PRACOWNICZE PLANY EMERYTALNE – PPK

slawluk

5 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych, podczas którego strona rządowa odnosiła się do opinii poszczególnych organizacji związkowych i organizacji pracodawców w sprawie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W posiedzeniu zespołu uczestniczył Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, […]

INICJATYWA UREGULOWANIA PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA I REKOMPENSAT

slawluk

W przeddzień Świąt Wielkanocnych 2018, jako ZZ „PRZERÓBKA” wystąpiliśmy do Ministerstwa Energii, Zarządów Spółek Węglowych S.A. i Górniczych Central Związków Zawodowych z inicjatywą rozwiązania w górnictwie węgla kamiennego nabrzmiałego i wiąż narastającego problemu związanego z brakiem uregulowania w sposób jednolity, i w miarę sprawiedliwy – prawa do bezpłatnego węgla i rekompensaty – na […]

ANIHILACJA GÓRNICTWA – NISKIE PŁACE W GÓRNICTWIE NISZCZĄ LUDZI I GÓRNICTWO

slawluk

Tocząca się w górnictwie walka o wzrost płac, która w Polskiej Grupie Górniczej S.A. (PGG) rozpoczęta została na poziomie 10%, jest nie tylko w pełni zasadna, ale i racjonalna, a nadto rozważna oraz korzystna dla pracodawcy i gospodarki państwa. Mówiąc wprost – jest odważną koniecznością odejścia od zwijania na rzecz wzrostu i rozwoju […]

DIALOG W ZESPOLE O PPK – PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH

slawluk

16 marca 2018 r. obradował Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego (RDS) nad projektem rządowej ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Obecnie Zespół RDS ds. ubezpieczeń społecznych priorytetowo analizuje i przygotowuje opinię do projektu ustawy o Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W trakcie posiedzenia Zespołu przedstawiciele OPZZ, jako jedni z […]

PRACA NAD SOBĄ TO JEDYNA PEWNA ROBOTA, A WALKA O WYŻSZĄ PŁACĘ TO JEDYNY PEWNY SPOSÓB, ABY JĄ DOSTAĆ, BO PRACODAWCA SAM OD SIEBIE JEJ NIGDY NIE DA.

slawluk

W Polskiej Grupie Górniczej spór zbiorowy o wzrost wynagrodzeń w roku 2018 o 10 % wisi na włosku dnia 13 marca br. i zależy o woli zarządu PGG, a właściwie od właściciela, czy podejmie rokowania, czy też nie? Związki zawodowe działające w Polskiej Grupie Górniczej podjęły zgodną decyzję w tej […]

PO OBRADACH TRÓJSTRONNEGO ZESPOŁU W KATOWICACH

slawluk

Zwołany w dniu 5 marca 2018 r. w Katowicach Trójstronny Zespół ds Bezpieczeństwa Socjalnego Górników obradował nad wieloma tematami, w tym również zgłoszonymi w sprawach rożnych oprócz oficjalnie zaproponowanego i przyjętego porządku obrad, który przedstawiał się następująco: Na początku z uwagi na ograniczony czas jakim dysponował – Rafał Misztal, wicedyrektor […]