• niedz.. kwi 14th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

MINISTER KLIMATU ODPOWIADA NA NASZ MANIFEST NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Byslawluk

paź 14, 2020

Michał Kurtyka, jako Minister Klimatu i Środowiska, odpowiedział nam na nasz „Manifest na rzecz sprawiedliwej transformacji…”. W swej obszernej 4 stronicowej odpowiedzi pisze, że:

– Dzięki środkom UE będziemy mogli przeznaczyć ok. 60 mld PLN na działania tworzące nowe miejsca pracy.

– Szacuje się, że w związku z rozwojem energetyki odnawialnej, przewidywanym wdrożeniem energetyki jądrowej oraz innowacyjnymi technologiami powstanie ok. 300 tys. miejsc pracy, czyli znacznie więcej niż aktualne zatrudnienie w całym górnictwie węglowym w Polsce. Jest to w pewnym zakresie odpowiedź na wyzwanie, jakie stoi przed rynkiem pracy w regionach węglowych.

– Tylko w województwie śląskim w latach 2010-2018 liczba pracujących wzrosła z 1,637 mln do 1,763 mln czyli o ponad 126 tys.
– Planujemy działania, które zredukują problem ubóstwa energetycznego o 30%, aby w 2030 r. dotyczył nie więcej niż 6% gospodarstw domowych w Polsce.

– Kolejnym ważnym aspektem jest import węgla kamiennego do Polski – w 2019 r. wyniósł on łącznie 16,7 mln ton 2, z czego węgla energetycznego 13,2 mln ton, natomiast węgla koksowego 3,5 mln ton, tj. o 2,6 mln ton mniej niż w 2018 r. Łączna ilość węgla energetycznego zaimportowanego do Polski w 2019 r. przez spółki Skarbu Państwa lub spółki, w których Skarb Państwa posiada udziały wyniosła ok. 4 mln ton. Przeszło 9,2 mln ton węgla energetycznego zaimportowano do Polski przez prywatne
podmioty – są to decyzje zarządcze tychże podmiotów.

– Jeżeli chodzi o podniesioną kwestię emerytur stażowych, do Sejmu RP obecnej kadencji został wniesiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (druk nr 247).
Wnioskodawcy w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazują, że ustawa ma na celu stworzenie pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem
ustawowego wieku emerytalnego. Proponowane rozwiązanie dotyczyć ma kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz ukończone 55 lat oraz mężczyzn,
mających okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat oraz ukończone 60 lat.
Kończąc Pan Minister stwierdza:

– Jednocześnie chciałbym podkreślić, że postulaty dotyczące kwestii pracowniczych znajdują odniesienie w Porozumieniu między przedstawicielami Rządu a Międzyzwiązkowym Komitetem
Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zawartym dnia 25 września 2020 r. Wyrażam przekonanie, że Umowa społeczna regulująca funkcjonowanie sektora górnictwa węgla
kamiennego, której opracowanie wynika z ustaleń ww. Porozumienia, zabezpieczy dostatecznie stabilność i konkurencyjność funkcjonowania spółek górnictwa węgla kamiennego oraz śląskiego rynku pracy.

Całą odpowiedź poniżej:

Red. 

Dodaj komentarz