• czw.. maj 30th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

ZNAMY RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Byslawluk

sie 9, 2021

Znamy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. Przypomnijmy, że nowelizacja tzw. „ustawy górniczej” dotyczy prowadzenia działań związanych z dalszą restrukturyzacją i transformacją sektora węgla kamiennego w Polsce oraz finansowanie skutków tych procesów, umożliwienia skorzystania z instrumentów osłonowych i związanych z nimi świadczeń socjalnych przez pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nabytych po 1 września 2021 r., przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK S.A.). Projekt ustawy górniczej w dniu 04-08-2021 skierowany został do opinii BL, natomiast w dniu 06-08-2021 skierowany został do konsultacji (SN, PGRP, NBP, NRA, KRRP, KRBR, KIG, UODO, RMiŚP, RDS, BCC, Lewiatan, ZPP, ZRP, PRP, FZZ, OPZZ, NSZZ”S” i ZUS).
Ustawa ma wejść w życie od 1 września br., ale biorąc pod uwagę czas konsultacji i prace Sejm RP, a później Senatu RP, to raczej termin ten będzie trudny do dotrzymania. Chyba, że ustawa wejdzie w życie z mocą wstecz.  

Wnioskodawca poinformował, że ww. projekt zostanie niezwłocznie przekazany Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako dodatkowy dokument do aktualizacji obowiązującego programu pomocowego „Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego w latach 2015–2023” – SA.52832(2019/N), który jest zgodny z decyzją Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE).
Uchwalona ustawa będzie tworzyć ramy prawne, natomiast nie będzie stanowić bezpośredniej podstawy do udzielania pomocy publicznej, w związku z czym projekt może być dalej procedowany równolegle i niezależnie od przebiegu notyfikacji aktualizacji programu pomocowego Komisji Europejskiej.
Do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Aktywów Państwowych.


Oszacowane koszty procesu restrukturyzacji w kwocie 2 093,6 mln zł, związane z przekazywaniem w latach 2021–2023 r. majątku kopalń wraz z pracownikami do SRK
S.A., obejmują wydatki na łączną kwotę 2 049,8 mln zł, z czego:
– urlopy górnicze i przeróbkarskie 1 000,6 mln zł,
– jednorazowe odprawy pieniężne 164,5 mln zł,
– fizyczna likwidacja 669,2 mln zł,
– naprawianie szkód górniczych 193,6 mln zł,
– renty wyrównawcze 1,1 mln zł,
– dotacje z NFOŚiGW 20,8 mln zł
oraz zmniejszenie wpływów do budżetu z tytułu zwolnień z wpłat i opłat na kwotę 43,8 mln zł.
Zgodnie z założeniem z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzysta 1 371 osób, a z urlopów górniczych 2 348 osób (łącznie 3 719). Koszt jednorazowych odpraw pieniężnych wyniesie 164.520.000 zł (1371 osób x 120.000 zł).
Powyższe kwoty mogą ulec zmianie na etapie weryfikowania uprawnień dla pracowników ubiegających się o możliwość skorzystania z urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowych odpraw pieniężnych. Również wysokość środków na fizyczną likwidację będzie podlegała weryfikacji w trakcie przygotowywania programu likwidacji, a później corocznie podczas przedkładania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin rocznych planów rzeczowo-finansowych, obejmujących zakres zadań do zrealizowania w poszczególnych latach. Koszty naprawiania szkód górniczych oraz kwoty rent wyrównawczych do wypłaty także będą podlegały corocznej weryfikacji. Do szacunków przyjęto ceny z bieżącego roku, co oznacza, że w przyszłości ponoszone koszty mogą się zwiększyć, zwłaszcza w zakresie zadań związanych z fizyczną likwidacją oraz naprawianiem szkód górniczych. Dotacji będzie udzielał minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin w trybie i na warunkach określonych w przepisach wykonawczych do ustawy.

Kliknij tutaj i pobierz pełny tekst ustawy wraz z pismem przewodnim Premiera RP – Mateusza Morawieckiego. 

 

Red. 

Dodaj komentarz