• niedz.. kwi 14th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ W SPRAWIE EMERYTUR STAŻOWYCH

Byslawluk

lis 10, 2020

Emerytury stażowe są bardzo pożądane, a przede wszystkim sprawiedliwym i ekonomicznie się broniącymi emeryturami.  Oto odpowiedź na interpelację nr 11584 w sprawie emerytur stażowych. Odpowiadającym jest sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. 

Warszawa, 14-10-2020

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 11584 pana posła Marka Polaka w sprawie emerytur stażowych, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Kwestia wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek osoby posiadającej długoletni staż pracy, jest dość często poruszana w korespondencji wpływającej do Ministerstwa.
Prawo do emerytury na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn. zm.) ma ubezpieczony, który spełnił łącznie dwa warunki: osiągnął wiek emerytalny oraz udowodnił jakiejkolwiek długości okres ubezpieczeniowy.

Z dniem 1 października 2017 r. na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38), której projekt złożył Prezydent RP, dla osób urodzonych po 1948 r. przywrócono wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W trakcie prac parlamentarnych nad projektem tej ustawy były zgłaszane wnioski, aby oprócz obniżenia wieku emerytalnego wprowadzić również regulacje uzależniające prawo do emerytury tylko od udowodnienia odpowiednio długiego stażu pracy (np. 35 lat – w przypadku kobiet i 40 lat – w przypadku mężczyzn).

Po rozważeniu zgłoszonych propozycji parlamentarzyści wybrali jednak rozwiązanie o charakterze powszechnym, które zawierał projekt prezydencki, uzależniające nabycie prawa do emerytury od spełnienia przesłanki wieku, który – z uwagi na usprawiedliwione uwarunkowania historyczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe – jest różny ze względu na płeć ubezpieczonych.

Należy także poinformować, że w dniu 13 lutego br. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk 32), który uległ dyskontynuacji w związku z upływem poprzedniej kadencji Sejmu.

W projekcie tym przewiduje się możliwość przejścia na emeryturę po osiągnięciu przez ubezpieczonych 40 lat składkowych – w przypadku opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne od podstawy wymiaru nie niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników. Po przeprowadzeniu dyskusji nad tym projektem posłowie zdecydowali o jego przekazaniu do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Dotychczas nie zdecydowano się na wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek głównie dlatego, że nowy sposób obliczania emerytury zachęca ubezpieczonych do jak najdłuższej aktywności zawodowej i opóźniania decyzji przejścia na emeryturę, co w sposób istotny przekłada się na wysokość świadczenia.

Nie ulega jednak wątpliwości, że istnieje potrzeba dyskusji nad poszukiwaniem rozwiązań nakierowanych na optymalizację systemu emerytalnego, w tym także jego uelastyczniania, które byłoby zgodne zarówno z troską o jego finansową stabilność, jak i z zapatrywaniami społecznymi w tym zakresie. Dyskusja ta jest zwłaszcza prowadzona na forum Rady Dialogu Społecznego, w szczególności w jej Zespole Problemowym do Spraw Ubezpieczeń Społecznych.

Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

Dodaj komentarz