• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

NIE MA MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ KARTA GÓRNIKA

Byslawluk

sie 15, 2017

Interpelacją nr 12742 do ministra energii w sprawie uchylenia rozporządzenia dotyczącego Karty górnika, które nie ma już mocy obowiązującej zwróciła się w dniu 22-05-2017 r. pani poseł Małgorzata Janowska, w której czytamy: 

„Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się z prośbą o przedłożenie katalogu rozporządzeń znajdujących się w gestii ministra właściwego ds. energii, które w toku zmian legislacyjnych pozbawiających je podstawy prawnej (delegacji ustawowej) utraciły moc prawnie obowiązującą. Jednocześnie proszę o wyjaśnienie czy takim aktem prawnym, który funkcjonuje w polskim prawodawstwie, pomimo utraty delegacji ustawowej jest rozporządzenie Karta górnika?

Rozporządzenie Karta górnika wydane zostało na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, zatem ustalenie, czy Karta górnika dalej obowiązuje, nie powinno rodzić problemów. Jednak tak nie jest, bowiem w przepisach przejściowych ustawodawca wprowadził oddzielne zasady ich uchylania do każdego z upoważnień ustawowych, a w odniesieniu do niektórych upoważnień wygaśnięcie Karty górnika uzależnił od nieprecyzyjnych przesłanek. Wielokrotna nowelizacja Kodeksu pracy na przestrzeni lat sprawiła, że ten sam artykuł Kodeksu pracy mógł regulować różne materie.
Decyzję o dalszym stosowaniu zasad wynagradzania i innych świadczeń związanych z pracą pozostawiono pracodawcy i organizacjom związkowym. Przepisy Karty górnika, które obecnie już nie obowiązują dotyczą:

– specjalnego wynagrodzenia od podatku wyrównawczego;

– skróconego do 7 lub 6 godzin na dobę czasu pracy górników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych dla zdrowia w kopalniach głębinowych pod ziemią;

– urlopu zdrowotnego na leczenie sanatoryjne lub wczasy profilaktyczno-lecznicze górnikowi wykonującemu pracę w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia;

– świadczeń powypadkowych, w tym dodatkowej odprawy pośmiertnej.

Pomimo braku delegacji ustawowej dla wyżej wymienionych przepisów, znajdują się one wciąż w obowiązującym rozporządzeniu. Czy taki stan rzeczy jest zgodny z techniką poprawnej legislacji oraz można uznać, że pozwala budować zaufanie obywateli do prawa?

Drugą grupą przepisów, której obowiązywanie uzależnione jest od zawarcia zakładowego układu zbiorowego, która utrzymała lub uchyliła poszczególne uprawnienia Karty górnika są przepisy dotyczące:

praw honorowych, przywilejów płacowych, ekwiwalentu pieniężnego za wczasy, ekwiwalentu z tytułu zwrotu kosztów przejazdu urlopowego, odprawy emerytalnej i rentowej, deputatu węglowego, „piórnikowego”, jednorazowej pożyczki na zagospodarowanie.

Wydaje się, że Karta górnika już przed wielu laty straciła swą ważność, a obowiązywanie jej zapisów do dnia dzisiejszego wynika z faktu istnienia układów zbiorowych. Wobec powyższego, zwracam się do Sz.P. Ministra z prośbą o przeanalizowanie i uporządkowanie sytuacji związanej z Kartą górnika.

W odpowiedzi z upoważnienia Ministra Energii, Grzegorz Tobiszowski – sekretarz stanu napisał, co następuje: 

Warto zatem zauważyć, że pan minister w ogóle nie odniósł się do wniosku zwartego w interpelacji pani poseł:  

o przeanalizowanie i uporządkowanie sytuacji związanej z Kartą górnika”.

Dlatego naszym zdaniem jest czas najwyższy, aby z inicjatywą innowacyjnej reaktywacji  Karty Górnika wystąpiły związki zawodowe.  

Dodaj komentarz