• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

PO OBRADACH TRÓJSTRONNEGO ZESPOŁU BRANŻY GÓRNICZEJ DS. BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO GÓRNIKÓW

Byslawluk

lip 25, 2019

O sytuacji w górnictwie węgla kamiennego obradował 25 lipca br. Trójstronny Zespół Branży górnictwa Węgla Kamiennego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

W jego trakcie przewodniczący ZZ „PRZERÓBKA” – Sławomir Łukasiewicz, mówił o:

– konieczności wzrostu płac w górnictwie o co najmniej 10%, gdyż nie może być ciągle tak, że dalej mamy konkurować biedą, podczas gdy są znane takie instrumenty w nauce jak „Pętla wzrostu”, zapewniające wzrost przedsiębiorstwa poprzez wzrost płac, która zakłada odejście od polityki zwijania na rzecz wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa dla wzmocnienia i utrzymania kapitału ludzkiego w górnictwie węgla kamiennego, który wciąż jest niedoinwestowany, choć jest największą wartością,
– wyłączeniu dodatków stażowych z wynagrodzenia minimalnego, co będzie miało wpływ na płace
w górnictwie, które po wyłączeniu dodatku stażowego, jakim jest Karta Górnika, mogą być niższe
od minimalnego wynagrodzenia, gdyż minimalne wynagrodzenie sukcesywnie rośnie, podczas gdy
w górnictwie płace stoją w miejscu,
– realizacji programu dla górnictwa w zakresie opracowania i wprowadzenia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy tzw. Górniczej Konstytucji, gwarantującej wszystkim pracownikom górnictwa godziwe warunki pracy i płacy oraz świadczenia socjalne,
– zmiany ustawy o funkcjonowania górnictwa, która zgodnie z przyjętym programem dla górnictwa
ma między innymi wprowadzić przepisy; ograniczające import węgla kamiennego, umożliwiające zakupu węgla przez jednostki budżetowe/samorządowe, promujące polski węgiel w tym paliwa kwalifikowane, zabezpieczające złoża strategiczne, przedłużające koncesje wydobywcze, wykorzystanie wód dołowych w istniejących instalacjach odsalania, umożliwiające uregulowanie kwestii ekwiwalentów węglowych dla obecnych i przyszłych emerytów, stosowanie instrumentów aktywizujących zatrudnienie, i usunięcie barier w odniesieniu do osłon socjalnych dla pracowników,
– przywrócenia dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla wcześniejszego wieku przechodzenia na emeryturę 50 lat kobieta, 55 lat mężczyzna z tytułu pracy w szczególnych warunkach, gdyż zaobserwowany w informacji wzrost zatrudnienia wśród pracowników zatrudnionych w ZPMW o 22 osoby, nie tylko jest wynikiem przyjęć, ale również trudnościami przechodzenia na zasłużoną emeryturę pracowników przeróbki mechanicznej węgla,
– pilnego rozpatrzenia i uchwalenia inicjatyw ustawodawczych OPZZ w zakresie nie wygaszania emerytur pomostowych oraz ustanowienia emerytur stażowych 35/40,
– konieczności przedstawiania danych sprawozdawczych o sytuacji w górnictwie w korelacji z przyjętym i realizowanym programem dla górnictwa.

Z kolei Jarosław Niemiec, debiutujący w Zespole, jako jego nowy członek z ramienia ZZ „PRZERÓBKA”, w miejsce dotychczasowego przedstawiciela z LW Bogdanka – Ryszarda Bronisza, mówił o:

– realnym zagrożeniu pojawienia się w górnictwie żółtych kamizelek z kilofami, pracowników którzy
w sposób spontaniczny zorganizują się na portalach społecznościowych, jeżeli dojdzie do powrotu stosowania w energetyce i górnictwie – polityki Balcerowicza, dalszego „zaciskania pasa”,
– niezbywalnym prawie pracowników do wysuwania swych słusznych żądania płacowe, i nie godzenia się na szantaż ekonomiczny, że jak się nie powstrzymany to górnictwo zostanie zlikwidowane,
– zagwarantowaniu pełnego udziału w decyzjach i procesach transformacji energetycznej i neutralności klimatycznej dla pracowników branży,
– utrzymania górnictwa w pełnej sprawności i gotowości do pracy, bo węgiel jest naszym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego, – rynek nie może decydować o zmianach w energetyce, a przynajmniej nie wyłącznie rynek.

Stronę rządową reprezentował Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, który powiedział:

– Węgiel jest dla naszej energetyki stabilizatorem i gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Polska, by sprostać tym wyzwaniom potrzebuje, nowych kopalń węgla kamiennego energetycznego i koksowego.Oprócz niego w spotkaniu wziął także udział Adam Gawęda sekretarz stanu w ME, odpowiedzialny za górnictwo, który zapoznał się między innymi z napiętą sytuacją płacową w górnictwie oraz niepokojącym importem węgla z za granicy. Bardzo ważną kwestią poruszaną podczas rozmów były zapasy węgla składowane na hałdach. Wiceminister Adam Gawęda powiedział, że wspomniana sytuacja jest analizowana przez ministerstwo.Z ramienia strony rządowej w spotkaniu uczestniczył także Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stanisław Szwed oraz Wiceminister Środowiska – Sławomir Mazurek.

Zdaniem ministra Tchórzewskiego, o niezrozumieniu górnictwa przekonujemy się w ostatnim czasie coraz częściej, czego dowodem są głosy nawołujące do szybkiego odchodzenia od węgla.Zgodnie z polityką rządu wyrażoną m.in. w Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego projekcie Polityki Energetycznej Polski, zmiany w sektorze górniczym będą odbywać się ewolucyjnie.

– Mamy świadomość, że przyszłość górnictwa to ciągła praca nad poprawą wydajności, zwiększeniem produkcji, informatyzacją wydobycia i wprowadzanie innowacji. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze restrykcyjna, unijna polityka klimatyczna. Jednak według ministra wymagania nie mogą być takie same wobec wszystkich państwa i należy uwzględniać specyfikę i uwarunkowania poszczególnych krajów.

Przyszłość i miejsce polskiego górnictwa na najbliższe lata określa projekt „ Polityki Energetycznej Polski do 2040”, poddany konsultacjom. Dokument ten w ramach dywersyfikacji miksu energetycznego, przewiduje się stopniowe procentowe zmniejszanie udziału węgla (kamiennego i brunatnego) w bilansie produkcji energii elektrycznej z obecnych ok. 77% do ok. 60% w 2030 r.

Wolumen wykorzystania węgla kamiennego (ponad 30 mln t/rocznie), do produkcji energii elektrycznej (ok. 70 TWh) pozostanie na stabilnym poziomie.Minister Krzysztof Tchórzewski podczas spotkania powołał wiceministra energii Adama Gawędę na współprzewodniczącego Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.Celem Zespołu jest prowadzenie trójstronnego dialogu sektorowego prowadzonego dla godzenia interesów stron i realizacji rządowych programów restrukturyzacyjnych oraz strategii dla branży górnictwa węgla kamiennego – dla zachowania pokoju społecznego. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Zespołu.Ustalono, że kolejne posiedzenie Zespołu powinno się odbyć najpóźniej w październiku 2019 r.

Poniżej prezentujemy pełną treść naszego oświadczenie na Zespół.

Dodaj komentarz