• czw.. maj 30th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

WYPŁATY REKOMPENSAT WĘGLOWYCH W BUDŻECIE USTALONE – Pieniądze na pohybel bezpłatnego węgla w górnictwie węgla kamiennego. 

Byslawluk

lis 3, 2017

Już 6 listopada 2017 r. odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, która zacznie obradować o godz. 19:00 w  sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C). Komisja ma rozpatrzeć  zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 1946) w zakresie:

– części budżetowej 48 – Gospodarka złożami kopalin:
– wydatki z zał. nr 1,
– dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 3,
– dotacje podmiotowe z zał. nr 4.

Owe wydatki ma przedstawić Minister Energii.

To w tych wydatkach jest przewidziana kwota na wypłaty rekompensat węglowych. Po jej przyjęciu i uchwaleniu będzie można dopiero uruchomić środki na wypłaty 10 tys. zł za węgiel emerycki.    

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie wydatków w tej
części o kwotę 3.233.581 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 3.233.581 tys. zł.

Zwiększenie wydatków wystąpiło w zakresie wydatków na zadania w sektorze górnictwa
węgla kamiennego:

  •  zabezpieczenie środków na realizację ustawy z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Celem jest wypłacenie do końca 2017 r., w formie jednorazowej, świadczenia rekompensacyjnego z tytułu trwałej utraty prawa do bezpłatnego węgla. Do otrzymania przedmiotowego świadczenia uprawnionych jest około 235 tys. osób – co przekłada się na zwiększenie w kwocie 2.333.581 tys. zł.

W związku z faktem, że prace nad ww. ustawą rozpoczęły się w drugiej połowie
roku 2017, nie było możliwości zaplanowania ww. wydatków w ustawie budżetowej
na rok 2017;

  • prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego.

    Zabezpieczone w ustawie budżetowej na rok 2017, w cz. 48 – Gospodarka złożami kopalin środki finansowe wymagają zwiększenia, w celu realizacji zaplanowanych zadań Ministra Energii w 2017 r. – 900.000 tys. zł. 

W wyniku powyższego wydatki w części 48 – Gospodarka złożami kopalin ulegną
zwiększeniu do kwoty 3.811.172 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 3.810.972 tys. zł.

Zapewne ktoś zapyta skąd rząd ma owe 2,3 mld zł na węgiel emerycki?
Odpowiedź jest prosta. Otóż w ramach Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – zaktualizowany został projekt planu finansowego Funduszu na 2017 rok, który uwzględnia przewidywane wyższe przychody z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, będące konsekwencją dobrej sytuacji na rynku pracy. Wzrost składek pozwala na zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na kwotę 3.700.000 tys. zł. Ponadto koszty Funduszu zostały zmniejszone o 1.153.239 tys. zł. Wynika to przede wszystkim z przewidywanych niższych wydatków na:

– świadczenia emerytalne z powodu niższego niż zakładano przyrostu liczby świadczeń
w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. oraz większej liczby zgonów;

– niższych wydatków na zasiłki macierzyńskie w wyniku mniejszej niż zakładano liczby
dni zasiłkowych i wypłat zasiłków w niższej niż zakładano wysokości.

Tak więc, niższe wydatki świadczeń emerytalnych w III Kwartale 2017 roku, na które składają się między innymi niższy przyrost liczby emerytów oraz zwiększona ich liczba zgonów, stanowią bazę uruchomienia wypłat 10 tysięcznej rekompensaty węglowej likwidującej całkowicie węgiel deputatowy w górnictwie węgla kamiennego.

    

Dodaj komentarz