• czw.. maj 30th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

NASZE UWAGI I WNIOSKI DO TRACZY 4.0. – nie dla antypracowniczych zapisów, tak dla emerytur stażowych i tzw. „opcji zerowej”

Byslawluk

maj 27, 2020

W czasie walki z koronawirusem typu SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, Zarząd Krajowy Związku Zawodowego „PRZERÓBKA”, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo materialne pracowników i ich rodzin z uzasadnionym niepokojem wnosi do rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw tzw. Tarczą 4.0. swe następujące uwagi wnioski:

W projekcie należy wykreślić wszystkie antypracownicze zapisy, a w szczególności zawarte w art. 58 przedmiotowej ustawy zmieniające zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875), odnoszących się do antypracowniczych zmian w zakresie nadania nowego brzmienia poszczególnym jego przepisów dotyczących:

• nie stosowania wynikających z układów zbiorowych pracy ponadzakładowych oraz układów zakładowych warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy,
• obniżenia odprawy, odszkodowania oraz świadczenia pieniężne dla zwalnianych pracowników,
• zmniejszenia wyższych odpisów, a nawet zaniechania dokonywania podstawowych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przez pracodawców, likwidację tzw. wczasów pod gruszą, a nawet zawieszenia działania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
• zawieszenia regulaminów wynagradzania w zakresie świadczeń socjalno-bytowych,
• wprowadzenia możliwości zwolnień grupowych w tym kolejnych w jednostkach sektora finansów publicznych,
• kierowania pracowników na przymusowe urlopy wypoczynkowe.

Równocześnie Zarząd Krajowy Związku wnosi, aby w ustawie zostały wprowadzone zapisy ustanawiające w ramach działań osłonowych – emerytury stażowe. Temat jest szczególnie ważny właśnie teraz, gdy mamy walkę z pandemią na świecie i epidemią w Polsce koronawoirusa SARS-CoV-2. Z potwierdzonych informacji wynika, że najbardziej narażoną grupą na śmierć w przypadku zarażenia się wirusem wywołującego COVID-19 są osoby starsze. Dlatego osoby legitymujące się 35 letnim okresem składkowym w przypadku kobiet oraz 40 letnim w przypadku mężczyzn, gdyby mieli prawo do przejścia na emeryturę stażową, to nie musieliby chodzić do pracy. Tym samym byłyby zabezpieczone przed tym zagrożeniem, które w ich wieku może być śmiertelne.

Zdaniem Zarządu Krajowego ZZ „PRZERÓBKA”, przy ustanowieniu emerytur stażowych powinno się usunąć niesprawiedliwość prawną związaną z koniecznością odrabiania dni honorowego krwiodawstwa, okresów służby wojskowej oraz L4 w polskim systemie prawnym tylko przez pracowników zatrudnionych pod ziemią – górników oraz pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach.

Ponadto w ramach walki z kryzysem epidemii w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19, a po nim mającym nastąpić kryzysem ekonomicznym, to wnosimy także o poważne rozważenie dla łagodzenia skutków społecznych z nimi związanych oraz zachowania spokoju społecznego wprowadzenie tzw. „Opcji zerowej”, czyli odmrożenia możliwości przechodzenia na emerytury wcześniejsze dla osób, które przed 1 stycznia 2009 r. były zatrudnione stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przy pracach w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r., wymienionych w art. 32 lub 33 ustawy emerytalnej, oraz rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego „PRZERÓBKA”, swe uwagi i wnioski przedstawił w środę, 27 maja br. do m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz mediów i pracowników.

Pełna treść pisma przedstawiamy poniżej: 

Dodaj komentarz