• czw.. maj 30th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

EMERYTURY POMOSTOWE NIE MOGĄ BYĆ WYGASZAJĄCE

Byslawluk

cze 8, 2016

W dniu 7 czerwca 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z harmonogramem prac zespołu, omówiono główne problemy związane ze stosowaniem ustawy o emeryturach pomostowych. W posiedzeniu tym uczestniczył Sławomir Łukasiewicz – przewodniczący ZZ „PRZERÓBKA”, który z ramienia OPZZ aktywnie uczestniczy w tym Zespole. 

20160607_111613

Porządek obrad przewidywał:

1. Wymiana opinii na temat emerytur pomostowych (zgodnie z harmonogramem prac Zespołu):

– identyfikacja problemów

– ustalenie trybu i harmonogramu dalszych prac.

2. Sprawy różne.

I tak w ocenie OPZZ, którą przedstawiła wiceprzewodnicząca Wiesława Taranowska – zasadniczy problem dotyczy tzw. wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Zdaniem OPZZ prawo do emerytur pomostowych powinno być zagwarantowane wszystkim pracownikom, którzy rozpoczęli pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zarówno przed wejściem w życie reformy systemu emerytalnego, jak i po niej bez względu na datę urodzeni i rozpoczęcia pracy w tych warunkach.Emerytury pomostowe nie mogą być świadczeniami wygasającymi ze względu warunek wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 r.

Sławomir Łukasiewicz, zwrócił uwagę, że uchwalona ustawa o emeryturach pomostowych, nie tyle narusza Konstytucję, ale Kodeks Karny, gdyż z dnia na dzień ludzie zatrudnieni w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze zostali okradzeni ze swych wypracowywanych uprawnień emerytalnych. Nie może być również tak, że młodzi ludzi wchodzący na rynek pracy zatrudnieni w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze będą tylko i wyłącznie dawcami składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Nie może być tak, że przez ustawowy warunek konieczności przepracowania przynajmniej jednego dnia pracy w tych warunkach przed dniem 1 stycznia 1999 r. nie będą Oni mieli prawa do emerytury pomostowej.  Jeśli ktoś myśli, że praca w szczególnych warunkach jest jakimś przywilejem, to zapraszamy do takiej pracy. Wówczas szybko przekona się, że jest to przywilej utraty zdrowia, a nawet życia – dodał Łukasiewicz.

Ciekawa była w trakcie posiedzenia dyskusja na temat emerytur pomostowych, bowiem sam minister Marcin Zieleniecki, przyznał się do tego, że na ustawie o emeryturach pomostowych się habilitował w roku 2012. Warto zatem przypomnieć, co mówił jeszcze w maju 2015 roku.

„Ustawa o emeryturach pomostowych, która weszła w życie 1 stycznia 2009 roku, podzieliła pracowników zatrudnionych w uciążliwych warunkach na dwie kategorie. Do pierwszej należą ci, którzy nabywają uprawnienia do emerytury pomostowej. Drugą, znacznie liczniejszą grupę stanowią osoby nie posiadające takiego prawa.

– W starym systemie, w podziale na 14 sektorów gospodarki narodowej ponad 300 rodzajów prac było uznanych za pracę w szczególnych warunkach. W załączniku do nowej ustawy wymienionych zostało zaledwie 40 rodzajów prac w szczególnych warunkach i 24 o szczególnym charakterze.

Po zmianie przepisów pracownicy zatrudnieni w identycznych warunkach, ale na różnych stanowiskach, nie są jednakowo traktowani. Część z nich nabywa uprawnienia do emerytury pomostowej, inni nie – podkreśla prof. Marcin Zieleniecki, prawnik z działu eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Drugim problemem jest uzależnienie możliwości przejścia na to świadczenie od momentu rozpoczęcia pracy. – Tylko osoby zatrudnione przed 1 stycznia 1999 roku mogą nabyć prawo do emerytury pomostowej – zaznacza prof. Zieleniecki. Oszukani czują się m.in. ci, którzy rozpoczęli pracę w uciążliwych warunkach po 1 stycznia 1999 roku i przed 1 stycznia 2009 roku, czyli przed wejściem nowej ustawy w życie. – W tym okresie nie były znane szczegóły planowanych zmian w ustawie o emeryturach pomostowych – zaznacza prawnik”.

Drugi zasadniczy problem, w ocenie OPZZ dotyczy braku jednoznaczności zakresu uprawnień kontrolno-nadzorczych Państwowej Inspekcji Pracy odnośnie kontroli pracodawców, u których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych.

Członkowie zespołu ze strony związkowej oczekują konkretnej deklaracji czy rząd skłonny jest rozwiązać problem wygasającego charakteru emerytur pomostowych i od tej deklaracji uzależniają dalszy tok prac nad przeglądem ustawy o emeryturach pomostowych.

Poniżej opracowanie z „Gazety Prawnej” przedstawiające odpowiedzi na pytania zadane przez panią Bożenę Wiktorowska, specjalistkę z zakresu ubezpieczeń społecznych. Znawcę systemów emerytalnych: ZUS. KRUS oraz służb mundurowych. Przygotowane przez nią artykuły prasowe stały się powodem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sejmu poprzedniej kadencji oraz licznych wystąpień rzecznika praw obywatelskich. Obecnie pomaga emerytom, którym zawieszono wypłatę emerytur w przygotowaniu pozwu zbiorowego przeciwko ZUS.

 

Stanowisko związków w sprawie zmian w emeryturach pomostowych

Pytania

Forum Związków Zawodowych

OPZZ

NSZZ „Solidarność”

Czy pracodawcy nadal powinni płacić składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników, którzy nigdy nie nabędą prawa do emerytury pomostowej? Pracodawcy powinni płacić składki tylko za tych pracowników, którzy wykonują pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. I dlatego konieczna jest nowelizacja ustawy i zmodyfikowany wykaz rodzajów prac uprawniającym do emerytury. Tak. Tak długo, jak w środowisku pracy będą występować szczególne warunki pracy oraz praca będzie wykonywana w szczególnym charakterze, tak długo pracodawcy powinni płacić składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP), a każdy z pracowników zatrudnionych w tych warunkach bez względu na to, czy pracodawca płacił za niego składkę na FEP, czy też nie, musi mieć prawo do emerytury pomostowej. Tak. Celem tego ubezpieczenia jest dofinansowanie emerytur pomostowych pracowników, którzy nie są w stanie dłużej wykonywać swojej pracy. NSZZ „Solidarność” nie zmieniła swojego stanowiska wobec konieczności zachowania rozwiązań emerytalnych dla pracowników pracujących w szczególnych warunkach lub wykonujących prace o szczególnym charakterze. I to niezależnie od daty rozpoczęcia takiej pracy.
Czy wysokość składki na FEP powinna zostać zachowana? Składka powinna pozostać na tym samym poziomie. Składka powinna pozostać w tej samej wysokości. Ten rok będzie pierwszym, gdzie będzie konieczna dotacja do FEP. Ale nie należy wyciągać z tego ostatecznych wniosków, bowiem uwzględniając fakt, że emerytury pomostowe są obecnie świadczeniami wygasającymi, to wkrótce wpływy zaczną być większe niż wydatki. Należy przede wszystkim dokonać przeglądu wykorzystania Funduszu i jego wydatków, jedynie na podstawie analiz można decydować o wysokości składki.
Czy pomostówki powinny zostać świadczeniami wygasającymi? Prawo do emerytury powinni mieć pracownicy wykonujący pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, dopóki te warunki nie ulegną zmianie. Dotychczasowa ustawowa data graniczna nie jest akceptowana przez FZZ. Nie. Emerytury pomostowe nie mogą być świadczeniami wygasającymi. Tak długo, jak będą występować szczególne warunki pracy oraz praca będzie wykonywana w szczególnym charakterze, pracodawcy powinni płacić składkę na FEP. Co więcej, ustawa o emeryturach pomostowych w obecnym kształcie jest bublem prawnym. Aktem tym prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę zabrano części pracowników w oparciu o arbitralne kryterium  zatrudnienie 1 stycznia 1999 r. Nie. Szczególne warunki pracy i szczególny charakter prac oraz ich wpływ na organizm pracownika, a nie data rozpoczęcia i kontynuowania pracy, powinny decydować o przysługiwaniu prawa do emerytury pomostowej. Data jest sztuczną granicą, po której szkodliwa praca nie zanika. Dlatego wygaszanie uprawnień do świadczeń pomostowych nie powinno mieć miejsca przed eliminacją szczególnych warunków pracy.
Czy powinien być przeprowadzony przegląd prac uprawniających do tych świadczeń? Przeprowadzenie takiego przeglądu jest konieczne przede wszystkim z uwagi na potrzebę zmian definicji prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. W ustawie katalog zagrożeń został celowo ograniczony tylko do czynników ryzyka zawodowego, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Sztucznie też zredukowano zagrożenia mające związek z siłami natury lub procesami technologicznymi, bez uwzględniania czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych. A postęp techniczny nie jest wystarczającym argumentem do okrojenia wykazu prac, jak i czynników ryzyka. Przegląd prac uprawniających do emerytur pomostowych jest zasadny. Jednakże przy wykreślaniu pewnych prac z katalogu powinno się zachować szczególną ostrożność. Może to nastąpić po upływie odpowiednio długiego czasu, tak, aby mieć pewność, że pracownicy, którzy podlegali narażeniu na szczególne warunki pracy, zdążyli skorzystać z przysługujących im uprawnień.
Czy możliwe jest wprowadzenie nowych prac do wykazu? To zależy od woli stron dialogu społecznego. W naszej ocenie konieczne jest skorygowanie wykazu. Tak. Nie tylko jest możliwe, ale również konieczne. Wciąż nowe zagrożenia w środowisku pracy, niezadowalające w wielu branżach warunki pracy wpływają na liczbę schorzeń wśród określonych grup pracowników i mają niekorzystny wpływ na pracę. Obowiązujące przepisy dają możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę, po spełnieniu określonych wymogów, choć nie każda praca w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze uprawnia do otrzymania wcześniejszej emerytury. Ustawa o emeryturach pomostowych powinna obejmować również katalog rodzajów prac wykonywanych w miejscach, gdzie jest hałas, wibracje oraz działanie promieniowania elektromagnetycznego. Prawo do wcześniejszej emerytury powinny mieć także m.in. osoby pracujące na otwartej przestrzeni lub wykonujące pracę zmianową lub w porze nocnej. Należy przede wszystkim dokonać rewizji definicji określających takie prace. W szczególności należy powrócić do dyskusji o uwzględnieniu m.in. hałasu jako warunków uprawniających do emerytur pomostowych. Jeśli uprawnienia do pomostówek zostaną utrzymane, należałoby przeprowadzić analizę miejsc pracy oraz jej warunków w celu weryfikacji katalogu prac i tam, gdzie jest to konieczne, należy taki katalog uzupełnić.
Czy należy całkowicie zlikwidować emerytury pomostowe? Absolutnie nie. Ustawowe uprawnienie do emerytury pomostowej musi pozostać, tym bardziej że finansowane są z dedykowanego funduszu i składek. Nie. Emerytura pomostowa pozwala kończyć pracę pięć lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym. Jest to świadczenie dla bardzo ciężko pracujących. Taka praca skraca życie w zdrowiu, stąd należy pozostawić takie zróżnicowanie systemu, aby osoby przechodzące wcześniej na emeryturę miały prawo do godnych warunków życia. Przy czym zdaniem wielu naszych organizacji należałoby zlikwidować emerytury pomostowe, a w ich miejsce przywrócić emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że byłoby to trudne. Całkowita likwidacja emerytur pomostowych byłaby odrzuceniem podstawowych założeń reformy ubezpieczeń społecznych, która zakładała stworzenie oddzielnego systemu ubezpieczeń dla osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. NSZZ „Solidarność” nie wyrazi zgody na odrzucenie rozwiązań umożliwiających niektórym grupom pracowników przejście na emeryturę z uwagi na niemożność kontynuowania pracy z powodu szczególnego charakteru pracy lub warunków jej wykonywania.

SŁ B.G

 

Dodaj komentarz