dla górnictwa węgla kamiennego

  5. Cele Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego

  5.1. Cel główny

  5.2. Wskaźniki

  5.3. Cele szczegółowe

  6. Monitorowanie i ewaluacja Programu

  7. Podstawy prawne i źródła finansowania w latach 2016 – 2020 najważniejszych zadań

  8. Opracowanie nowej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 

  9. Miejsce programu wśród innych dokumentów strategicznych.

W ramach rozdziału 8 ma być opracowana nowa ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która ma obejmować przepisy prawa umożliwiające między innymi 16 kluczowych zagadnie, w tym uregulowanie problemowej kwestii węgla emeryckiego, jako zadania nr 14).

Naszym  zdaniem uchwalona  w dniu 12 października 2017 roku ustawa o świadczeniu
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do deputatu węglowego (Dz.U. z 2017 r,
poz.1971), tylko dodała nowych problemów i dlatego postulujemy, aby jak najszybciej został ten cel zrealizowany łącznie z innymi w formie opracowania nowej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

W tym celu zamierzamy zawnioskować o zwołanie w trybie pilnym Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

Tutaj link do przyjętego przez Rząd RP dokumentu:   Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce

 

Sławomir Łukasiewicz 

Dodaj komentarz