• sob.. cze 15th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

PRACODAWCY MORDUJĄ DIALOG I WYWRACJĄ WYPRACOWANY KOMPROMIS

Byslawluk

maj 10, 2016

Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych 9 maja 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie ostatni raz obradował nad możliwością wypracowania wspólnego stanowiska partnerów społecznych wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego (RDS).

RDS_Z_ds_US_35_40_pomosty

W trakcie spotkania strona związkowa stwierdziła, że o wspólnym stanowisku nie ma mowy z uwagi na skandaliczne wycofanie się pracodawców z wcześniej wypracowanego kompromisu. Ów kompromis zakładał ustalenie powszechnego wieku emerytalnego na poziomie 66 lat w przypadku mężczyzn i 61 lat życia w przypadku kobiet. Wprowadzał również kryterium społecznego poczucia sprawiedliwości, czyli możliwości przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek po 35 latach pracy w przypadku kobiet oraz 40 latach pracy w przypadku mężczyzn, o ile zewidencjonowany kapitał zebrany przez ubezpieczonego pozwala na wyliczenie emerytury w wysokości 130 % najniższej emerytury.

Z uwagi na ten bulwersujący fakt, to każda z organizacji pracodawców i organizacji związkowych przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie. W imieniu OPZZ – wiceprzewodnicząca Wiesława Taranowska przedstawiła stanowisko Prezydium OPZZ, podkreślając, że przywrócenie powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn zawarte w prezydenckim projekcie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Jednocześnie OPZZ postuluje wprowadzenie dla osób legitymujących się: kobiety trzydziestopięcioletnimi a mężczyźni czterdziestoletnimi okresami składkowymi możliwości skorzystania z prawa do emerytury, bez konieczności spełnienia innych warunków.

Podobne stanowisko zaprezentowała „Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych. Wskazując na konieczność zajęcia w tej sprawie stanowiska rozstrzygającego strony rządowej, która była na zespole zupełnie z niezrozumiałych względów reprezentowana tylko przez urzędników resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.   

W drugim punkcie, dotyczącym  rozszerzenia kompetencji przysługujących Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie oceny procesu kwalifikowania przez płatnika składek (pracodawcę) wykonywanych u niego stanowisk prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych, odbyła się wstępna dyskusja, po której partnerzy społeczni zgodzili się, że prace nad tym zagadnieniem powinny być kontynuowane, a partnerzy społeczni przedstawią założenia do ustawy na podstawie których strona rządowa przygotuje nowy projekt.  

W tej części w imieniu OPZZ – Sławomir Łukasiewicz przypomniał jak mordowało się dialog społeczne pracując nad ustawą o emeryturach pomostowych. Odświeżając  pamięć zebranym, w tym obecnemu na sali Markowi Buciorowi (wówczas też członek rządu), jak to na siłę w drodze głosowania eliminowało się kryteria medyczne i czynniki ryzyka zawdowego, a także wskazał na szereg z życia wziętych spornych kwestii wynikających z wadliwego stanu prawa ustawy pomostowej, nie pozwalającego chociażby pracownikowi skarżyć do Państwowej Inspekcji Pracy nie ujęcia przez pracodawcę jego stanowiska pracy w wykazie stanowisk pracy uprawniających do emerytur pomostowych.  

Dlatego zdaniem OPZZ wprowadzenie takiej ustawowej skargi jest pożądaną i bardzo ważną inicjatywą. W ubiegłej kadencji parlamentu OPZZ złożyło projekt ustawy nowelizującej ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach pomostowych (druk nr 3300), której intencją było rozszerzenie uprawnień inspekcji pracy do merytorycznej oceny stanowisk pracy i ich kwalifikowania jako stanowisk w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Problemy związane z kontrolą ewidencji i stanowisk pracy od lat zgłaszała także Państwowa Inspekcja Pracy.

Równocześnie w sprawach różnych OPZZ przedłożyło do Zespołu pismo wnioskujące o zlecenie ekspertyz odpowiadających na trzy zagadnienia:

  1. Wpływ długości pracy w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze, na długość życia kobiet i mężczyzn.

  2. Jak staż pracy wpływa na życie w zdrowiu (średnia długość życia wzrasta, natomiast lata życia w zdrowiu maleją).

  3. Ilość schorzeń wśród określonych grup pracowników i ich wpływ na pracę.

 Kopię tego pisma przedstawiamy poniżej.

Pismo_OPZZ_ekspertyzy-09-05-2016

Dodaj komentarz