PODATEK OD ODPRAW

slawluk
Odwiedzona strophna: 1142
0 0
Czas czytania:1 Minut

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw rozszerzono zakres zwolnienia przedmiotowego, zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z znowelizowanym przepisem (w brzmieniu obecnie obowiązującym od dnia 04 października 2014 roku) art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 71), z wyjątkiem:

a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

b) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,

g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Przedmiotowe zwolnienie w poprzednim brzmieniu przepisów, obejmowało jedynie otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikały wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z odpowiednimi wyjątkami, wymienionymi enumeratywnie w ustawie. Zaś przepis ten w nowym brzmieniu wyraźnie wskazuje, że wolne od podatku dochodowego są także otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na podstawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy Kodeks pracy. A zatem przepisem art. 2 pkt 8 lit. a) ww. ustawy nowelizującej rozszerzono zakres jego zastosowania, z zachowaniem dotychczas obowiązujących wyjątków.

Zgodnie z art. 14 ww. ustawy nowelizującej, przepisy dotyczące zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., w brzmieniu nadanym ww. ustawą nowelizującą, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych przez podatników od dnia 01 stycznia 2014 roku. Znowelizowana treść przepisu znajduje zatem m.in. zastosowanie do odszkodowań i zadośćuczynień otrzymywanych przez pracowników, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, począwszy od roku podatkowego 2014.

Wielokrotnie zwracaliśmy się do zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., aby wystąpił o interpretację indywidualną do Izby Skarbowej w sprawie obliczania i pobierania przez Spółkę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych jednorazowych odpraw pieniężnych.

Naszym zdaniem od wypłacanych jednorazowych odpraw pieniężnych nie należy pobierać podatku dochodowego od osób fizycznych. Niestety z otrzymanej odpowiedzi od dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi wynika, że podatek trzeba naliczać i odprowadzać.

Oto pełna treść otrzymanej odpowiedzi:

Interpretacja-odprawa-SRK Interpretacja-odprawa-SRK_01 Interpretacja-odprawa-SRK_02 Interpretacja-odprawa-SRK_03

Informacje o autorze postów

slawluk

Robię to, czego innym się robić nie chce.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Next Post

EMERYTURY POMOSTOWE NIE MOGĄ BYĆ WYGASZAJĄCE

W dniu 7 czerwca 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z harmonogramem prac zespołu, omówiono główne problemy związane ze stosowaniem ustawy o emeryturach pomostowych. W posiedzeniu tym uczestniczył Sławomir Łukasiewicz – przewodniczący ZZ „PRZERÓBKA”, który z ramienia OPZZ aktywnie uczestniczy w […]