• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

Co się dzieje z projektem ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw?

Byslawluk

lip 19, 2021

Jak już informowaliśmy, Minister Aktywów Państwowych skierował projekt ustawy ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. małej nowelizacji ustawy górniczej uwzględniającej ustalenia „Umowy społecznej…” parafowanej 28 kwietnia br. i podpisanej 28 maja br. już w dniu 26-04-2021 r. do konsultacji międzyresortowych.

Nowelizacja obejmuje działy: gospodarka złożami kopalin, pod hasłem: WĘGIEL, a status projektu jest otwarty upubliczniony w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów o numerze w wykazie: UD157, która ma być procedowany w IX kadencji Sejmu RP, w okres kadencji przypadającej na lata 2019 – 2023. Poniżej przedstawiamy linki do uwag jakie przedstawiły tylko trzy ministerstwa do projektu ustawy oraz Rządowe Centrum Legislacji wraz z odniesieniami się Ministerstwa Aktywów Państwowych do tych uwag. 

Tutaj: Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

– Uzasadnienie projektu

– Ocena skutków regulacji

Aby zachęcić do zapoznania się tymi uwagami i odniesieniami przytaczamy fragment uwag z Ministerstwa Finansów (MF) dotyczący wysokości odprawy jednorazowej w zakresie jej opodatkowania, co z pewnością zelektryzuje zainteresowanych i nie tylko. Zanim do tego przejedziemy, to generalna uwaga MF, co zasady finansowania jest taka:

„Wobec powyższego, Ministerstwo Finansów zgłasza uwagę, aby przedstawione w projekcie nowe wydatki przeznaczone na likwidację kopalń w maksymalnie możliwym stopniu ponoszone były nie przez budżet państwa, a przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. (która zostałaby wyposażona w dodatkowe zasoby finansowe)”.

Uwaga o tyle ciekawa, gdyż wskazuje, aby to wydatki przeznaczone na likwidację kopalń w maksymalnie możliwym stopniu ponoszone były nie przez budżet państwa, a przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Oto też inna uwaga MF, odnosząca się wprost do opodatkowania odpraw, czyli tzw. JOP:

„W związku z powyższym, w ocenie Ministerstwa Finansów właściwym wydaje się rezygnacja z projektowanego zwolnienia od podatku dochodowego kwoty odpraw jednorazowych przy jednoczesnym podwyższeniu proponowanej kwoty 120.000 zł o należny podatek dochodowy i zapisaniu w projekcie ustawy kwoty „brutto””.

Przypomnijmy, że z OSR, czyli oceny skutków regulacji projektu ustawy w części oszacowania kosztów procesu restrukturyzacji, wynika, iż wraz z przekazywaniem w latach 2021–2023 r. majątku kopalń z pracownikami do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., to będą pieniądze na wydatki związane z:

– urlopami górniczymi i przeróbkarskimi w wysokości – 1 181,4 mln zł
– jednorazowymi odprawami pieniężnymi w wysokości – 150,9 mln zł.

Szacuje się, iż z urlopów górniczych i przeróbkarskich skorzysta 3750 pracowników, a z jednorazowych odpraw pieniężnych 1250 pracowników.

Oczywiście powyższe kwoty mogą ulec zmianie na etapie weryfikowania uprawnień dla pracowników ubiegających się o możliwość skorzystania z urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowych odpraw pieniężnych.


Oto linki do uwag:

– Uwagi MF

– Uwagi MKŚ

– Uwagi MRPiT

– Uwagi RCL

 

Oto linki do odniesienia się MAP, co do zgłoszonych uwag:

– Odniesienia MAP do uwag MF

– Odniesienia MAP do uwag MKŚ

– Odniesienia MAP do uwag MRPiT

– Odniesienia MAP do uwag RCL

Red.

Dodaj komentarz